Заказы на доработку 1С (сервис удаленной работы)

Хранилище

База знаний
Неназначенных незавершенных заказов: 5, свеженьких 1
Бесплатные отчеты, обработки, конфигурации, внешние компоненты для 1С Статьи, описание работы, методики по работе с 1С

Здравствуйте, гость ( Войти | Зарегистрироваться )


Свернуть

> Добро пожаловать на наш форум

Здравствуйте уважаемый посетитель. К сожалению вы не были распознаны форумом как зарегистрированный пользователь. Для полноценного использования возможностей нашего форума вам необходимо зарегистрироваться. Если вы уже зарегистрированы на форуме, то вам необходимо пройти авторизацию, используя Ваш логин и пароль.

Логин:   
Пароль:
 

Форум:

Новые темы (за 20 дней):

Последние сообщения:

Наши сервисы:

Дополнительно:

Новости для бухгалтера:

 
Нормативна база: Листи: Листи ДФСУ: Щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суми нарахованої амортизації орендованого цілісного майнового комплексу та його ремонтів (поліпшень), щодо формування податкового кредиту по оперіаціях з [раздел Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения законодательства]
Автор Володя Гройсман — 25.09.17, 9:50 — 0 комментариев
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 15.09.2017 р. № 1976/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суми нарахованої амортизації орендованого цілісного майнового комплексу та його ремонтів (поліпшень), щодо формування податкового кредиту по оперіаціях з поліпшення такого цілісного майнового комплексу та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу, об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

Згідно з пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Кодексу основні засоби - матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 6000 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 6000 гривень і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, визначаються відповідно до вимог ст. 138 Кодексу.

Відповідно до п. 138.1 ст. 138 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується:

на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;

на суму витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів чи невиробничих нематеріальних активів, віднесених до витрат відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Згідно з п. 138.2 ст. 138 Кодексу фінансовий результат до оподаткування зменшується:

на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до пункту 138.3 цієї статті;

на суму первісної вартості придбання або виготовлення окремого об'єкта невиробничих основних засобів або невиробничих нематеріальних активів та витрат на їх ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення, у тому числі віднесених до витрат відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у разі продажу такого об'єкта невиробничих основних засобів або нематеріальних активів, але не більше суми доходу (виручки), отриманої від такого продажу.

Розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, підпунктами 138.3.2 - 138.3.4 п. 138.3 ст. 138 Кодексу. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, крім "виробничого" методу (пп. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Кодексу).

Відповідно до п. 3 ст. 23 Закону України від 10 квітня 1992 року N 2269- XII "Про оренду державного та комунального майна" амортизаційні відрахування на орендовані цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурні підрозділи, будівлі та споруди нараховує та залишає у своєму розпорядженні орендар.

Нормативним документом, що регламентує облік основних засобів та їх відображення у фінансовій звітності, є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. N 92, відповідно до якого основні засоби - матеріальні активи, які підприємство/установа утримує з метою використання їх у процесі виробництва/діяльності або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довше за рік).

При цьому згідно з пп. 138.3.2 п. 138.3 ст. 138 Кодексу не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел витрати на придбання/самостійне виготовлення, а також витрати на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів.

Терміни "невиробничі основні засоби" означають відповідно основні засоби, непризначені для використання в господарській діяльності платника податку.

Таким чином при визначенні об'єкта опадаткування податком на прибуток на підставі положень п. 138.1, п. 138.2 ст. 138 платник має збільшити фінансовий результат до оподаткування на суму нарахованої амортізації виробничих основних засобів, що входять до складу орендованого цілісного майнового комплексу відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та зменшити фінансовий результат до оподаткування на суму розрахованої амортизації таких виробничих основних засобів відповідно до п. 138.3 ст. 138 Кодексу.

Щодо необхідності визначення податкових зобов'язань з ПДВ відповідно до п. 198.5 ст. 198 Кодексу за операціями з ремонту орендованого цілісного майнового комплексу.

Загальний порядок формування податкового кредиту з ПДВ для осіб, зареєстрованих платниками ПДВ, регламентується ст. 198 Кодексу.

Відповідно до пп. "а" п. 198.1 ст. 198 Кодексу до податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з придбання або виготовлення товарів та послуг.

Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) податковими накладними / розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними і деклараціями, іншими документами, передбаченими п. 201.11 ст. 201 Кодексу (п. 198.6 ст. 198 Кодексу).

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду (п. 198.3 ст. 198 Кодексу).

При цьому відповідно до п. 198.5 ст. 198 Кодексу платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися, зокрема в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку (крім випадків, передбачених пунктом 189.9 статті 189 Кодексу).

Враховуючи викладене, платник ПДВ, у якого виникає необхідність здійснення витрат, пов'язаних з ремонтом орендованого цілісного майнового комплексу, який в свою чергу призначається для використання в господарській діяльності платника податків, має право віднести до складу податкового кредиту суми ПДВ, сплачені (нараховані) у зв’язку зі здійсненням операцій з придбання товарів/послуг для здійснення такого ремонту, за умови наявності зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних, складених постачальником за такими операціями.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.По материалам: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
Просмотров: 31, оставить комментарий   
Нормативна база: Листи: Листи ДФСУ: Щодо сплати земельного податку (лист ДФС від 15.09.2017 р. № 1972/6/99-99-12-02-03-15/ІПК) [раздел Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения законодательства]
Автор Володя Гройсман — 25.09.17, 9:50 — 0 комментариев
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 15.09.2017 р. № 1972/6/99-99-12-02-03-15/ІПК

Про плату за землю

Державна фіскальна служба України на звернення Товариства щодо сплати земельного податку, надане Головним управлінням ДФС у м. Києві, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Товариство повідомило, що його господарською діяльністю є передача власного чи орендованого нерухомого майна у оренду та експлуатацію. При цьому Товариство надає в оренду частину будівлі, що розташована на земельній ділянці, яка належить йому на праві власності. Решта розташованої на цій земельній ділянці будівлі не використовується (перебуває на консервації), тобто частина земельної ділянки не використовується в господарській діяльності. Товариство має намір перейти на спрощену систему оподаткування, у зв’язку з чим, посилаючись на вимоги пп. 4 п. 297.1 ст. 297 Кодексу, просить надати роз’яснення щодо використання права звільнення платників єдиного податку від сплати земельного податку за земельну ділянку, в тому числі у разі надання в оренду частини будівлі, що розташована на цій земельній ділянці, та як в таких випадках заповнюється колонка 8 "Площа земельної ділянки" Податкової декларації з плати за землю.

Кодексом визначено, що платниками земельного податку є власники земельних ділянок та землекористувачі (пп. 14.1.72 п. 14.1 ст. 14 Кодексу), у яких обов’язок сплати або право на звільнення від його сплати настає з дня виникнення прав власності або постійного користування земельною ділянкою (п. 287.1 ст. 287 Кодексу).

Згідно з пп. 4 п. 297.1 ст. 297 Кодексу, платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на майно (в частині земельного податку), крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються платниками єдиного податку першої - третьої груп для провадження господарської діяльності.

Згідно зі ст. 796 Цивільного кодексу України від 16.01.2013 р. N 435-IV (далі - Цивільний кодекс) одночасно з правом найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) наймачеві надається право користування земельною ділянкою, на якій вони знаходяться, а також яка прилягає до будівлі або споруди, у розмірі, необхідному для досягнення мети найму. При цьому плата, яка справляється з наймача будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), складається з плати за користування нею і плати за користування земельною ділянкою (п. 1 ст. 797 Цивільного кодексу).

Отже, для цілей оподаткування, а саме підтвердження підстав для звільнення від сплати земельного податку у договорі найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) сторони мають визначити розмір земельної ділянки, яка передається наймачеві.

Враховуючи зазначене, звільнення від сплати земельного податку, передбачене пп. 4 п. 297.1 ст. 297 Кодексу, поширюється на Товариство за умови використання ним земельної ділянки для провадження господарської діяльності, а приймаючи до уваги вид господарської діяльності Товариства - у разі надання в оренду належного йому нерухомого майна (або його частини) разом з земельною ділянкою, на якій воно розташовано, за укладеними та зареєстрованими у визначеному порядку цивільно-правовими угодами.

Що стосується прибудинкової території, то від оподаткування звільняється та площа земельної ділянки, яка вказана у договорі оренди.

Поряд з цим, за земельну ділянку (її частину), що не використовується в господарській діяльності, земельний податок сплачується платником на загальних підставах.

Платники плати за землю самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Кодексу.

Форма Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16.06.2015 р. N 560 (далі - Декларація).

При заповненні Декларації у колонці 8 зазначається тільки та площа земельної ділянки, що не використовується у господарській діяльності та оподатковується на загальних підставах.

При цьому відповідно до п. 46.4 ст. 46 Кодексу у доповненні до Декларації зазначається інформація щодо частини земельної ділянки, на яку поширюється дія пп. 4 п. 297.1 ст. 297 Кодексу, з наведенням підстав, а у рядку 11 розділу III Декларації зазначається кількість аркушів, на яких ця інформація викладена.

Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Податкового кодексу).По материалам: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
Просмотров: 19, оставить комментарий   
Нормативна база: Листи: Листи ДФСУ: Щодо заборгованості зі сплати єдиного внеску та єдиного податку (лист ДФС від 15.09.2017 р. № 1970/П/99-99-13-02-01-14/ІПК) [раздел Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения законодательства]
Автор Володя Гройсман — 25.09.17, 9:50 — 0 комментариев
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 15.09.2017 р. № 1970/П/99-99-13-02-01-14/ІПК

Державна фіскальна служба України, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула запит на отримання індивідуальної податкової консультації, щодо заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) та єдиного податку і повідомляє таке.

Законом України від 08 липня 2010 року N 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" зі змінами та доповненнями (далі - Закон N 2464) визначено перелік платників єдиного внеску, порядок нарахування та сплати єдиного внеску.

Платник єдиного внеску зобов'язаний своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок (пункт 1 частини другої статті 6 Закону N 2464).

Сума єдиного внеску, своєчасно не нарахована та/або не сплачена у строки, встановлені Законом N 2464 є недоїмкою та стягується з нарахуванням пені та застосуванням штрафів (частина третя статті 25 Закону N 2464).

Відповідно до частини сьомої статті 25 Закону N 2464 сума недоїмки не підлягає списанню, крім випадків повної ліквідації юридичної особи або смерті фізичної особи, визнання її безвісно відсутньою, недієздатною, оголошення померлою та відсутності осіб, які відповідно до цього Закону несуть зобов'язання із сплати єдиного внеску.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 9 Закону України від 15 травня 2003 року N 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (далі - Закон N 755), відомості, зокрема про фізичних осіб - підприємців вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) на підставі документів, що подаються для проведення інших реєстраційних дій.

У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв’язку з її смертю, визнанням її безвісно відсутньою або оголошенням померлою подається, зокрема ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи - підприємця, судове рішення про визнання фізичної особи - підприємця безвісно відсутньою (пункт 2 частини четвертої статті 18 Закону N 755).

Відомості з ЄДР про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця є підставою для зняття її з обліку, зокрема в органах державної фіскальної служби та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства (частина четверта статті 13 Закону N 755).

Отже, у разі смерті фізичної особи - підприємця, оголошення померлою, визнання її у судовому порядку безвісно відсутньою або недієздатною за умови відсутності осіб, які відповідно до Закону N 2464 несуть зобов'язання зі сплати єдиного внеску, та засвідчення цього факту відділом державної реєстрації актів цивільного стану чи постановленням судового рішення, борг (недоїмка) зі сплати єдиного внеску підлягають списанню. Штрафні санкції та пеня зі сплати єдиного внеску не застосовуються.

Підпунктом 37.3.2 пункту 37.3 ст. 87 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ) визначено, що підставами для припинення податкового обов’язку, крім його виконання, є, зокрема смерть фізичної особи.

Згідно з пунктом 99.1 ст. 99 ПКУ виконання грошових зобов’язань та/або погашення податкового боргу фізичної особи (у тому числі фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність) у разі її смерті або оголошення судом померлою здійснюється її спадкоємцями, які прийняли спадщину (крім держави), в межах вартості майна, що успадковується, та пропорційно частці у спадщині на дату її відкриття.

Претензії спадкоємцям пред’являються контролюючими органами в порядку, встановленому цивільним законодавством України для пред’явлення претензій кредиторами спадкодавця.

Після закінчення строку прийняття спадщини грошові зобов’язання та/або податковий борг спадкодавця стають грошовими зобов’язаннями та/або податковим боргом спадкоємців.

Протягом строку прийняття спадщини на грошові зобов’язання та/або податковий борг спадкодавців пеня не нараховується.

Пунктом 162.3 ст. 162 ПКУ встановлено, що у разі смерті платника податку або оголошення його судом померлим чи визнання безвісно відсутнім податок за останній податковий період справляється з нарахованих на його користь доходів. Відповідно до цього останнім податковим періодом вважається період, який закінчується днем, на який відповідно припадає смерть такого платника податку, винесенні такого судового рішення. У разі відсутності нарахованих доходів податок сплаті не підлягає.

Особою, відповідальною за погашення грошових зобов’язань чи податкового боргу платника податків, є стосовно фізичної особи, яка померла або визнана судом безвісно відсутньою або оголошена померлою, - особи, які вступають у права спадщини або уповноважені здійснювати розпорядження майном такої особи (пункт 97.4 ст. 97 ПКУ).

Враховуючи викладене, після закінчення строку прийняття спадщини грошові зобов’язання спадкодавця стають грошовими зобов’язаннями та/або податковим боргом спадкоємців, які прийняли спадщину пропорційно частці у спадщині на дату її відкриття.

Водночас повідомляємо, що ПКУ не передбачає особливого порядку для погашення податкових зобов’язань фізичної особи - підприємця у разі його смерті.

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.По материалам: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
Просмотров: 18, оставить комментарий   
Нормативна база: Листи: Листи ДФСУ: Щодо подання уточнюючої податкової декларації з податку на прибуток у разі зменшення нарахованої суми податку на прибуток на суму податку, сплачену за межами України у попередньому році (лист ДФС від 15.09.2017 р. [раздел Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения законодательства]
Автор Володя Гройсман — 25.09.17, 9:50 — 0 комментариев
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 15.09.2017 р. № 1975/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо подання уточнюючої податкової декларації з податку на прибуток у разі зменшення нарахованої суми податку на прибуток на суму податку, сплачену за межами України у попередньому році, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє таке.

Відповідно до абзацу другого пп. 141.4.9 п. 141.4 ст. 141 Кодексу суми податку на прибуток, отриманий з іноземних джерел, що сплачені суб'єктами господарювання за кордоном, зараховуються під час сплати ними податку в Україні. При цьому зарахуванню підлягає сума податку, розрахована за правилами, встановленими розділу III Кодексу.

Розмір зарахованих сум податку з іноземних джерел протягом податкового (звітного) періоду не може перевищувати суми податку, що підлягає сплаті в Україні таким платником податку протягом такого періоду.

При цьому зарахування сплачених за митним кордоном України сум податку здійснюється за умови подання письмового підтвердження контролюючого органу іншої держави щодо факту сплати такого податку та за наявності чинного міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування доходів.

Для отримання права на зарахування податків та зборів, сплачених за межами України, платник зобов'язаний отримати від державного органу країни, де отримується такий дохід (прибуток), уповноваженого справляти такий податок, довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об'єкт оподаткування. Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України (п. 13.5 ст. 13 Кодексу).

В Податковій декларації з податку на прибуток підприємств, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 р. N 897 (далі - Декларація), сума податку на прибуток, отриманий з іноземних джерел, що сплачений суб'єктами господарювання за кордоном, яка зараховується під час сплати ними податку в Україні в розмірі, який не перевищує суми податку, що підлягає сплаті таким платником протягом такого звітного (податкового) періоду, відображається у рядку 16.1 додатка ЗП до Декларації.

Таким чином, сума податку з прибутку, отриманого з іноземних джерел та сплаченого протягом року за кордоном таким платником, не може перевищувати суму податкового зобов'язання з податку на прибуток, що підлягає сплаті в Україні за такий звітний рік.

При цьому сума перевищення податку, сплаченого за кордоном, над сумою податкового зобов'язання за такий звітний період не враховується у зменшення податкових зобов'язань з цього податку у наступних звітних періодах.

Таке зарахування здійснюється за умови, що платником податку при визначенні об'єкта оподаткування дотримано вимоги ст. 13 Кодексу щодо порядку врахування доходів і витрат при визначенні об'єкта оподаткування.

Отже, платник податку у звітному податковому періоді не має права на зменшення нарахованої суму податку на прибуток, якщо довідка, що надається ним до контролюючого органу, підтверджує сплату податку за межами України у попередньому звітному періоді.

Порядок внесення змін до податкової звітності встановлений ст. 50 Кодексу.

Водночас відповідно до п. 50.1 ст. 50, у разі якщо у майбутних податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 Кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Отже, платник податку на прибуток, який надав до контролюючого органу довідку, що підтверджує сплату податку у попередньому звітному (податковому) періоді, має право зменшити нараховане податкове зобов'язання з податку на прибуток, задеклароване у податковій декларації за такий попередній податковий (звітний) період, шляхом подання уточнюючої декларації.

Водночас повідомляємо, що згідно із п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і можє використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.По материалам: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
Просмотров: 29, оставить комментарий   
Нормативна база: Листи: Листи ДФСУ: Щодо сплати (перерахування) військового збору за працівників не уповноваженого відокремленого підрозділу та подання податкового розрахунку за формою № 1ДФ (лист ДФС від 14.09.2017 р. № 1965/6/99-99-13-01-01-15/ІПК) [раздел Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения законодательства]
Автор Володя Гройсман — 25.09.17, 9:50 — 0 комментариев
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 14.09.2017 р. № 1965/6/99-99-13-01-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), розглянула лист стосовно роз'яснення окремих норм законодавства і повідомляє таке.

Щодо сплати (перерахування) військового збору за працівників не уповноваженого відокремленого підрозділу

Статтею 29 Бюджетного кодексу України (далі - БКУ) визначено перелік доходів, що включаються до складу доходів Державного бюджету України.

Так, військовий збір, що сплачується (перераховується) згідно з п. 161 підрозділу 10 розділу XX Перехідні положення Податкового кодексу України (далі - ПКУ) належить до доходів загального фонду Державного бюджету України (п. 29.2 ст. 29 БКУ).

Одночасно, відповідно до пп. 1.4 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Перехідні положення ПКУ нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 ПКУ

Відповідно до пп. 168.4.1 п. 168.4 ст. 168 ПКУ податок, утриманий з доходів резидентів та нерезидентів, зараховується до бюджету згідно з БКУ.

Згідно з ст. 64 БКУ визначено, що податок на доходи фізичних осіб податковим агентом - юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента - юридичної особи, зараховується до відповідного бюджету за їх місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що виплачуються фізичній особі.

Відповідно до абзацу другого пп. 168.4.3 п. 168.4 ст. 168 ПКУ податок на доходи, нарахований працівникам не уповноваженого відокремленого підрозділу юридична особа, перераховує до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого не уповноваженого відокремленого підрозділу.

Однак, вищезазначена норма регламентує порядок перерахування податку до місцевого бюджету, а оскільки військовий збір в повній мірі зараховується до державного бюджету, зазначена в абзаці другому пп. 168.4.3 п. 168.4 ст. 168 ПКУ норма не може бути застосована для військового збору.

Таким чином юридична особа перераховує військовий збір, як за себе так і за не уповноважений відокремлений підрозділ до бюджету за своїм місцезнаходженням (реєстрації) на рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби.

Щодо подання податкового розрахунку за формою N 1ДФ

Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку затверджено [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки], зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.01.2015 р. за N 111/26556.

Відповідно до пп. "б" п. 176.2 ст. 176 ПКУ особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду.

У разі якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, податковий розрахунок у вигляді окремого витягу за такий підрозділ подає юридична особа до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням та надсилає копію такого розрахунку до контролюючого органу за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу в установленому порядку.

У порції, яка подається за не уповноважений відокремлений підрозділ, зазначаються відомості щодо фізичних осіб (працюючих) такого підрозділу.

Додатково повідомляємо, що індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 ПКУ).По материалам: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
Просмотров: 20, оставить комментарий   
Нормативна база: Листи: Листи ДФСУ: Щодо оскарження штрафних санкцій та нарахування пені за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску (лист ДФС від 15.09.2017 р. № 1969/6/99-99-13-02-01-15/ІПК) [раздел Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения законодательства]
Автор Володя Гройсман — 25.09.17, 9:50 — 0 комментариев
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 15.09.2017 р. № 1969/6/99-99-13-02-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення на отримання індивідуальної податкової консультації щодо оскарження штрафних санкцій та нарахування пені за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє таке.

Правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску, умови та порядок його нарахування і сплати регулюються виключно Законом України від 08 липня 2010 року N 2464 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон N 2464).

За порушення норм законодавства про єдиний внесок до платників, на яких згідно з Законом N 2464 покладено обов’язок нараховувати, обчислювати та сплачувати єдиний внесок, застосовуються фінансові санкції відповідно до статті 25 Закону N 2464.

Зокрема, пунктом 2 частини одинадцятої статті 25 Закону N 2464 визначено, що за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску накладається штраф у розмірі 20 відс. своєчасно не сплачених сум.

Крім того, на суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1 відс. суми недоплати за кожний день прострочення платежу (частина десята статті 25 Закону N 2464).

Відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу VII [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки], затвердженої [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки], розрахунок цієї фінансової санкції здійснюється на підставі даних інформаційної системи органу доходів і зборів.

При застосуванні цієї фінансової санкції приймається одне рішення на всю суму сплаченої (погашеної) недоїмки незалежно від періодів та кількості випадків сплати за вказані періоди.

Частиною чотирнадцятою статті 25 Закону N 2464 визначено, що суми пені та штрафів, передбачених цим Законом, підлягають сплаті платником єдиного внеску протягом десяти календарних днів після надходження відповідного рішення. При цьому платник у зазначений строк має право оскаржити таке рішення, зокрема, до суду з одночасним обов’язковим письмовим повідомленням про це територіального органу доходів і зборів, яким прийнято це рішення.

Оскарження рішення органу доходів і зборів про застосування фінансових санкцій зупиняє перебіг строку їх сплати до винесення судом рішення у справі.

У разі якщо платник єдиного внеску не сплатив зазначені в рішенні суми протягом десяти календарних днів, а також не повідомив у цей строк орган доходів і зборів про оскарження рішення, таке рішення передається державній виконавчій службі в порядку, встановленому законом (частина п’ятнадцята статті 25 Закону N 2464).

Відповідно до статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших посадових службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

Статтею 105 КАС України визначено що адміністративний позов подається до адміністративного суду у формі письмової позовної заяви особисто позивачем або його представником. Адміністративний позов може містити вимоги про скасування або визнання нечинним рішення відповідача - суб’єкта владних повноважень повністю чи окремих його положень.

У разі задоволення адміністративного позову суд може прийняти постанову про визнання протиправними рішення суб’єкта владних повноважень чи окремих його положень, дій чи бездіяльності і про скасування або визнання нечинним рішення чи окремих його положень, про поворот виконання цього рішення чи окремих його положень із зазначенням способу його здійснення (частина друга статті 162 КАС України).

Таким чином, оскарження рішення органу доходів і зборів про застосування фінансових санкцій зупиняє перебіг строку іх сплати до винесення судом рішення у справі, у разі письмового повідомлення про таке оскарження територіального органу доходів і зборів. У випадку задоволення адміністративного позову суд може прийняти постанову про визнання протиправними рішення суб’єкта владних повноважень чи окремих його положень а також поворот виконання цього рішення чи окремих його положень із зазначенням способу його здійснення.

Крім того, повідомляємо, що згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.По материалам: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
Просмотров: 19, оставить комментарий   
Нормативна база: Листи: Листи ДФСУ: Щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (лист ДФС від 14.09.2017 р. № 1963/6/99-99-13-02-01-15/ІПК) [раздел Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения законодательства]
Автор Володя Гройсман — 25.09.17, 9:50 — 0 комментариев
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 14.09.2017 р. № 1963/6/99-99-13-02-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України в межах компетенції розглянула звернення на отримання індивідуальної податкової консультації щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє таке.

Правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску, умови та порядок його нарахування і сплати регулюються виключно Законом України від 08 липня 2010 року N 2464 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон N 2464).

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 4 Закону N 2464 платниками єдиного внеску зокрема є підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами.

Платник єдиного внеску зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок (пункт 1 частини другої статті 6 Закону N 2464).

Порядок обчислення і сплати єдиного внеску, а також відповідальність у разі несвоєчасної або не в повному обсязі сплати єдиного внеску передбачені статтями 9 та 25 Закону N 2464.

Сплата єдиного внеску здійснюється у національній валюті шляхом внесення відповідних сум єдиного внеску на рахунки органів доходів і зборів, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, для його зарахування. Єдиний внесок сплачується шляхом перерахування платником безготівкових коштів з його банківського рахунку (частини п’ята та сьома статті 9 Закону N 2464).

Днем сплати єдиного внеску вважається, зокрема, у разі перерахування сум єдиного внеску з рахунка платника на відповідні рахунки органу доходів і зборів, день списання банком або центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, суми платежу з рахунка платника незалежно від часу її зарахування на рахунок органу доходів і зборів (частина десята статті 9 Закону N 2464).

Частиною дванадцятою статті 9 Закону N 2464 визначено, що єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.

У результаті несплати єдиного внеску виникає недоїмка.

Недоїмка це сума єдиного внеску, своєчасно не нарахована та/або не сплачена у строки, встановлені Законом N 2464, обчислена органом доходів і зборів у випадках, передбачених цим Законом (пункт 6 частини першої статті 1 Закону N 2464).

Відповідно до частини третьої статті 25 Закону N 2464 суми недоїмки стягуються з нарахуванням пені та застосуванням штрафів.

Таким чином, платник єдиного внеску зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі нараховувати і сплачувати єдиний внесок.

Додатково повідомляємо, що пунктом 3 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. N 423, встановлено, що основним завданням Міністерства соціальної політики України є, зокрема, забезпечення формування та реалізації державної політики щодо здійснення державного нагляду та контролю за додержанням вимог законодавства про працю.

Отже, питання щодо виплати заробітної плати належить до компетенції Міністерства соціальної політики України.

Крім того, повідомляємо, що згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.По материалам: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
Просмотров: 15, оставить комментарий   
Нормативна база: Листи: Листи ДФСУ: Щодо здійснення діяльності платників єдиного податку другої групи (лист ДФС від 14.09.2017 р. № 1964/Б/99-99-13-01-02-14/ІПК) [раздел Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения законодательства]
Автор Володя Гройсман — 25.09.17, 9:50 — 0 комментариев
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 14.09.2017 р. № 1964/Б/99-99-13-01-02-14/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення та відповідно до вимог ст. 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) надає податкову консультацію.

Порядок застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності регулюється главою 1 розділу XIV ПКУ.

До платників єдиного податку, які належать до другої групи, згідно з пп. 2 п. 291.4 ст. 291 Кодексу належать фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.

Згідно зі ст. 292 Кодексу для фізичної особи - підприємця - платника єдиного податку доходом є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пп. 292.3 цієї статті (до суми доходу за звітний період включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, та вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг). При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Пунктами 292.13 та 292.14 ст. 292 Кодексу встановлено, що дохід для цілей оподаткування єдиним податком визначається на підставі даних обліку, який ведеться відповідно до ст. 296 Кодексу.

Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) (п. 292.6 ст. 292 Кодексу).

Таким чином, обмеження щодо здійснення діяльності платників єдиного податку другої групи стосується тільки послуг, які надаються неплатникам єдиного податку.

Відповідно до п.52.2 ст. 52 ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.По материалам: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
Просмотров: 16, оставить комментарий   
Нормативна база: Листи: Листи ДФСУ: Щодо справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (лист ДФС від 14.09.2017 р. № 1962/6/99-99-12-02-03-15/ІПК) [раздел Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения законодательства]
Автор Володя Гройсман — 25.09.17, 9:50 — 0 комментариев
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 14.09.2017 р. № 1962/6/99-99-12-02-03-15/ІПК

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), на запит товариства щодо справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі - Податок), повідомляє.

Товариство поінформувало, що є власником об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, які належать до об’єкта оподаткування Податком (пп. 266.2.1 п. 266.2 ст. 266 Кодексу).

При цьому Товариством повідомлено, що його майно розташоване на територіях, на які може бути поширена дія норми абзацу першого пп. 38.6 п. 38 підрозділу 10 "Інші перехідні положення" Перехідних положень Кодексу. Товариство зацікавлене у з’ясуванні правомірності виключення із об’єкта оподаткування Податком у період з 14 квітня 2014 року по 31 грудня року, в якому завершено проведення антитерористичної операції, об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, розташованих на тимчасово окупованій території та/або території населених пунктів на лінії зіткнення.

Водночас Товариство зауважило, що постанова Верховної Ради України "Про визначення окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування" не забезпечує можливість ідентифікації термінів "тимчасово окупована територія" та "територія населених пунктів на лінії зіткнення", визначених у абзацах другому - третьому пп. 38.1 п. 38 Перехідних положень Кодексу.

ДФС, з метою забезпечення реалізації п. 38 Перехідних положень Кодексу, у тому числі й для застосування інструментів електронного декларування (уточнення податкових зобов’язань з Податку), доручила головним управлінням ДФС у Донецькій та Луганській областях скласти переліки населених пунктів в межах зазначених територій із застосуванням класифікатора адміністративно- територіального устрою України.

Після погодження із місцевими адміністраціями та Міністерством фінансів України, яке є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної податкової політики і здійснює нормативно-правове регулювання у податковій сфері (Положення про Міністерство фінансів України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375), переліки кодів населених пунктів, розташованих у межах "тимчасово окупованої території" та "території населених пунктів на лінії зіткнення", будуть оприлюднені на офіційному веб-порталі ДФС для подальшого використання суб’єктами господарювання, і Товариство зможе скористатися ними для реалізації своїх прав платника Податку.

У відповідності до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.По материалам: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
Просмотров: 15, оставить комментарий   
Оподаткування ПДВ операцій з реекспорту [раздел Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения законодательства]
Автор Володя Гройсман — 24.09.17, 23:50 — 0 комментариев
ДФС в [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки] нагадала, що операції з вивезення товарів у митному режимі реекспорту (за винятком операцій з вивезення відповідно до п. 5 частини 1 ст. 86 МКУ) підлягають звільненню від оподаткування ПДВ. Якщо платник податку за такими товарами скористався своїм правом на податковий кредит і в подальшому здійснює їх вивезення в митному режимі реекспорту, то в податковому періоді, на який припадає таке вивезення, платник повинен здійснити нарахування ПДВ відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ.

При цьому податкові зобов'язання з ПДВ нараховуються в розмірі сум ПДВ, які були включені платником до складу податкового кредиту та сплачені до бюджету за операції з тимчасового ввезення товару.

Отже, платник податку за операцією з вивезення товарів у митному режимі реекспорту на дату виникнення податкових зобов'язань з ПДВ становить і реєструє в ЄРПН дві податкові накладні:

одну - на дату фактичного вивезення товарів за межі України, зафіксовану в митній декларації. У верхній лівій частині в рядку "Залишається у продавця (тип причини)" експортер ставить позначку "X" і вказує тип причини "07" ( "Експортні поставки"). У графі "Одержувач (покупець)" вказується найменування нерезидента та через кому - країна, в якій зареєстрований одержувач товару, а в рядку "Індивідуальний податковий номер покупця" проставляється умовний ІПН "300000000000";

другу - не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) податку при тимчасовому ввезенні товарів. У графі "Зведена податкова накладна" робиться відмітка "X", в графі "Одержувач (покупець)" платник податку вказує власне найменування (П.І.Б.), в рядку "Індивідуальний податковий номер одержувача (покупця)" проставляється умовний ІПН " 600000000000 ", а у верхній лівій частині зазначається відповідний тип причини" 09 "-" Складено на поставку для операцій, звільнених від оподаткування податком на додану вартість ". Обидві податкові накладні підлягають реєстрації в ЄРПН.По материалам: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
Просмотров: 24, оставить комментарий   
Нюанси застосовування коефіцієнта 0,5 до ставки податку на нерухомість [раздел Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения законодательства]
Автор Володя Гройсман — 24.09.17, 23:50 — 0 комментариев
У червні 2017 року суд першої інстанції скасував ІПК [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки], у якій контролери повідомили про відсутність права застосувати коефіцієнт 0,5 до ставки з податку на нерухомість у разі, якщо така ставка була затверджена рішенням місцевої ради у 2015 році, а у 2017 році до відповідного рішення були внесені зміни, які питання ставок не зачепили. Детально про це ми розповідали в новині [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки].

У продовження інформуємо: на днях Харківський апеляційний адміністративний суд погодився з висновками суду першої інстанції про помилковість тверджень, викладених у зазначеній вище ІПК (ухвала від 14.09.2017 р. у справі № 816/749/17).

По материалам: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
Просмотров: 19, оставить комментарий   
Транспортно-експедиторські послуги та нерезиденти: ПДВ аспекти [раздел Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения законодательства]
Автор Володя Гройсман — 24.09.17, 23:50 — 0 комментариев
Андрей Реун, руководитель налоговой практики ЮФ EVRIS, адвокат Податковий кодекс України категорично вказує, що місце постачання транспортно-експедиторських послуг для цілей податку на додану вартість (ПДВ) визначається за місцезнаходженням отримувача (п.п. «ж» п. 186.3). Відтак, надання транспортно-експедиторських послуг українськими компаніями іноземним замовникам не оподатковується ПДВ, тоді як у разі придбання таких послуг за кордоном українська компанія зобов’язана складати та реєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) податкову накладну.

У цьому матеріалі на прикладі судових рішень розглянемо окремі деталі, на які звертають увагу податкові органи при перевірці правильності оподаткування податком на додану вартість транспортно-експедиторських послуг.

Надання послуг з транспортно-експедиторського обслуговування (ТЕО) замовникам-нерезидентам – без ПДВ

У справі №815/5739/16 Одеський окружний адміністративний суд розглядав питання застосування 20% ПДВ до операцій з надання українським платником податків транспортно-експедиційних послуг компанії-нерезиденту.

Так, податківці стверджували, що платник податків, уклавши договір транспортно-експедиційного обслуговування вантажів, насправді надав послуги перевезення, а тому нарахували податкові зобов’язання з ПДВ. Ключовим аргументом податківців була умова договорів, за якою до вартості послуг транспортного експедирування включалась як винагорода експедитора, так і вартість витрат на оплату послуг інших осіб. Податківці вважали, що фіксована ставка, яка «враховує як винагороду, так і витрати експедитора», спростовує належність договорів до категорії угод на транспортно-експедиторське обслуговування.

Суд попередньо зазначив, що закон про транспортно-експедиторську діяльність не забороняє поєднувати різновиди плат у загальній ціні договору та не вимагає чіткого розподілу в ціні договору між платою експедитору та його витратами.

Дослідивши документи, складені за результатами спірних операцій, суд зазначив, що винагорода платника визначається на підставі первинних документів, які підтверджують загальну вартість наданих нерезиденту послуг, а також документів, що підтверджують витрати платника на оплату третіх осіб.

Стосовно договорів про транспортно-експедиційне обслуговування, укладених платником, суд вказав, що ними встановлений обов’язок платника на здійснення власне організації перевезень та інших допоміжних послуг, а не безпосереднє перевезення вантажів замовника. Суд також підкреслив і таку ознаку, як неможливість надання цим платником податків послуг перевезення з огляду на відсутність у розпорядженні цього платника відповідних активів.

Зрештою, суд, зіславшись також на узагальнюючу податкову консультацію №610 від 06.07.2012 р. (УПК №610), визнав донарахування ПДВ безпідставним. Суд апеляційної інстанції залишив розглядувану постанову без змін.

Таким чином, спроба поєднання у договорі про надання транспортно-експедиторських послуг винагороди експедитора та його витрат «під одним дахом» у вигляді фіксованої суми вороже сприймається податківцями і підвищує ризики донарахувань, що зумовлює необхідність платників податків звертатися до суду.

Придбання транспортно-експедиційних послуг у нерезидентів – оподатковується ПДВ на загальних підставах

У справі №823/464/17 Черкаський окружний адміністративний суд розглядав питання правомірності донарахування ПДВ платнику податків за наслідками придбання ним у компанії-нерезидента послуг з перевезення вантажу.

Як зазначив суд, платником податків були укладені договори на перевезення вантажу у міжнародному сполученні зі словацькою компанією. Платник вважав, що оскільки транспортні послуги були надані йому нерезидентом, податкове законодавство виключає їх оподаткування з огляду на норми 186.4 ст. 186 Податкового кодексу України (ПК України), за якими місце постачання послуг визначається відповідно до місця реєстрації постачальника послуг (у даному випадку – компанії-нерезидента).

Проте, дослідивши акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), суд зауважив, що послугами, які в них зафіксовані, є «транспортно-експедиційні послуги».

Застосовуючи норми права до обставин справи, суд обрав норму, яка врегульовує питання оподаткування ПДВ саме тієї послуги, яка була зафіксована у первинних документах (транспортно-експедиційні послуги), а не у назві договору (перевезення вантажів). Відтак, суд відхилив посилання платника на п.186.4 ст. 186 ПК України.

Суд дійшов чіткого висновку, що «якщо транспортно-експедиторські послуги надаються замовнику-резиденту, то такі послуги підлягають оподаткуванню податком на додану вартість на загальних підставах за основною ставкою (незалежно від того, резидентом [ платником ПДВ ] чи нерезидентом надаються такі послуги )». За наслідками апеляційного провадження розглядувана постанова залишена без змін.

Розглядувана постанова вкотре демонструє важливість коректного заповнення первинних документів, зокрема, за господарськими операціями перевезення / транспортно-експедиційного обслуговування, для цілей прогнозування обсягу податкових зобов’язань та податкового планування, а також побудови міцної правової позиції у податковому спорі.По материалам: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
Просмотров: 20, оставить комментарий   
Щодо вказання робіт з монтажу об'єкта в податкових накладних [раздел Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения законодательства]
Автор Володя Гройсман — 24.09.17, 23:50 — 0 комментариев
ДФС в індивідуальній податковій консультації [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки] роз'яснює особливості заповнення обов'язкових реквізитів в податкових накладних на прикладі операцій з монтажу металопластикових конструкцій.

Якщо відповідно до умов цивільно-правового договору металопластикові конструкції включаються до складу вартості послуг з їх монтажу, то при складанні податкової накладної платник ПДВ повинен в графі 2 податкової накладної зазначити безпосередньо опис послуг з монтажу металопластикових конструкцій відповідно до первинних документів, якими супроводжується така операція, а в графі 3.3 податкової накладної вказати код послуги згідно з ДКПП, за яким класифікуються такі послуги.

Якщо ж відповідно до умов цивільно-правового договору металопластикові конструкції не включаються до складу вартості послуг з монтажу, а визначаються як окремий об'єкт поставки, то при складанні податкової накладної платник ПДВ повинен в графі 2 податкової накладної зазначити окремо опис (номенклатуру) металопластикових конструкцій і окремо послуг з монтажу таких конструкцій відповідно до первинних документів, якими супроводжується така операція, а в графах 3.1 та 3.3 податкової накладної вказати код товару згідно з УКТ ЗЕД та код послуги згідно з ДКПП, за яким класифікуються такі послуги.По материалам: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
Просмотров: 21, оставить комментарий   
З питань заповнення звітності з єдиного внеску ДФС радить звертатися до ПФУ [раздел Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения законодательства]
Автор Володя Гройсман — 24.09.17, 23:50 — 0 комментариев
У зв'язку з надходженням значної кількості звітів з єдиного внеску, що містять помилки (негативний результат обробки в ПФУ, код помилки більше 0), Головне управління ДФС у Хмельницькій області звертає увагу на безумовне дотримання Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435 (у редакції наказу Мінфіну від 11.04.2016 р. № 441).

У разі виникнення запитань щодо заповнення таблиць 5 - 9 додатка 4, всіх таблиць додатка 5, додатка 6 та додатка 7 звіту про суми нарахованого єдиного внеску, за консультацією рекомендуємо звертатись до органів Пенсійного фонду України. Про це також розповідається у спільному листі Міністерства доходів і зборів України та Пенсійного фонду України від 27.12.2013 р. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки] «Про надання роз’яснень щодо єдиного внеску».По материалам: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
Просмотров: 23, оставить комментарий   
Платники ЄСВ зможуть отримати витяг із реєстру страхувальників [раздел Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения законодательства]
Автор Володя Гройсман — 24.09.17, 23:50 — 0 комментариев
Визначено процедуру формування й надання витягу з реєстру страхувальників на запит платників ЄСВ і застрахованих осіб, а також затверджено форми:

  • запиту про отримання витягу з реєстру страхувальників;
  • витягів із реєстру страхувальників;
  • довідки про відсутність відомостей у реєстрі страхувальників.
Запит про отримання витягу з реєстру страхувальників можна подати в один із таких способів:

  • особисто платник ЄСВ і/або застрахована особа чи вповноважена на це особа — до територіального органу ДФС;
  • надіслати поштою;
  • в електронній формі засобами електронного зв’язку.
Платники ЄСВ, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати запит засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог Закону про електронний документообіг та ЕЦП.

Усі розділи запиту підлягають заповненню. Запит обов’язково повинен підписати заявник із зазначенням дати.

Витяг із реєстру страхувальників або довідка про відсутність відомостей у реєстрі надаються безоплатно впродовж 2-х робочих днів, наступних за днем отримання такого запиту.

Порядок надання інформації з реєстру страхувальників Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування затверджено наказом Мінфіну від 21.06.2017 р. № 651, який набере чинності з дня його офіційного опублікування.По материалам: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
Просмотров: 19, оставить комментарий   
Облік у підприємця: ЄСВ «за себе» [раздел Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения законодательства]
Автор Володя Гройсман — 24.09.17, 23:50 — 0 комментариев
[необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки] Автор : редактор Вороная Наталія, податкові експерти Чернишова Наталія, Альошкіна Наталя У питаннях нарахування і сплати ЄСВ на перший план виходить Закон № 2464. Він відносить до платників ЄСВ у тому числі фізичних осіб — підприємців (як загальносистемників, так і єдиноподатників). Причому за загальним правилом вони зобов’язані сплачувати ЄСВ не лише з доходів найманих працівників (осіб, що виконують роботи та надають послуги за договорами цивільно-правового характеру), але і безпосередньо зі своїх підприємницьких доходів (ЄСВ «за себе»). Ставка ЄСВ єдина — 22 % і не залежить від системи оподаткування, на якій працює підприємець. Застосовуючи її, ФОП є особою, застрахованою в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, соціального страхування на випадок безробіття, соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та соціального страхування від нещасного випадку на виробництві.

Сплачувати ЄСВ підприємці можуть:

у безготівковій формі — якщо у ФОП відкрито рахунок у банку;

готівкою через каси банків або відділення зв’язку — якщо ФОП не має банківського рахунку.

Але перш ніж перейти до розгляду порядку нарахування і сплати підприємцями єдиного внеску «за себе», давайте поговоримо про тих з них, хто звільнений від такого обов’язку. Раптом ви опинитися серед таких щасливчиків.

3.1. Підприємці, звільнені від сплати ЄСВ

Як зазначалося вище, за загальним правилом підприємці є платниками ЄСВ «за себе». Виняток із цього правила становлять ФОП, які є:

пенсіонерами за віком, незалежно від того, досягли вони загального пенсійного віку, встановленого [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки], чи така пенсія оформлена на пільгових умовах зі зменшенням пенсійного віку*, і отримують пенсію згідно із законом.

* У тому числі особи, яким призначені пенсії відповідно до [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки] і [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки].

При цьому податківці продовжують наполягати, що підприємці, яким призначена пенсія за вислугу років, скористатися цією пільгою не можуть. З таким роз’ясненням ви можете ознайомитися в підкатегорії 301.04.02 БЗ;

інвалідами та отримують згідно із законом пенсію або соціальну допомогу.

Такі «виняткові» підприємці (як єдиноподатники, так і загальносистемники) звільнені від сплати ЄСВ «за себе». Але, за бажанням, вони можуть стати платниками ЄСВ на умовах добровільної участі ([необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]).

До проблеми добровільної участі ми повернемося пізніше (див. підрозділ 3.4 на с. 98). Тут же зазначимо таке.

Якщо ФОП є інвалідом і отримує соцдопомогу з фонду соціального страхування або Управління праці та соціального захисту населення, то для підтвердження встановлення інвалідності і, відповідно, права не сплачувати ЄСВ «за себе» йому необхідно подати податківцям за місцем реєстрації довідку до акта огляду в медико-соціальній експертній комісії про встановлення групи інвалідності.

А ось іншим «винятковим» підприємцям окремо повідомляти контролюючому органу про отримання відповідного статусу пенсіонера або інваліда не потрібно. Податківці цю інформацію отримають безпосередньо з Пенсійного фонду (див. роз’яснення в підкатегорії 301.04.02 БЗ).

До речі, звільнення від сплати ЄСВ «за себе» підприємцями, які набули статусу пенсіонера за віком або інваліда та отримують згідно із законом пенсію або соціальну допомогу, починає діяти з наступного місяця після набуття такого статусу.

Також передбачено звільнення від сплати ЄСВ «за себе» мобілізованих єдиноподатників без найманих працівників за місяці, протягом яких вони проходили військову службу (див. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]). Щоб отримати таке звільнення, підприємцю потрібно подати у свою ДПІ:

1) відповідну заяву;

2) копію військового квитка (іншого документа, виданого відповідним держорганом, у якому вказані дані про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період).

Зробити це потрібно протягом 10 днів після звільнення в запас (демобілізації). Але якщо підприємець перебуває на лікуванні (реабілітації) у зв’язку з виконанням обов’язків під час мобілізації, то вказані документи подаються протягом 10 днів після закінчення його лікування (реабілітації).

Крім того, особи, які перебували на обліку в органах доходів і зборів або мали місцезнаходження (місце проживання) на території АР Крим або м. Севастополя на початок тимчасової окупації, звільняються від обов’язку сплати ЄСВ при здійсненні їхньої підприємницької діяльності на тимчасово окупованій території України ([необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]).

Ви «не потрапили» під виключення? Тоді читаємо далі!

3.2. Сплата ЄСВ загальносистемником

ФОП, що працюють на загальній системі оподаткування, здійснюють розрахунок суми ЄСВ «за себе» за звітний календарний рік до 10 лютого наступного року. При проведенні такого розрахунку вони:

1) визначають місячні суми доходу, які ввійдуть до бази нарахування ЄСВ;

2) обчислюють суми ЄСВ за кожним місяцем звітного року і загалом за рік.

Розпочнемо з місячних сум доходу, з яких стягуватиметься ЄСВ. Сьогодні для їх розрахунку використовують дані про:

чистий підприємницький дохід (прибуток), заявлений у річній декларації про майновий стан і доходи, та

кількість місяців, протягом яких отримано прибуток.

Простіше кажучи, щоб визначити місячну суму доходу, яка ввійде до бази нарахування ЄСВ, потрібно суму чистого підприємницького доходу (різницю між виручкою і витратами), вказаного в річній декларації, розділити на кількість місяців, у яких отримано прибуток у звітному році.

Будьте уважні: порядок визначення місячних сум доходу найближчим часом може змінитися. Річ у тому, що на офіційному сайті Мінфіну оприлюднено проект нової редакції [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки] (ср. 025135600). Планується, що після його затвердження для розрахунку згаданого показника будемо використовувати не кількість «прибуткових» місяців, а кількість місяців, протягом яких підприємець перебував на обліку як платник ЄСВ. Тому стежте за нашими публікаціями.

Але повернемося до сьогодення. Якщо сума розподіленого доходу у відповідному місяці звітного року виявиться вищою за максимальну величину бази нарахування ЄСВ, у базу нарахування ЄСВ вона потрапить у сумі, що дорівнює такій величині. Зазначимо, що максимальна величина бази нарахування ЄСВ у 2017 році дорівнює 25 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом (див. табл. 3.1).

Таблиця 3.1. Максимальна величина бази нарахування ЄСВ у 2017 році

Період

Прожитковий мінімум для працездатних осіб, грн.

Максимальна величина бази нарахування ЄСВ, грн.

01.01.2017 р. — 30.04.2017 р.

1600

40000

01.05.2017 р. — 30.11.2017 р.

1684

42100

01.12.2017 р. — 31.12.2017 р.

1762

44050

Якщо ж сума розподіленого доходу за місяць вийшла нижчою мінімальної заробітної плати, встановленої законом (у 2017 році — 3200 грн.), базу нарахування ЄСВ підприємець повинен буде визначити для себе самостійно. При цьому її величина не може бути нижче «мінімалки».

У вас протягом року були «нульові» або збиткові місяці? За такими місяцями загальносистемник повинен самостійно визначити місячні суми бази нарахування ЄСВ. Причому їх розмір не може бути нижчим мінзарплати і вищим за максимальну величину бази нарахування ЄСВ, установлених на відповідний місяць звітного року. Так само діємо і в ситуації, коли підприємець узагалі не отримав прибутку за звітний рік.

Після того як ви знайшли базу нарахування ЄСВ, визначаєте суму внеску. Для цього до місячних сум бази нарахування ЄСВ застосовуєте ставку ЄСВ 22 %.

Мінімальні і максимальні суми ЄСВ наведемо в табл. 3.2.

Таблиця 3.2. Мінімальні і максимальні розміри страхового внеску у 2017 році

Період

Мінімальний розмір

ЄСВ, грн.

Максимальний розмір ЄСВ, грн.

01.01.2017 р. — 30.04.2017 р.

704

8800

01.05.2017 р. — 30.11.2017 р.

9262

01.12.2017 р. — 31.12.2017 р.

9691

Визначені місячні суми ЄСВ підсумовуємо і отримуємо річну суму внеску.

Сплатити річну суму ЄСВ «за себе» за звітний рік загальносистемник зобов’язаний до 10 лютого року, наступного за звітним

Авансових платежів немає.

Тобто за 2017 рік ЄСВ «за себе» потрібно сплатити не пізніше за 9 лютого 2018 року.

Врахуйте на майбутнє: якщо останній день строку сплати ЄСВ припадає на вихідний або святковий/неробочий день, граничним строком сплати буде перший робочий день, наступний за таким вихідним або святковим/неробочим.

3.3. Сплата ЄСВ підприємцем-єдиноподатником

Базу нарахування ЄСВ за кожним місяцем звітного року підприємці-єдиноподатники визначаютьсамостійно, але не вище максимальної величини бази нарахування ЄСВ (див. табл. 3.1 на с. 96).

До самостійно визначеної бази нарахування ЄСВ застосовуємо ставку 22 % і отримуємо суму ЄСВ за місяць. Але майте на увазі, що ця сума має бути не нижчою ([необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]):

— 0,5 розміру мінімального страхового внеску — для ФОП — спрощенця групи 1;

— мінімального страхового внеску — для інших єдиноподатників.

Нагадаємо: мінімальний страховий внесок є добутком мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, і ставки ЄСВ.

У 2017 році мінімальна заробітна плата становить 3200 грн. Таким чином, мінімальний страховий внесок за місяць для ФОП — спрощенців груп 2 і 3 в поточному році становить 704 грн.(3200 грн. х х 22 % : 100 %). У свою чергу, для єдиноподатників групи 1 мінімальна сума ЄСВ дорівнює 352 грн. (704 грн. х 0,5).

Скажете: як пощастило єдиноподатникам групи 1! Можуть нараховувати ЄСВ у меншій сумі. Так, дійсно, у цій частині їм пощастило. Але (!), сплачуючи ЄСВ у такому розмірі, вони в «скарбничку» пенсійного страхового стажу «складають» не повні місяці, а «шматочки», які обчислюються пропорційно сплаченому ЄСВ.

Що стосується максимального розміру страхового внеску, то він для спрощенців такий же, як для загальносистемників (див. вище в табл. 3.2).

Зверніть увагу:

єдиноподатник зобов’язаний нараховувати ЄСВ за кожен місяць звітного року, незалежно від того, чи був отриманий дохід у такому місяці

Більше того, на відміну від ПКУ, [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки] не встановлені пільги в частині сплати ЄСВ за період, коли підприємець не здійснює свою діяльність через відпустку, хворобу або тимчасову непрацездатність у зв’язку з вагітністю та пологами.

У які строки потрібно сплачувати розраховані суми ЄСВ?

Єдиноподатники перераховують внесок поквартально — до 20-го числа місяця, наступного за календарним кварталом, за який сплачується ЄСВ. Тобто за ІІІ квартал 2017 року внесок потрібно перерахувати не пізніше 19 жовтня 2017 року.

Причому, якщо останній день строку сплати припадає на вихідний або святковий/неробочий день, граничним строком сплати вважається перший робочий день, наступний за таким вихідним або святковим/неробочим.

Водночас ФОП можуть не чекати закінчення календарного кварталу, а сплачувати ЄСВ у виглядіавансових платежів у розмірі, який вони самостійно визначили, до 20-го числа кожного місяця поточного кварталу. А потім ці сплачені суми врахувати при проведенні остаточного розрахунку з ЄСВ за календарний квартал.

3.4. Звітність підприємців з ЄСВ «за себе»

З ЄСВ «за себе» підприємці звітують, подаючи «Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску» за формою № Д5, наведеною в [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]. Звітний період — календарний рік.

За загальним правилом Звіт за формою № Д5 подають усі підприємці, які весь звітний рік або його частину працювали на єдиному податку та/або на загальній системі оподаткування.

Виняток — підприємці, які весь звітний рік були звільнені від сплати ЄСВ «за себе», оскільки (1) були пенсіонерами за віком або інвалідами та отримували згідно із законом пенсію або соцдопомогу, якщо при цьому вони (2) не виявили бажання стати платниками ЄСВ на умовахдобровільної участі ([необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]).

Що слід вважати «добровільною участю»? На нашу думку, добровільна участь здійснюється на підставі договору про добровільну участь. Але фіскали вважають по-іншому. Згідно з їх роз’ясненням з підкатегорії 301.09 БЗ достатньою умовою для добровільної участі є самостійне визначення ФОП-пенсіонером (інвалідом) бази нарахування ЄСВ з її відображенням у Звіті за формою № Д5. При цьому податківці посилаються на [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки].

Чим це погано? Пояснимо на прикладі. Припустимо, єдиноподатник-пенсіонер не знав, що він звільнений від сплати ЄСВ, або знав це, але забув (запрацювався/помилився) і здав за себе річний Звіт за формою № Д5, у якому «на автоматі» визначив базу нарахування ЄСВ за весь рік.

Якщо дотримуватися [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки], то цей пенсіонер може все «відмотати назад»: ініціювати перевірку і на тій підставі, що з ним не був укладений договір добровільної участі, вимагати зняття надміру нарахованих сум ЄСВ «за себе».

Але якщо керуватися положеннями[необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки], то ЄСВ-справи пенсіонера зовсім не радісні. Адже він у Звіті самостійно визначив для себе базу нарахування ЄСВ. Тобто зобов’язаний сплатити з неї ЄСВ.

Тому будьте уважні! Якщо ви весь 2017 рік були звільнені від сплати цього внеску, Звіт з ЄСВ «за себе» не подавайте. Якщо ви були платником ЄСВ частину 2017 року, базу нарахування ЄСВ проставте по місяць (включно), у якому вам була призначена пенсія або соціальна допомога.

Зверніть увагу: Звіт за формою № Д5 ФОП подають виключно стосовно внесків, сплачених «за себе». А ось інформацію щодо найманих працівників надають контролюючому органу щомісячно за формою № Д4.

Але повернемося до Звіту з ЄСВ «за себе».

Місце подання. Звіт за формою № Д5 подають до фіскального органу за місцем взяття на облік як платника ЄСВ. Якщо підприємець протягом звітного року змінює місце проживання, що пов’язано зі зміною адміністративно-територіальної одиниці, то Звіт за цей рік (з першого до останнього календарного числа звітного року) подається в ДПІ за новим місцем проживання.

Строки подання. Звіт за формою № Д5 підприємці подають один раз на рік до 10 лютого року, наступного за звітним. Якщо останній день строку надання Звіту за формою № Д5 припадає навихідний, святковий або інший неробочий день, то останнім днем подачі Звіту вважаєтьсяперший після нього робочий день.

Звіт за формою № Д5 за 2017 рік підприємцям слід подати до фіскального органу не пізніше 9 лютого 2018 року

Спосіб подання. Форму № Д5 подає особисто ФОП або інша особа, спеціально уповноважена підприємцем на ці дії, одним з таких способів:

— засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного цифрового підпису в порядку, визначеному законодавством;

— на паперових носіях, засвідчену підписом ФОП і скріплену печаткою (за наявності), разом з електронною формою на електронних носіях інформації. Електронна форма звіту повинна відповідати звіту на паперових носіях;

— на паперових носіях, якщо у ФОП кількість застрахованих осіб не більше п’яти.

Причому Звіт на папері, за бажанням, може бути надісланий податківцям поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення. Головне — встигнути зробити це не пізніше ніж за 10 днів до закінчення граничного строку подання Звіту за формою № Д5. У цьому випадку Звіт буде вважатися поданим у день отримання відділенням поштового зв’язку від платника ЄСВ поштового відправлення зі звітністю.

Намотайте на вус: у разі втрати або псування поштового відправлення або затримки його вручення фіскальному органу з вини оператора поштового зв’язку ФОП звільняється від відповідальності за неподання або несвоєчасне подання такої звітності. Проте якщо вже стався такий казус, то підприємець зобов’язаний протягом 5 робочих днів з дня отримання повідомлення про втрату або псування поштового відправлення направити поштою або подати особисто (за його вибором) податківцям другий примірник Звіту разом з копією повідомлення про втрату або псування поштового відправлення.

Особливості формування Звіту в паперовому вигляді. Виявити «косяки» при заповненні Звіту в електронній формі може допомогти програмне забезпечення. А ось заповнюючи Звіт на папері, слід сподіватися тільки на себе і враховувати наші підказки.

1. Звіт на паперовому носії заповнюють українською мовою в друкованому вигляді або кульковою ручкою із синім або чорним чорнилом друкованими літерами без помарок і виправлень.

2. У разі незаповнення того чи іншого рядка Звіту у зв’язку з відсутністю даних у ньому такий рядок прокреслюється.

3. При заповненні полів, які складаються з клітинок, кожен з необхідних символів акуратно вписують у відповідну окрему клітинку. Символи не повинні виходити за межі клітинок, а також накладатися на сусідні клітинки. Символи — крапка, апостроф, кома, тире тощо — проставляють в окремих клітинках.

4. При заповненні полів без клітинок записи в цих полях не повинні накладатися на сусідні поля і перекривати службові написи бланка.

5. Грошові суми в таблицях Звіту вказують у гривнях з копійками.

Звіт формують у 2 примірниках, засвідчують підписом ФОП і печаткою (за наявності).

Із загальними питаннями розібралися. Час ознайомитися зі структурою Звіту. Але перш ніж перейти до її вивчення, зазначимо, що, швидше за все, за 2017 рік ви будете подавати оновлену форму Звіту. Її оприлюднено для обговорення на офіційному сайті Мінфіну.

Та поки грандіозна подія оновлення Звіту не відбулася, користуємося чинною на сьогодні формою (тобто тією, яку ви подавали «за себе» за 2016 рік). Саме про порядок її заповнення і йтиметься далі.

Структура Звіту за формою № Д5. Цей Звіт складається з титульного аркуша і чотирьохтаблиць:

1) таблиця 1 «Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами — підприємцями»;

2) таблиця 2 «Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами — підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування»;

3) таблиця 3 «Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування особами, які провадять незалежну професійну діяльність»;

4) таблиця 4 «Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства».

Як ви, напевно, вже здогадалися самі з назв таблиць Звіту, абсолютно всі підприємцю навряд чи доведеться заповнювати. Так, якщо протягом 2017 року він працював:

— на загальній системі оподаткування, йому необхідно буде заповнити титульний аркуш і таблицю 1;

— на єдиному податку — титульний аркуш і таблицю 2;

— як на загальній системі оподаткування, так і на єдиному податку — титульний аркуш, таблицю 1 (за період роботи на загальній системі оподаткування) і таблицю 2 (за період роботи на спрощеній системі).

Якщо ФОП здійснював свою підприємницьку діяльність у сферах, робота в яких зараховується в спецстаж, то додатково до вказаних таблиць Звіту за формою № Д5 йому потрібно сформувати і подати в фіскальний орган таблицю 4.

Таблицю 3 підприємці не заповнюють. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]...

Інші матеріали із "Податки та бухгалтерський облік", 2017, № 76:
[необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
[необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
[необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
[необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
[необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]

Передплатити [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]По материалам: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
Просмотров: 18, оставить комментарий   
У разі втрати або пошкодження раніше виданої ліцензії на виробництво спирту, алкогольних напоїв видається дублікат ліцензії [раздел Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения законодательства]
Автор Володя Гройсман — 24.09.17, 23:50 — 0 комментариев
Відповідно до ст. 3 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-BP ”Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” у разі втрати або пошкодження ліцензії орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб’єкта господарювання протягом семи робочих днів видає суб’єкту господарювання дублікат ліцензії.

Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії, зазначеного у втраченій або пошкодженій ліцензії.По материалам: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
Просмотров: 17, оставить комментарий   
Чи поширюється обмеження щодо граничної суми розрахунків на розрахунки, які проводяться із застосуванням електронних платіжних засобів (платіжних карток)? [раздел Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения законодательства]
Автор Володя Гройсман — 24.09.17, 23:50 — 0 комментариев
Головне управління ДФС у Дніпропетровській області нагадує, що відповідно до п. 2.3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637 (далі – Положення) підприємства (підприємці) мають право здійснювати розрахунки готівкою між собою та/або з фізичними особами протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами в межах граничних сум розрахунків готівкою, установлених відповідною постановою Правління Національного банку України. Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунку, шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку для подальшого їх перерахування на поточні рахунки. Кількість підприємств (підприємців) та фізичних осіб, з якими здійснюються розрахунки, протягом дня не обмежується.

Обмеження, установлене в абзаці першому п.2.3 Положення, стосується також розрахунків під час оплати за товари, що придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок готівкових коштів, одержаних за допомогою електронного платіжного засобу.

Пунктом 1 постанови Правління Національного банку України від 06.06.2013 р. № 210 «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою» із змінами і доповненнями встановлено граничну суму розрахунків готівкою:

? підприємств (підприємців) між собою протягом одного дня в розмірі 10000 (десяти тисяч) гривень;

? між фізичною особою та підприємством (підприємцем) протягом одного дня в розмірі 50000 (п’ятдесяти тисяч) гривень;

? фізичних осіб між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, у розмірі 50000 (п’ятдесяти тисяч) гривень.

Згідно з п.1.14 ст.1 Закону України від 05.04.2001 р. № 2346-III «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» (далі – Закон):

- електронний платіжний засіб – платіжний інструмент, який надає його держателю можливість за допомогою платіжного пристрою отримати інформацію про належні держателю кошти та ініціювати їх переказ;

- платіжна картка – електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується, зокрема, для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб (п.1.27 ст.1 Закону).

Враховуючи викладене вище, обмеження щодо граничної суми розрахунків не поширюється на розрахунки, які проводяться із застосуванням електронних платіжних засобів (платіжних карток).

Відповідне питання та відповідь на нього розміщене у категорії 109.13 Бази знань "ЗІР"По материалам: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
Просмотров: 21, оставить комментарий   
Обзор интернет-изданий (18.09.2017 - 24.09.2017) [раздел Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения законодательства]
Автор Володя Гройсман — 24.09.17, 0:00 — 0 комментариев


Мінфін перевів портал є-дата в промислову експлуатацію
Міністерство фінансів України 15 вересня перевело офіційний портал публічних фінансів Е-Data в режим промислової експлуатації після його дворічної експлуатації в тестовому режимі [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Заробітна плата вчителя, який має диплом бакалавра
На рівні якого тарифного розряду встановлюється ставка заробітної плати вчителеві, який має диплом бакалавра? [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Деякі питань оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
Відповідно до статті 8 Закону України "Про оплату праці" умови оплати праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]...

Тим хто подає електронні реєстри для здійснення соціальних виплат - оновіть сертифікати
Починаючи з 13.09.2017, установам, при подачі електронних реєстрів для здійснення соціальних виплат (ПКМУ № 151), потрібно здійснювати шифрування даних з використанням посиленого сертифіката відкритого ключа Серебрянського Дмитра Миколайовича. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…Какие документы необходимы для восстановления утраченного «идентификационного кода» вместе с паспортом
В случае утраты документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре с одновременной потерей паспорта гражданина Украины, физическому лицу для получения данного документа необходимо… [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Какую ставку акциза применять в случае переоборудования импортируемого авто в фургон для временного проживания
Налогоплательщик, который переоборудовал импортированное транспортное средство в подакцизный легковой автомобиль — фургон для временного проживания людей, обратился к контролерам с запросом касательно размера ставки акцизного налога, который он должен уплатить. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Излишне уплаченный физлицом НДФЛ предлагается возвращать из местного бюджета по налоговому адресу
Возврат излишне удержанных (уплаченных) сумм налога на доходы физических лиц, которые рассчитываются контролирующим органом на основании представленной налогоплательщиком налоговой декларации за отчетный календарный год путем проведения перерасчета по общему годовому облагаемому доходу налогоплательщика, осуществляется из соответствующего бюджета по налоговому адресу данного физического лица. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Когда отражать расходы от признания предъявленных претензий
Расходы признаются расходами определенного периода одновременно с признанием дохода, для получения которого они осуществлены. Это предусматривает П(С)БУ 16 «Расходы». [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Можно ли подать авансовый отчет через доверенное лицо
Ограничения касательно передачи в бухгалтерию заполненного Отчета об использовании средств, выданных на командировку или под отчет и остатка неиспользованных средств, которые были выданы подотчетному лицу, через другое материально ответственное лицо на основании договора поручения не предусмотрены. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Облагается ли НДС распространение копий национальных стандартов
Режим освобождения от обложения НДС, определенный пп. 197.1.25 НКУ, распространяется на операции по поставке (подписке) и доставке периодических изданий печатных средств массовой информации (кроме изданий эротического характера) отечественного производства… [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Подавать ли религиозным организациям заявление № 1-РН для присвоения нового признака неприбыльности до 01.01.2018 г.
Принадлежность неприбыльной организации к определенной группе неприбыльных организаций по соответствующему коду признака неприбыльности определяется по результатам рассмотрения контролирующим органом учредительных документов такой организации в соответствии с требованиями, установленными п. 133.4 НКУ. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Аннулирование регистрации плательщика НДС отменено судом: обновляем счет в СЭА НДС
Общие правила восстановления автоматического учета показателей в системе электронного администрирования НДС после отмены решения об аннулировании регистрации плательщика НДС отсутствуют. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Как во II полугодии 2017 года между местными бюджетами будет распределяться акциз с горючого
Кабмин внес изменения в собственное постановление «Некоторые вопросы зачисления части акцизного налога с произведенного в Украине и ввезенного на таможенную территорию Украины горючего в бюджеты местного самоуправления» от 08.02.2017 г. № 96. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…Изменен Порядок рассмотрения жалоб на требования об уплате недоимки ЕСВ
Минфин принял приказ от 14.08.2017 г. №692 «Об утверждении Изменений в Порядок рассмотрения контролирующими органами жалоб на требования об уплате недоимки по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и на решение о начислении пени и наложении штрафа». [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Документы для регистрации лицензии на розничную торговлю алкоголем и табаком
Главное управление ГФС в Днепропетровской области напоминает, что ст.15 Закона Украины от 19.12.1995 №481/95-ВР «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий» с изменениями и дополнениями установлено, что лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями выдаются уполномоченными... [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…Сдаем авто на металлолом: учет и налогообложение
На предприятии есть старый автомобиль, который учитываем как товар. Хотим сдать его на металлолом. Как это показать в учете? Что с НДС? [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…Як оформити голосування співвласників, яких не було на загальних зборах?
Зважаючи на те що всі важливі питання щодо діяльності ОСББ вирішуються Загальними зборами співвласників, порядок проведення загальних зборів визначається ст. 10 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» (далі — Закон про ОСББ») і Статутом ОСББ. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Чи має право ОСББ нараховувати додаткову плату за користування підвалами та загальними балконами
Деякі співвласники будинку використовують підвал будинку для зберігання власного майна (як комору), а балкони загального користування — для сушки білизни. Для таких співвласників ОСББ підвищив розмір внесків на утримання будинку. Чи правомірно це? [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Чи можуть приєднатися до ОСББ співвласники іншого будинку
Згідно із ч. 3 ст. 4 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 р. № 2866-III (далі — Закон № 2866), власники квартир та нежитлових приміщень у двох і більше багатоквартирних будинках, об’єднаних спільною прибудинковою територією, елементами благоустрою, обладнанням, інженерною інфраструктурою, можуть створити одне об’єднання. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Горище будинку переобладнано в мансарду: які наслідки для ОСББ
За спільним рішенням співвласників, ухваленим на загальних зборах, частину горища будинку було відчужено власнику однієї з квартир на останньому поверсі (взамін на це він погодився за власний кошт провести капітальний ремонт даху всього будинку). Отримавши необхідні дозволи, новий власник горища переобладнав останнє в житлове приміщення (мансарду). Чи призведе це до якихось наслідків для ОСББ? [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…Обобщающие налоговые консультации: Минфин планирует обновления
В редакцию БУХГАЛТЕРИИ попала переписка между Минфином и ГФС за период 2016—2017 г. по поводу насущной потребности согласовать с нормами действующего законодательства определенное количество обобщающих налоговых консультаций [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Неиспользованный отпуск: выплата денежной компенсации
Иногда по каким-либо причинам работник не может или не хочет реализовывать свое право на отпуск, предусмотренное ст.2 Закона об отпусках(1). В таких случаях законодательством Украины предусмотрена денежная компенсация за неиспользованный ежегодный отпуск. При этом следует помнить, что для назначения денежной компенсации необходимо соблюдение некоторых условий. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…Покупка авто на еврономерах: чем грозит и как не попасться?
Практика приобретения нерастаможенных заграничных автомобилей с, как правило, европейскими номерами в последнее время стала очень популярной. Низкая цена, образовавшаяся в основном за счет неуплаты таможенных платежей, и сравнительно высокое качество таких иномарок способствуют увеличению числа авто на еврономерах на украинских дорогах (чему многие автовладельцы на украинских номерах не очень рады). [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

За столом переговоров: на что обратить внимание при заключении договора франчайзинга?
Недостаточное правовое регулирование заключения договоров франчайзинга (коммерческой концессии) приводит к большому количеству споров относительно нарушений той или иной стороной условий договора. В свою очередь, такие споры преимущественно выигрывают те компании, которые четко прописали все финансовые обязательства, права и обязанности сторон. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…Инвесторам расширят возможности для вложения средств
Предложено освободить от налогообложения два вида доходов от ценных бумаг. Чтобы сделать возможным привлечение субъектами хозяйствования под государственные (местные) гарантии кредитов для реализации проектов развития, а также финансирование бюджетов всех уровней за счет внешних источников, в свое время были освобождены от налогообложения доходы, полученные нерезидентами в виде процентов или дохода (дисконта) на государственные ценные бумаги или облигации местных займов. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Функционирование рынков капитала и регулируемых рынков будет регламентироваться отдельным законом
Об этом позаботилась группа народных депутатов — инициаторов законопроекта. На официальном веб-портале ВРУ зарегистрирован проект Закона о рынках капитала и регулируемых рынках (от 01.09.2017 г. № 7055). [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Освобождены от налогов доходы нерезидентов от государственных ценных бумаг
Верховная Рада освободила от налогообложения для нерезидентов не только проценты или доход (дисконт) на государственные ценные бумаги, облигации местных займов или долговые ценные бумаги, выполнение обязательств по которым обеспечено государственными или местными гарантиями, но и другие доходы по государственным ценным бумагам, выплачиваемые центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующим государственную финансовую политику. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Национальный банк продолжает работу по внедрению МСФО
Правление Национального банка Украины 11 сентября 2017 года приняло постановление "Об утверждении нормативно-правовых актов Национального банка Украины по бухгалтерскому учету" № 89, которым утверждены изменения в План счетов бухгалтерского учета банков Украины и инструкции по его применению. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Применение перечня организационно-правовых форм нерезидентов, операции с которыми могут быть признаны контролируемыми: разъяснение от ГФСУ
Государственная фискальная служба Украины в письме от 14.08.2017 г. № 21674/7/99-99-14-01-02-17 предоставила разъяснение относительно особенностей применения Перечня № 480 в 2017 году. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Борьба с уклонением от налогов: что для украинского бизнеса означает присоединение к BEPS
По просьбе стран "Большой двадцатки" Организация экономического сотрудничества и развития разработала План действий по противодействию размыванию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения – BEPS. Он является логическим продолжением тренда на прозрачность финансовых практик, частью которого является также борьба с офшорами и избежанием налогообложения. Поскольку Украина хочет занимать почетное место в мировой политике и экономике, то она также присоединилась к BEPS. Правительство уже разрабатывает концепцию воплощения его в жизнь. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Что необходимо сделать бизнесу для привлечения инвестиций от миллениалов
На сегодняшний день миллениалы уже диктуют бизнесу свои условия: на их вкусы ориентируются производители, поскольку именно они сейчас стали главными потребителями. Однако вскоре их воздействие станет прямым, а не косвенным, ведь они перейдут из статуса потребителей в разряд инвесторов. Поэтому, если вы не хотите остаться без финансирования, необходимо уже сейчас начинать учитывать вкусы миллениалов. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

1 сентября вступило в силу Соглашение об ассоциации с ЕС
Ассоциация с ЕС – документ, определяющий рамочные положения относительно расширения сотрудничества между Украиной и Евросоюзом. Среди основных направлений углубления отношений – приближение отечественного законодательства к европейскому, в частности, в сфере налогообложения, бухгалтерского учета и аудита. Также предусмотрено, что стороны направляют свою деятельность на обмен информацией и опытом относительно существующих систем и соответствующих нововведений в указанных сферах. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…При кассовом методе выписывается одна налоговая накладная, а налоговый кредит может формироваться в отчетном периоде пропорционально оплате
В индивидуальной налоговой консультации от 10.08.2017 г. № 1562/6/99-99-15-03-02-15/ІПК ГФС разъясняет, что если налогоплательщик приобретает (изготавливает) товары (услуги) и основные фонды, предназначаемые для их использования в операциях, по которым применяется кассовый метод налогового учета, то суммы НДС включаются в налоговый кредит на основании зарегистрированной в ЕРНН налоговой накладной при условии их уплаты. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Вступила в силу форма уведомления о заключении форвардного или фьючерсного контракта
В соответствии с п.п. 39.2.1.3 НКУ налогоплательщик, осуществляющий контролируемые операции на основании форвардных или фьючерсных контрактов, должен уведомить ГФС о заключении таких контрактов. Уведомление осуществляется в электронной форме в течение 10 рабочих дней со дня заключения соответствующего форвардного или фьючерсного контракта. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

1C: Учет операций по покупке и продаже валюты
Швейная фабрика закупает материалы у отечественных поставщиков. Для новой коллекции одежды заказаны ткани у иностранного поставщика. Для оплаты за материалы предприятию требуется купить иностранную валюту - доллары. Возникает вопрос, как эту операцию отразить в управленческом учете. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Предприятие на общей системе налогообложения (плательщик НДС) выполняет строительно-монтажные работы на территории другого предприятия. Для прохода на территорию заказчика были изготовлены пластиковые пропуска (не именные, ими пользуются работники администрации предприятия, представители субподрядчиков). Каков порядок учета и списания таких пропусков?
В бухгалтерском учете доходы и расходы отражаются в момент их возникновения, независимо от даты поступления или уплаты денежных средств. Согласно п. 6 П(С)БУ-16 расходами отчетного периода признаются уменьшение активов или увеличение обязательств, которые приводят к уменьшению собственного капитала предприятия (за исключением уменьшения капитала вследствие его изъятия или распределения собственниками) при условии, что эти затраты могут быть достоверно определены. Такие затраты признаются расходами определенного периода одновременно с признанием дохода, для получения которого они понесены. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Может ли отчет об израсходованных средствах представить не подотчетное лицо, а другой работник?
Как разъясняет ГФС в Базе знаний "ЗIР", подкатегория 109.14, ограничений относительно передачи в бухгалтерию заполненного отчета и остатка неиспользованных денежных средств, которые были выданы подотчетному лицу, через другое материально ответственное лицо на основании договора поручения не предусмотрено. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Предприятием получено письмо без уведомления от Фонда социальной защиты инвалидов с просьбой зарегистрироваться и представить отчет. Численность предприятия - 11 человек. Можно ли проигнорировать это письмо или регистрация в Фонде инвалидов является обязательной?
Для работодателей, использующих наемный труд, ст. 19 Закона Украины от 21.03.91 г. № 875-XII "Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине" определен норматив рабочих мест для трудоустройства инвалидов в размере 4 % от среднеучетной численности штатных работников учетного состава за год, а если работающих от 8 до 25 человек - в количестве одного рабочего места. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Взнос иностранной валюты в уставный капитал
Уставный капитал - это выраженная в денежном эквиваленте совокупность вкладов участников в имущество субъекта хозяйствования при его создании для обеспечения дальнейшей деятельности предприятия. Размер и порядок создания уставного капитала указываются в уставе (учредительных документах) предприятия. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Краткий обзор основных положений доработанного законопроекта по пенсионной реформе

На официальном сайте Минсоцполитики размещены сведения о доработанном законопроекте "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" (№ 6614), который предлагает изменения в 30 законодательных актов, и должен вступить в силу с 01.10.2017 г. - частично, а с 1.01.2018 г. - в полном объеме. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Налоговый кредит формируется по дате представления отчета об использовании денежных средств, выданных на командировку или под отче
ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 22.08.2017 г. № 1700/6/99-99-15-03-02-15/ІПК напоминает, что основанием для включения НДС в налоговый кредит без получения налоговой накладной, зарегистрированной в ЕРНН, могут быть должным образом оформленные документы, определенные п. 201.11 ст. 201 НКУ, в частности транспортный билет и/или гостиничный счет. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Может ли юридическое лицо, внесенное в Реестр неприбыльных учреждений и организаций, выбрать третью группу упрощенной системы налогообложения?
Юридическое лицо, внесенное в Реестр неприбыльных учреждений и организаций, может избрать 3 группу упрощенной системы налогообложения в случае соблюдения установленных гл. 1 разд. XIV НКУ требований и при условии исключения его из Реестра неприбыльных учреждений и организаций. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Порядок выдачи заработной платы в безналичной форме (с использованием банковских платежных карт)
Возможность выплаты заработной платы в безналичной форме предусмотрена ст. 24 Закона Украины от 24.03.95 г. № 108/95-ВР "Об оплате труда". Выплата заработной платы может осуществляться через учреждения банков, почтовыми переводами на указанный работниками счет (адрес) с обязательной оплатой таких услуг работодателем, но только при личном письменном согласии работника. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

О начислении амортизации физическими лицами - предпринимателями на общей системе налогообложения
ГФС в письме от 25.07.2017 р. № 16192/6/99-99-13-01-02-15 разъясняет, что физическое лицо - предприниматель на общей системе налогообложения начиная с 1 января 2017 года согласно п.п. 177.4.6 НКУ вправе (по собственному желанию) включать в состав расходов, связанных с осуществлением его хозяйственной деятельности, амортизационные отчисления со стоимости приобретенных после 01.01.2017 г. основных средств и нематериальных активов или самостоятельно изготовленных основных средств (кроме основных средств двойного назначения: земельные участки, объекты жилой недвижимости, легковые и грузовые автомобили) при наличии документов, подтверждающих осуществление таких расходов. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Может ли воспользоваться льготой по уплате земельного налога физическое лицо, которое относится к льготным категориям, но не подало вовремя в контролирующий орган документ, подтверждающий право на льготу (пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида и т. п.)?
Налоговые льготы, не использованные налогоплательщиком, не могут быть перенесены на другие налоговые периоды, зачтены в счет предстоящих платежей налогов и сборов и тому подобное. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Подлежит ли налогообложению НДФЛ сумма денежных средств предоставляемая благотворительной организацией как помощь на лечение или медицинское обслуживание физического лица в Украине или за рубежом, и какие необходимы подтверждающие документы для целей налогообложения?
Согласно п.п. 165.1.19 НКУ от 02.12.2010 г. № 2755-VI в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода налогоплательщика не включаются и, соответственно, не подлежит обложению налогом на доходы физических лиц денежные средства или стоимость имущества (услуг), которые предоставляются как помощь на лечение и медицинское обслуживание налогоплательщика или члена семьи физического лица первой степени родства, ребенка, находящегося под опекой или попечительством налогоплательщика, при условии документального подтверждения расходов… [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Утвержден порядок пребывания с хозяйственными и личными целями в полосе государственной границы
МВД приказом от 04.08.2017 г. № 686 утвержден Порядок въезда и пребывания в местности, которая находится между государственной границей и линией пограничных инженерных сооружений, граждан Украины и других лиц. Пропуск лиц за линию пограничных инженерных сооружений осуществляется по пропуску, форма которой приведена в приложении к Порядку. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

О смене главного бухгалтера органы ГФС необходимо уведомить в 10 - дневный срок
В случае изменения лица, ответственного за ведение бухгалтерского и налогового учета на предприятии, в контролирующие органы необходимо подать заявление по форме № 1-ОПП в 10 - дневный срок со дня возникновения изменений в учетных данных. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

За какой период контролирующие органы могут проводить документальную проверку субъектов хозяйствования?
При планировании, организации и проведении документальных проверок следует учитывать, что с 01.01.2017 г. сроки давности распространяются также на период, который может быть охвачен проверкой. При этом, при планировании, организации, проведении проверок, начислении по их результатам денежных обязательств предусмотрено исключение в отношении соблюдения сроков давности, определенных п. 102.1 НКУ… [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Включение в налоговый кредит без получения налоговой накладной сумм НДС, указанных в счетах, выставленных по показаниям приборов учета
ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 05.09.2017 г. № 1817/6/99-99-15-03-02-15/ІПК разъясняет некоторые вопросы включения в налоговый кредит сумм, указанных в счетах на услуги, стоимость которых определена по показаниям приборов учета (п.п. "а" п. 201.11 НКУ). [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Ответственность плательщика при расхождениях данных в налоговой декларации по НДС и данных Единого реестра налоговых накладних
Согласно п. 201.1 НКУ на дату возникновения налоговых обязательств налогоплательщик обязан составить налоговую накладную в электронной форме с соблюдением условий, относительно регистрации в порядке, определенном законодательством, электронной подписи уполномоченного плательщиком лица и зарегистрировать ее в ЕРНН в установленный НКУ срок. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Какая сумма налоговых обязательств подлежит уплате в системе электронного администрирования при представлении до предельного срока уплаты налоговых обязательств уточняющего расчета, которым уменьшены налоговые обязательства по НДС за отчетный период?
В случае недостаточности денежных средств на электронном счете налогоплательщика для уплаты в бюджет согласованных налоговых обязательств по НДС относительно налоговой декларации за отчетный период у такого налогоплательщика после предельной даты уплаты согласованных налоговых обязательств на электронном счете возникает задолженность перед бюджетом. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Доверенности на управление и распоряжение автомобілем
Согласно п. 3 ст. 244 ГКУ доверенностью является письменный документ, выданный одним лицом другому для представительства перед третьими лицами. Иначе говоря, доверенность - это документ, который содержит в себе перечень полномочий представителя на совершение юридически значимых действий. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

2 октября 2017 года - предельный срок представления отчета о контролируемых операціях
До 1 октября 2017 года необходимо представить отчет о контролируемых операциях за 2016 отчетный год. Поскольку эта дата приходится на выходной день, то предельным сроком представления отчета является 2 октября. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

При уменьшении суммы компенсации стоимости товаров ответственным за регистрацию в ЕРНН расчета корректировки является лицо, на которое была составлена налоговая накладная
В индивидуальной налоговой консультации от 10.08.2017 г. № 1570/6/99-99-15-03-02-15/ІПК ГФС рассматривает порядок корректировки ошибочно определенных налоговых обязательств по НДС для операции, которая не состоялась, если по такой операции была составлена и зарегистрирована в ЕРНН налоговая накладная. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Должностные инструкции: разработка и оформление
Статьей 43 Конституции определено, что каждый имеет право на труд, что включает возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно избирает или на который свободно соглашается. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Должен ли предприниматель на общей системе налогообложения вести бухгалтерский учет?
Отвечая на этот вопрос, ГФС в индивидуальной налоговой накладной от 14.09.2017 г. № 1966/К/99-99-13-01-02-14/ІПК разъясняет, что согласно п. 1 ст. 2 Закона о бухучете, этот закон распространяется на всех юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Украины, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также на представительства иностранных субъектов хозяйственной деятельности, которые обязаны вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в соответствии с законодательством. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Об отнесении признанных претензий в состав расходов отчетного периода
Минфин в письме от 16.06.2017 г. № 35210-07-10/16083 на запрос относительно отражения в бухгалтерском учете расходов, связанных с признанием предъявленных претензий, разъясняет, что расходы признаются расходами определенного периода одновременно с признанием дохода, для получения которого они осуществлены. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Ошибки в отчете о контролируемых операціях
ГФС в письме от 10.10.2016 г. № 33080/7/99-99-12-03-07-17 разъясняет, что если в представленном налогоплательщиком Отчете о контролируемых операциях не совпадает общая стоимость контролируемой операции в разрезе отдельного контрагента, указанное в основной части с общей стоимости, указанной в приложении, или в случае если общая стоимость контролируемой операции указана по отдельному контрагенту только в приложении или только в основной части отчета, такие ошибки являются исключительно нарушением порядка составления отчета о контролируемых операции и не приводят к применению штрафной санкции согласно абз. 3 п. 120.3 НКУ. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Относительно налогообложения операций по передаче домов с баланса коммунального предприятия на баланс ОСМД
ГУ ГФС в письме от 15.08.2017 г. № 17901/6/99-99-15-02-02-15 сообщила, что согласно п.п. 134.1.1 НКУ объектом налогообложения налогом на прибыль является прибыль с источником происхождения из Украины и за ее пределами, который определяется путем корректировки (увеличения или уменьшения) финансового результата до налогообложения (прибыль или убыток), определенного в финансовой отчетности предприятия согласно национальным положениям (стандартам) бухгалтерского учета или международным стандартам финансовой отчетности, на разницы, возникающие согласно нормам НКУ. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Порядок проведения инвентаризаций
Согласно ст. 10 Закона Украины от 16.07.99 г. № 996-XIV "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и финансовой отчетности предприятия обязаны проводить инвентаризацию активов и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние соответствие критериям признания и оценка. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

О порядке проведения фактических проверок на обращения граждан о нарушениях действующего законодательства
ГУ ГФС в Днепропетровской области сообщает, что одним из оснований для проведения фактических проверок органами налоговой службы является "письменное обращение покупателя (потребителя), оформленное согласно закону, о нарушении налогоплательщиком установленного порядка проведения расчетных операций, кассовых операций, патентования или лицензирования"… [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Основания для выплаты пособия
Действующим трудовым законодательством предусмотрено расторжение трудового договора как по инициативе работника (увольнение по собственному желанию), так и по инициативе работодателя. Выплата выходного пособия при увольнении работников производится в случаях, предусмотренных ст. 44 КЗоТ . [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Как облагается доход, полученный физическим лицом от продажи права требования на недвижимое имущество в виде жилого помещения в доме, строительство которого не завершено и который не сдан в эксплуатацию?
В соответствии с нормами ГКУ, нет законодательных оснований для оформления права собственности на недвижимость в виде жилого помещения, если строительство дома, в котором оно находится, не завершено и он не сдан в эксплуатацию. [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

Обложение НДС питьевой воды и моющих средств для работников
ГФС в письме от 07.09.2017 г. № 1857/6/99-99-15-03-02-15/ІПК разъясняет, что суммы НДС, начисленные (уплаченные) налогоплательщиком в связи с обеспечением работников налогоплательщика в рабочее время питьевой водой и моющими средствами, включаются в состав налогового кредита при условии наличия соответствующего документального подтверждения (налоговые накладные/расчеты корректировки к таким налоговых накладных, зарегистрированные в ЕРНН, другие документы, предусмотренные п. 201.11 НКУ). [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]…

По материалам: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
Просмотров: 61, оставить комментарий   
Президент инициирует медреформу в сельской местности [раздел Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения законодательства]
Автор Володя Гройсман — 24.09.17, 0:00 — 0 комментариев
Предлагается улучшить доступность медобслуживания для населения, проживающего в сельской местности, информирует [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]. В частности, проект предусматривает развитие инфраструктуры и дополнительное финансирование расходов на:

- строительство и ремонт учреждений здравоохранения;

- необходимое медоборудование и лекарства;

- обеспечение медработников служебным автомобилем и жильем;

- обучение медицинских и фармацевтических работников.

Для повышения качества медобслуживания в сельской местности предложены такие меры, как внедрение современных компьютерных и телекоммуникационных технологий и средств для обеспечения функционирования электронной системы здравоохранения, применение телемедицины, выписка электронных рецептов, использование дистанционной диагностики.

Также предусматривается обеспечение медучреждений оборудованием для первичного обследования, портативными телемедицинскими диагностическими средствами, мини-лабораториями, ультразвуковым, рентгенологическим, стоматологическим и другим оборудованием.

Для работы телемедицины в учреждениях здравоохранения необходимо обеспечить их доступом к сети Интернет.

Соответствующий президентский [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки] «О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности» зарегистрирован в Парламенте 18 сентября.По материалам: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
Просмотров: 37, оставить комментарий   
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.09.17, 20:36
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!

Курсы валют: доллар США к гривне Курсы валют: евро к гривне Курсы валют: российский рубль к гривне