Заказы на доработку 1С (сервис удаленной работы)

Хранилище

База знаний
Неназначенных незавершенных заказов: 1
Бесплатные отчеты, обработки, конфигурации, внешние компоненты для 1С Статьи, описание работы, методики по работе с 1С

Здравствуйте, гость ( Войти | Зарегистрироваться )331 страниц V   1 2 3 > » 

>  Нормативная база: Приказы: Минфин: Про затвердження Порядку ведення обліку податків, зборів та інших платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, внесених на єдиний рахунок (наказ Мінфіну від 23.03.2021 N 166)
Деня Шмыгаль
Отправлено: 27.05.21, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8395
Регистрация: 05.03.20
Пользователь №: 68738


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.03.2021

м. Київ

N 166

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 травня 2021 р. за N 667/36289


Про затвердження Порядку ведення обліку податків, зборів та інших платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, внесених на єдиний рахунок

Відповідно до підпунктів 191.1.1 та 191.1.10 пункту 191.1 статті 191 розділу I Податкового кодексу України, статті 9 розділу III та статті 25 розділу VI Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", Порядку функціонування єдиного рахунка та на виконання норм статті 351 Податкового кодексу України центральними органами виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 року N 321, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, з метою унормування обліку коштів, внесених на єдиний рахунок,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення обліку податків, зборів та інших платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, внесених на єдиний рахунок, що додається.

2. Департаменту прогнозування доходів бюджету в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Улютіна Д. В. та Голову Державної податкової служби України Любченка О. М.Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України


Олексій ВИСКУБ

Голова Державної
регуляторної служби України


Олексій КУЧЕР

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України


Юрій ЩИГОЛЬ

Голова Державної
податкової служби України


Олексій ЛЮБЧЕНКО

Голова Державної
казначейської служби України


Тетяна СЛЮЗЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
23 березня 2021 року N 166

Порядок
ведення обліку податків, зборів та інших платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, внесених на єдиний рахунок

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру ведення обліку податків, зборів та інших платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, внесених на єдиний рахунок, для сплати грошових зобов'язань та/або податкового боргу з податків і зборів, передбачених Податковим кодексом України (далі - Кодекс), єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, включаючи пеню та штрафи, відповідно до положень Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - єдиний внесок) та інших платежів, що визначені відповідним законодавством та контроль за справлянням яких покладено на ДПС, заборгованості з інших платежів (далі - грошові зобов'язання та/або податковий борг (заборгованість) з податків і зборів, єдиного внеску та інших платежів).

2. Терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Кодексі, Бюджетному кодексі України, Законах України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", "Про електронні довірчі послуги", "Про електронні документи та електронний документообіг", постанові Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 року N 321 "Про затвердження Порядку функціонування єдиного рахунка та виконання норм статті 351 Податкового кодексу України центральними органами виконавчої влади", нормативно-правових актах Національного банку та в інших нормативно-правових актах, що регламентують бюджетний процес.

3. Метою ведення обліку руху коштів на єдиному рахунку є забезпечення своєчасності та повноти перерахування коштів, внесених на єдиний рахунок, на бюджетні рахунки для зарахування податків, зборів та інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС, та/або на небюджетні рахунки органів ДПС, відкриті в Казначействі для зарахування єдиного внеску (далі - бюджетні/небюджетні рахунки).

4. Облік руху коштів на єдиному рахунку здійснюється в інформаційно-телекомунікаційній системі ДПС (далі - ІТС ДПС).

Інформаційний ресурс щодо ведення обліку руху коштів на єдиному рахунку складається з таких процесів:

1) ведення Журналу транзакцій на єдиному рахунку та єдиної картки платника (далі - ЄКП) як його складової;

2) отримання, опрацювання та відображення в ІТС ДПС інформації Казначейства про рух коштів на єдиному рахунку;

3) формування повідомлень платникам про виявлені помилки чи розбіжності в реквізиті "Призначення платежу" розрахункового документа;

4) відображення в ІТС ДПС інформації, отриманої від платників через інформаційно-телекомунікаційну систему "Електронний кабінет" (далі - Електронний кабінет):

про використання або про відмову від використання єдиного рахунка;

про уточнення реквізиту "Призначення платежу" розрахункового документа, за яким сплачено кошти на єдиний рахунок, та визначення належності платежу відповідному одержувачу;

5) повернення коштів з єдиного рахунка платникам, яких не можна ідентифікувати та/або яких не включено до реєстру платників, які використовують єдиний рахунок;

6) формування контрольних ренкінгів платників за показниками, які підлягають сплаті на бюджетні/небюджетні рахунки;

7) формування реєстру платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка.

В ІТС ДПС та Електронному кабінеті забезпечується захист інформації відповідно до Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

5. Структура і формат даних, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії ДПС та Казначейства в процесі обліку руху коштів на єдиному рахунку, передачі ДПС до Казначейства та прийняття Казначейством до виконання реєстру платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка, визначаються відповідним протоколом обміну інформацією між ДПС та Казначейством.

Інформаційна взаємодія між ДПС та Казначейством здійснюється з урахуванням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги", постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року N 749 "Про затвердження Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності" (зі змінами).

ДПС та Казначейство для здійснення інформаційного обміну використовують захищені носії особистих ключів.

II. Порядок ведення єдиної картки платника

1. З метою обліку руху коштів на єдиному рахунку ДПС на підставі даних реєстру платників, які використовують єдиний рахунок, автоматично засобами ІТС ДПС веде ЄКП за кожним платником.

В ЄКП відображаються облікові операції, що проводяться з коштами, які зараховані/перераховані/повернуті (враховані) на єдиний рахунок / з єдиного рахунка.

2. Облік платежів ведеться в ЄКП окремими обліковими операціями в хронологічному порядку.

Під час проведення облікової операції в ЄКП зазначаються дата запису операції, зміст операції та/або документ, на підставі якого здійснюється запис.

Усі вартісні показники в ЄКП відображаються у гривнях з копійками. Одиниця виміру наводиться з двома десятковими знаками після коми.

3. ЄКП містить таку інформацію:

податковий номер або серію (за наявності) та номер паспорта платника (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний територіальний орган ДПС і мають відмітку в паспорті) (далі - податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта платника);

повне найменування платника (юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) платника (фізичної особи);

період перегляду інформації в ЄКП;

дату проведення облікової операції;

код облікової операції та її опис;

дату зарахування коштів на єдиний рахунок;

номер розрахункового документа;

суму коштів, зараховану на єдиний рахунок;

дані про перерахування коштів на бюджетні/небюджетні рахунки;

дані про суми коштів, повернутих на поточний рахунок платника;

призначення платежу відповідно до вимог Порядку заповнення реквізиту "Призначення платежу" розрахункових документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів на бюджетні рахунки та/або єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на небюджетні рахунки, а також на єдиний рахунок, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 липня 2015 року N 666, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 серпня 2015 року за N 974/27419 (зі змінами) (далі - Порядок заповнення документів);

залишок коштів на єдиному рахунку (сума надходжень на єдиний рахунок за вирахуванням коштів, перерахованих на бюджетні/небюджетні рахунки та повернутих платнику).

4. Платник у приватній частині Електронного кабінету має можливість перегляду інформації про рух коштів на єдиному рахунку та доступ до інформації про залишок коштів на єдиному рахунку.

III. Облік руху коштів на єдиному рахунку за інформацією Казначейства

1. ДПС щоденно, крім вихідних, святкових та неробочих днів, отримує від Казначейства інформацію про рух коштів на єдиному рахунку в актуальному стані.

Інформація про рух коштів на єдиному рахунку передається Казначейством до ДПС у вигляді електронних повідомлень згідно з протоколом обміну інформацією між Казначейством та ДПС, яким визначаються структура та формат таких повідомлень.

Після завантаження в ІТС ДПС інформації від Казначейства здійснюється перевірка реквізиту "Призначення платежу" кожного розрахункового документа на сплату коштів на єдиний рахунок (далі - розрахунковий документ) за всіма одержувачами коштів на:

правильність заповнення відповідно до вимог Порядку заповнення документів;

ідентифікацію платника;

наявність/відсутність платника у реєстрі платників, які використовують єдиний рахунок;

відповідність сум коштів за всіма одержувачами загальній сумі розрахункового документа.

За результатами проходження зазначеної перевірки реквізиту "Призначення платежу" розрахункові документи набувають таких ознак:

1) "Рознесені кошти на єдиний рахунок";

2) "Нерознесені кошти на єдиний рахунок";

3) "Реєстр помилок в платіжних документах".

2. Розрахункові документи набувають ознаки "Нерознесені кошти на єдиний рахунок", якщо за результатами перевірки реквізиту "Призначення платежу" виявлено такі помилки:

неможливість ідентифікації платника (податковий номер платника не заповнено або заповнено некоректно; заповнено декілька податкових номерів);

відсутність платника у реєстрі платників, які використовують єдиний рахунок.

Кошти, сплачені на єдиний рахунок за такими розрахунковими документами, підлягають поверненню на рахунок у банку, через який здійснено таку сплату.

Для повернення платнику коштів з єдиного рахунка формується відповідний електронний розрахунковий документ, який розміщується у реєстрі електронних розрахункових документів про повернення коштів з єдиного рахунка платникам, яких не можна ідентифікувати та/або які не включені до реєстру платників, які використовують єдиний рахунок, з втратою ознаки "Нерознесені кошти на єдиний рахунок".

3. Розрахункові документи набувають ознаки "Реєстр помилок в платіжних документах", якщо за результатами перевірки реквізиту "Призначення платежу" виявлено такі помилки:

невідповідність даних щодо платника та одержувачів коштів (за одним/декількома/всіма призначеннями платежів) вимогам Порядку заповнення документів;

невідповідність сум коштів за всіма одержувачами коштів загальній сумі розрахункового документа.

Одночасно платнику в Електронний кабінет відправляється повідомлення про необхідність уточнення реквізиту "Призначення платежу" розрахункового документа із зазначенням допущеної платником помилки або розбіжностей.

Платник у приватній частині Електронного кабінету опрацьовує інформацію про наявність помилок та уточнює реквізит "Призначення платежу" розрахункового документа шляхом визначення платежу.

Після заповнення, перевірки та підписання платником за допомогою кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП) електронного документа з уточненими даними реквізиту "Призначення платежу" зазначена інформація стає доступною ДПС.

Платник може уточнити реквізит "Призначення платежу" розрахункового документа лише один раз не пізніше наступного робочого дня після отримання повідомлення про виявлені помилки чи розбіжності за такими документами.

Якщо платник своєчасно не уточнив реквізит "Призначення платежу" розрахункового документа, то після настання зазначеного терміну таке уточнення неможливе. У такому разі уточнення реквізиту "Призначення платежу" розрахункового документа здійснюється ІТС ДПС автоматично.

Платник у приватній частині Електронного кабінету має можливість перегляду:

повідомлень від ДПС про помилки чи розбіжності у реквізиті "Призначення платежу" розрахункового документа;

уточнень платником реквізиту "Призначення платежу" розрахункового документа;

уточнень ІТС ДПС реквізиту "Призначення платежу" розрахункового документа.

Розрахункові документи, за якими платником або ІТС ДПС уточнено дані реквізиту "Призначення платежу", набувають ознаки "Рознесені кошти на єдиний рахунок".

Для визначення напряму використання коштів, які обліковуються на єдиному рахунку як сплачені без визначення одержувачів, платнику в Електронному кабінеті надається можливість:

перегляду розрахункових документів, за якими обліковується залишок коштів без визначення одержувачів (дата, номер розрахункового документа та сума залишку);

уточнення реквізиту "Призначення платежу" розрахункового документа відповідно до вимог Порядку заповнення документів;

підписання за допомогою КЕП електронного документа щодо визначення напряму використання коштів.

4. Розрахункові документи набувають ознаки "Рознесені кошти на єдиний рахунок", якщо за результатами перевірки реквізиту "Призначення платежу" за кожним одержувачем коштів пройдено перевірку на:

відповідність даних щодо платника та одержувачів коштів (за одним/декількома/всіма призначеннями платежів) вимогам Порядку заповнення документів;

ідентифікацію платника;

наявність платника у реєстрі платників, які використовують єдиний рахунок;

відповідність сум коштів за всіма одержувачами загальній сумі розрахункового документа.

В ЄКП сплачені на єдиний рахунок кошти згідно з розрахунковими документами з ознакою "Рознесені кошти на єдиний рахунок" відображаються на підставі:

1) інформації Казначейства про рух коштів на єдиному рахунку в частині:

зарахування на єдиний рахунок коштів, сплачених платниками / стягнутих ДПС / органами державної виконавчої служби;

зарахування на єдиний рахунок коштів, що повертаються Казначейством з бюджетного/небюджетного рахунка за повідомленням / розрахунковим документом / електронним висновком ДПС;

перерахування з єдиного рахунка коштів, що повертаються Казначейством на поточний рахунок платника за електронним висновком ДПС;

2) розрахункових документів, які змінили ознаку "Нерознесені кошти на єдиний рахунок" на "Рознесені кошти на єдиний рахунок" після відпрацювання відповідних помилок;

3) розрахункових документів, які змінили ознаку "Реєстр помилок в платіжних документах" на "Рознесені кошти на єдиний рахунок" після уточнення платником або ІТС ДПС реквізитів "Призначення платежу";

4) розрахункових документів, за якими платником визначено напрям використання коштів, сплачених на єдиний рахунок.

IV. Генерування інформації про рух коштів на єдиному рахунку

1. ДПС щоденно, крім вихідних, святкових та неробочих днів, генерує як складові ЄКП інформацію про зарахування коштів на єдиний рахунок та інформацію про помилково та/або надміру сплачені грошові зобов'язання (зобов'язання з єдиного внеску) і пеню, що надійшли на єдиний рахунок, за якими платник через Електронний кабінет уточнив належність платежу відповідному одержувачу та/або визначив напрям використання таких коштів (далі - онлайн- та офлайн-інформації відповідно).

Онлайн- та офлайн-інформації генеруються до 15:00 і до 14:00 поточного робочого дня відповідно за даними ЄКП на підставі розрахункових документів з ознакою "Рознесені кошти на єдиний рахунок".

Інформація про надходження на єдиний рахунок, відображена в ЄКП після визначеного часу, включається до онлайн- та офлайн-інформацій на наступний робочий день.

2. Онлайн- та офлайн-інформації включають такі дані:

дату і час формування інформації;

податковий номер або серію (за наявності) та номер паспорта платника;

найменування або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) платника;

дату зарахування коштів на єдиний рахунок;

номер та загальну суму у розрахунковому документі, на підставі якого перераховано кошти на єдиний рахунок;

призначення платежу відповідно до вимог Порядку заповнення документів;

дату проведення суми в ЄКП;

інформацію, необхідну для забезпечення технологічного процесу щодо генерування онлайн- та офлайн-інформацій.

3. В онлайн- та офлайн-інформації включаються усі розрахункові документи з урахуванням черговості сум до сплати шляхом їх групування за платниками, кодами класифікації доходів бюджету / технологічними кодами, датою проведення суми в ЄКП.

V. Формування контрольних ренкінгів платників за показниками, які підлягають сплаті на бюджетні/небюджетні рахунки

1. За платниками, що включені до реєстру платників, які використовують єдиний рахунок, та якими здійснено сплату коштів на єдиний рахунок, ДПС в ІТС ДПС щодня, крім вихідних, святкових та неробочих днів, не пізніше 15:45 формує контрольні ренкінги платників за показниками, які підлягають сплаті на бюджетні/небюджетні рахунки (далі - контрольні ренкінги).

В ІТС ДПС формуються контрольні ренкінги щодо:

сум недоїмки з єдиного внеску в розрізі складових та календарної черговості виникнення таких сум;

сум податкового боргу та заборгованості з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС, у розрізі складових та календарної черговості виникнення таких сум;

розстрочених (відстрочених) сум;

сум грошових зобов'язань, визначених за результатами контрольно-перевірочної роботи;

сум грошових зобов'язань (зобов'язань з єдиного внеску), самостійно визначених платником;

сум податкових зобов'язань, не пов'язаних з порушенням податкового законодавства, визначених органом ДПС;

сум щоквартальних нарахувань з єдиного внеску;

сум податкових зобов'язань, самостійно визначених платниками єдиного податку 1 та 2 груп відповідно до поданих заяв про застосування спрощеної системи оподаткування;

сум розстрочених податкових зобов'язань, самостійно визначених платником у податковій декларації про майновий стан і доходи;

сум помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань (зобов'язань з єдиного внеску) платників та сум платежів, які сплачені та будуть нараховані в наступних звітних періодах, а також переплати з єдиного внеску.

2. Контрольні ренкінги включають інформацію щодо:

1) ідентифікації території (код регіону; код району);

2) ідентифікації платника (податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта платника; повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) платника);

3) ідентифікації платежу (вид бюджету; код класифікації доходів бюджету / технологічний код єдиного внеску; стаття);

4) коду класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України органу місцевого самоврядування (у разі його визначення);

5) відповідних облікових показників, що містяться в інтегрованій картці платника (далі - ІКП):

за показниками сум заборгованості з єдиного внеску та сум податкового боргу:

дата та час виникнення заборгованості/боргу, що виникла/виник за кожною його складовою (за кожним окремим видом нарахувань);

загальна сума заборгованості/боргу та в розрізі складових (за кожним окремим видом нарахувань);

тип заборгованості/боргу (недоїмка; штрафна санкція; пеня);

інформація, яка характеризує технологічний процес формування відповідного контрольного ренкінгу;

за показниками щодо розстрочених (відстрочених) сум:

підстава для розстрочення (відстрочення);

дата та номер договору про розстрочення (відстрочення);

дата чергової частки нарахувань розстрочених (відстрочених) сум за кожною її складовою (за кожним окремим видом нарахувань);

сума чергового платежу за договором/графіком (загальна сума чергової частки нарахувань розстрочення (відстрочення); чергова частка нарахувань розстрочення (відстрочення) за кожною складовою (основний платіж, штраф, пеня); розрахована сума процентів за користування розстроченням (відстроченням));

тип нарахування (податкове зобов'язання (основний платіж); штрафна (фінансова) санкція (штраф); пеня; нараховані проценти за користування розстроченням (відстроченням));

тип розстрочення (відстрочення) (грошове зобов'язання; податковий борг; заборгованість);

за показниками контрольно-перевірочної роботи:

дата, номер, статус податкового повідомлення рішення (далі - ППР) (вручено; вручено після апеляційного розгляду; вручено після судового розгляду; сплачено);

суми донарахувань (основний платіж; штрафні санкції; пеня у сфері зовнішньоекономічної діяльності / з податку на доходи фізичних осіб / військового збору / єдиного внеску);

сума пені на податкові зобов'язання (пеня на заниження податкових зобов'язань);

за показниками щодо самостійно визначених платниками сум грошових зобов'язань (зобов'язань з єдиного внеску):

статус звітності (повністю введена; вважається прийнятою за рішенням суду або органу ДПС);

сума податку / єдиного внеску, що підлягає сплаті (основний платіж; штрафні санкції; пеня);

загальна сума, що підлягає сплаті;

за показниками щодо сум податкових зобов'язань з податку на майно, визначених територіальним органом ДПС у випадках, не пов'язаних з проведенням перевірок:

дата, номер, статус ППР (вручено);

сума податкового зобов'язання (основний платіж);

за показниками щодо сум щоквартальних нарахувань з єдиного внеску, визначених територіальним органом ДПС у випадках, не пов'язаних з проведенням перевірок:

сума щоквартальних нарахувань єдиного внеску;

за показниками щодо сум податкових зобов'язань з єдиного податку для платників 1 та 2 груп, самостійно визначених платником:

сума авансових внесків, що підлягає сплаті;

за показниками щодо розстрочених сум, самостійно визначених платником податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору:

дата та час подання декларації про майновий стан і доходи, згідно з якою проведено розстрочення податкових зобов'язань та сформовано графік розстрочення податкової звітності за звітний період;

термін нарахування розстрочених сум податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

сума розстрочених податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, що підлягає сплаті;

за показниками щодо сум помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань (зобов'язань з єдиного внеску):

суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань (зобов'язань з єдиного внеску), які обліковуються в ІКП;

6) черговості спрямування коштів у межах одного платника (порядкового номера запису від найменшого до найбільшого значення), яка визначається шляхом упорядкування у календарній черговості виникнення (у порядку зростання дати та часу) сум грошових зобов'язань та/або податкового боргу (заборгованості) з податків і зборів, єдиного внеску та інших платежів такого платника за показниками, які підлягають сплаті на бюджетні/небюджетні рахунки, а саме за показниками щодо:

сум заборгованості з єдиного внеску за кожною складовою, відображених в ІКП;

сум податкового боргу за кожною складовою (податкове зобов'язання, штрафна (фінансова) санкція (штраф), пеня), відображених в ІКП;

розстрочених (відстрочених) сум за кожною складовою (податкове зобов'язання (основний платіж), штрафна (фінансова) санкція (штраф), пеня), проведених у графіку щодо розстрочення (відстрочення) сум;

результатів контрольно-перевірочної роботи органів ДПС, відображених в ІКП;

самостійно визначених платником сум грошових зобов'язань з податків (зобов'язань з єдиного внеску), відображених в ІКП;

сум податкових зобов'язань з податку на майно, визначених територіальним органом ДПС у випадках, не пов'язаних з проведенням перевірок (з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з фізичних осіб; плати за землю з фізичних осіб; транспортного податку з фізичних осіб), відображених в ІКП;

сум щоквартальних нарахувань з єдиного внеску, визначених територіальним органом ДПС у випадках, не пов'язаних з проведенням перевірок, відображених в ІКП;

сум податкових зобов'язань з єдиного податку для платників 1 та 2 груп, самостійно визначених платником (авансових внесків), відображених в ІКП;

розстрочених сум податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, самостійно визначених платником, проведених у графіку щодо розстрочення сум податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

7) інформації, яка характеризує технологічний процес формування відповідних контрольних ренкінгів.

3. Показники контрольних ренкінгів, сформованих в ІТС ДПС, опрацьовуються відповідними структурними підрозділами територіальних органів ДПС та ДПС за функціональними напрямами роботи.

Після опрацювання виконавцем у структурному підрозділі показників контрольних ренкінгів керівником такого підрозділу територіального органу ДПС або особою, яка виконує його обов'язки, не пізніше 15:45 проставляються відмітки про підтвердження кожного із записів контрольного ренкінгу.

4. Керівник територіального органу ДПС або особа, яка виконує його обов'язки, не пізніше 16:00 робочого дня підтверджує кожний запис контрольного ренкінгу.

5. Відміна підтвердження показників контрольних ренкінгів (за окремим або усіма записами) може бути здійснена виключно керівником структурного підрозділу, який підтвердив такі показники.

Після підтвердження керівником територіального органу ДПС або особою, яка виконує його обов'язки, можливість внесення змін до записів контрольних ренкінгів в ІТС ДПС блокується. Виключення або перерахунок/оновлення записів при цьому неможливе.

6. Відповідальними за повноту показників та своєчасність підтвердження контрольних ренкінгів, які є підставою для формування реєстру платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка, є керівники відповідних структурних підрозділів територіальних органів ДПС та ДПС за функціональними напрямами роботи та керівники територіальних органів ДПС.

VI. Генерування реєстру платежів з єдиного рахунка

1. ДПС щодня, крім вихідних, святкових та неробочих днів, генерує за платниками, включеними до реєстру платників, які використовують єдиний рахунок та якими здійснено сплату коштів на єдиний рахунок, реєстр платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка (далі - реєстр платежів з єдиного рахунка).

Реєстр платежів з єдиного рахунка генерується шляхом зіставлення онлайн- та офлайн-інформацій з контрольними ренкінгами за показниками, які підлягають перерахуванню на бюджетні/небюджетні рахунки, з урахуванням черговості сплати, визначеної пунктом 351.6 статті 351 розділу I, пунктом 89.7 статті 89 та пунктом 131.2 статті 131 розділу II Кодексу.

2. Для визначення напряму перерахування коштів з єдиного рахунка на бюджетні/небюджетні рахунки в ІТС ДПС забезпечується упорядкування відповідної інформації залежно від черговості сум до сплати за онлайн- та офлайн-інформаціями і черговості виникнення сум недоїмки/боргу (заборгованості) / зобов'язання за контрольними ренкінгами.

3. Реєстр платежів з єдиного рахунка, сформований в ІТС ДПС, включає інформацію щодо:

ідентифікації території та платника (код регіону; району; найменування територіального органу ДПС; податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта платника; повне найменування або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) платника);

дати та номера реєстру платежів з єдиного рахунка;

дати зарахування коштів на єдиний рахунок та номера документа, на підставі якого перераховані кошти на єдиний рахунок;

номера рахунка, з якого перераховуються кошти;

напряму перерахування коштів з єдиного рахунка на бюджетний/небюджетний рахунок (вид бюджету; код класифікації доходів бюджету / технологічний код; стаття коду класифікації доходів бюджету/технологічного коду; сума перерахування (грн, коп.); рахунок, на який перераховуються кошти; код ЄДРПОУ територіального органу Казначейства, на ім'я якого відкрито рахунок, на який перераховуються кошти; код виду сплати; призначення платежу);

прізвища, ім'я та по батькові (за наявності) посадових осіб територіального органу ДПС, якими накладено КЕП / накладено кваліфіковану електронну печатку на записах реєстру платежів з єдиного рахунка;

кваліфікованої електронної позначки часу накладення КЕП / накладення кваліфікованої електронної печатки на записах реєстру платежів з єдиного рахунка;

дати та часу передачі до Казначейства реєстру платежів з єдиного рахунка.

4. Реєстр платежів з єдиного рахунка підтверджується щодня не пізніше 16:30, крім вихідних, святкових та неробочих днів, керівником відповідного структурного підрозділу територіального органу ДПС або особою, яка виконує його обов'язки, та керівником територіального органу ДПС або особою, яка виконує його обов'язки, шляхом накладення КЕП та кваліфікованої електронної печатки відповідного територіального органу ДПС на кожний запис такого реєстру.

5. ДПС до 16:30 щодня, крім вихідних, святкових та неробочих днів, надсилає Казначейству реєстр платежів з єдиного рахунка, кожний запис якого містить КЕП керівника відповідного структурного підрозділу територіального органу ДПС або особи, яка виконує його обов'язки, керівника територіального органу ДПС або особи, яка виконує його обов'язки, та кваліфіковану електронну печатку відповідного територіального органу ДПС.

6. У разі виявлення технічної та/або методологічної помилки за сумами, які були включені органом ДПС до реєстру платежів з єдиного рахунка та перераховані Казначейством з єдиного рахунка на бюджетні/небюджетні рахунки, відповідний структурний підрозділ органу ДПС у день виявлення помилки, в результаті якої кошти платника зараховані на неналежний бюджетний/небюджетний рахунок, складає за підписом керівника такого структурного підрозділу або особи, яка виконує його обов'язки, заключення з інформацією щодо:

коду територіального органу ДПС;

податкового номера або серії (за наявності) та номера паспорта платника;

дати зарахування коштів на бюджетний/небюджетний рахунок;

коду класифікації доходів бюджету / технологічного коду;

суми коштів, що зарахована на бюджетний/небюджетний рахунок та підлягає поверненню на єдиний рахунок;

реквізитів бюджетного/небюджетного рахунка, з якого мають бути повернені кошти на єдиний рахунок;

реквізитів єдиного рахунка, на який мають бути повернені кошти з бюджетного/небюджетного рахунка;

призначення платежу.

На підставі зазначеного заключення територіальний орган ДПС формує:

повідомлення для повернення коштів з бюджетного рахунка за надходженнями на єдиний рахунок, які ДПС надсилає Казначейству;

розрахункові документи для повернення коштів з небюджетного рахунка органу ДПС, відкритого в Казначействі для зарахування єдиного внеску, на єдиний рахунок, які надсилає органу Казначейства.

Такі повідомлення / розрахункові документи надсилаються Казначейству / органу Казначейства не пізніше наступного робочого дня з дня виявлення технічної та/або методологічної помилки.

7. За результатами здійсненого Казначейством перерахування коштів з єдиного рахунка на бюджетні/небюджетні рахунки на підставі реєстру платежів з єдиного рахунка дані такого реєстру відображаються в ЄКП, ІКП та стають доступними платнику для перегляду в Електронному кабінеті.Директор Департаменту
прогнозування доходів бюджету


Юрій РОМАНЮКПо материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #173487 · Ответов: 0 · Просмотров: 150
 

>  З наступного року об'єднана звітність може стати щомісячною
Деня Шмыгаль
Отправлено: 27.05.21, 15:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8395
Регистрация: 05.03.20
Пользователь №: 68738


По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #173484 · Ответов: 0 · Просмотров: 133
 

>  Донорам: «урезали» льготы
Деня Шмыгаль
Отправлено: 27.05.21, 11:00


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8395
Регистрация: 05.03.20
Пользователь №: 68738


Сайт Бухгалтер 911 знакомит своих читателей с разъяснением Минэкономики по применению донорских льгот!

На первый взгляд, ничего кардинального не произошло. Предполагается ряд льгот для доноров, в том числе и те, которые обязан предоставить работодатель.

Но, как оказалось, некоторые привилегии для тех, кто сдает кровь, были все же урезаны.

В этом видео мы рассмотрим:

 • Если день донации приходится на выходной
 • Перечень льгот для доноров
 • Пример с днем донации в период отпуска
 • Раздел "Сведения о работе"
Журнал "Оплата труда" всегда рядом несмотря на карантин!

Подписывайтесь и будьте здоровы!По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #173478 · Ответов: 0 · Просмотров: 119
 

>  Объединенный отчет: «Звітний» как «Довідковий»
Деня Шмыгаль
Отправлено: 26.05.21, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8395
Регистрация: 05.03.20
Пользователь №: 68738


Авторы: Боршовская Валентина, заместитель директора департамента по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Пенсионного фонда Украины, Ушакова Лилия, эксперт по вопросам оплаты труда

Отчетность по ЕСВ стала квартальной — и теперь бухгалтеров ждет дополнительная работа. В случае если в Госреестре общеобязательного соцстрахования по некоторым месяцам отсутствуют сведения для проверки ФСС правильности данных, указанных в заявлении-расчете, работодатели должны подавать Объединенную отчетность с типами «Звітна» как «Довідкова». Как формировать и заполнять такой Расчет? Каково его наполнение? В какие сроки сдавать?

Зачем нужен?

Справочный Расчет нужен тогда, когда у фондов не хватает данных по отдельным месяцам для исчисления и назначения выплат застрахованным лицам, а Расчет с типом «Звітний» за этот период еще не подан. Этот справочный Расчет ожидают:

— Пенсионный фонд в случае назначения пенсии работнику вашего предприятия;

— ФСС, если застрахованное лицо претендует на выплаты из этого Фонда (пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, страховые выплаты в связи с несчастным случаем или профзаболеванием и т. п.). Вместе с тем справочный Расчет не нужно формировать, если, например, работник болел, но период болезни оплачивается за счет средств работодателя (болезнь длилась не более 5 календарных дней);

— Центр занятости, если лицо, которое раньше работало у вас, становится на учет как безработное с выплатой пособия по безработице. Если же увольняющийся работник планирует самостоятельно трудоустраиваться, то формировать справочный Расчет не нужно.

В случае если его планы изменятся, вы при необходимости просто получите обращение от Центра занятости о необходимости подачи Расчета.

Вы видите только часть материала Доступ к полному тексту возможен только для зарегистрированных пользователей. Авторизуйтесь Зарегистрируйтесь

По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #173476 · Ответов: 0 · Просмотров: 131
 

>  7 вопросов об отпусках на детей
Деня Шмыгаль
Отправлено: 26.05.21, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8395
Регистрация: 05.03.20
Пользователь №: 68738


Сайт Бухгалтер 911 всегда помогает своим читателям разобраться в вопросах предоставления отпусков.

Из нового видео вы узнаете о подводных камнях социальных отпусков на детей. Елена Павленко подготовила ответы на интересующие вопросы.

О чем видео:

 • Как часто сотруднику нужно обновлять документы для получения соцотпуска на детей?
 • Работницу приняли на работу в марте этого года. Может ли она взять отпуск уже летом?
 • Если работница уже имела трудовые отношения с другим работодателем в текущем году?
 • Если работник имел право на отпуск на детей, но вообще не использовал его. «Сгорают» ли такие отпуска?
 • Может ли работник заменить социальный отпуск на детей денежной компенсацией?
 • Учитываются ли праздничные и нерабочие дни в подсчете продолжительности соцотпуска на детей?
 • Может ли работник воспользоваться отпуском на детей летом за текущий год, если день рождения ребенка только в декабре?
Журнал "Бухгалтер 911" всегда рядом несмотря на карантин!
По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #173475 · Ответов: 0 · Просмотров: 107
 

>  Чи відображати у декларації з ПДВ та у додатку 1 коригування обсягів придбання без ПДВ або за нульовою ставкою?
Деня Шмыгаль
Отправлено: 26.05.21, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8395
Регистрация: 05.03.20
Пользователь №: 68738


Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21.

Відповідно до п. 4 розд. V Порядку № 21 до розділу II податкової декларації з ПДВ «Податковий кредит» включаються обсяги придбання (виготовлення, будівництва, спорудження, створення) товарів/послуг, необоротних активів на митній території України без ПДВ (рядок 10.4).

Коригування податкового кредиту відображається у рядку 14 декларації.

При заповненні рядка 14 обов’язковим є подання додатку 1 «Відомості про суми податку на додану вартість, зазначені у податкових накладних/розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та про податковий кредит з урахуванням його коригування (Д1)» (далі – додаток 1), що заповнюється в розрізі контрагентів.

Відомості про коригування податкового кредиту згідно зі ст. 192 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями відображається у таблиці 2.2 додатка 1.

При цьому у таблиці 2.2 додатка 1 підлягають відображенню лише обсяги коригування податкового кредиту за операціями з придбання з ПДВ, які підлягають оподаткуванню за ставкою 20% та ставками 7 % та 14%.

Отже, коригування обсягів придбання без ПДВ та/або за нульовою ставкою не підлягає відображенню у декларації та у додатку 1 до декларації.  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #173474 · Ответов: 0 · Просмотров: 117
 

>  Заповнення додатка 8 до декларації з ПДВ
Деня Шмыгаль
Отправлено: 26.05.21, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8395
Регистрация: 05.03.20
Пользователь №: 68738


Яким чином заповнюється додаток 8 «Розрахунок податкових зобов’язань за операціями, визначеними в ст. 16 прим. 1 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг (ДС8)» до податкової декларації з ПДВ?

Розрахунок податкових зобов’язань за операціями, визначеними в ст. 16 прим. 1 Закону України від 24 червня 2004 року № 1877-IV «Про державну підтримку сільського господарства України» із змінами і доповненнями, та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг (ДС8) (додаток 8) (далі – додаток 8) додається до декларації з ПДВ, яка подається сільськогосподарським товаровиробником, внесеним або який претендує на внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації.

Додаток 8 складається із двох таблиць для заповнення яких використовуються дані податкової звітності з ПДВ та дані бухгалтерського обліку.

У таблиці 1 додатка 8 зазначається обсяг податкових зобов’язань з ПДВ з постачання товарів/послуг за результатами діяльності за операціями, визначеними п. 161.3 Закону № 1877, розрахований за даними податкових накладних за відповідний звітний (податковий) період, зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН).

У рядку 1 таблиці 1 відображається обсяг операцій з постачання товарів/послуг за результатами діяльності за операціями, визначеними п. 161.3 Закону № 1877 (без ПДВ).

У рядку 2 таблиці 1 – сума ПДВ, нарахована за операціями, визначеними п. 161.3 Закону № 1877, відповідно до обсягу постачання товарів/послуг, зазначеному в рядку 1 таблиці 1.

Таблиця 2 «Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів» додатка 8 заповнюється з урахуванням наступного:

 • при визначенні розрахункового періоду враховуються дванадцять попередніх послідовних звітних (податкових) періодів сукупно. Для новоствореного платника податку – послідовно попередні та поточний звітні (податкові) періоди, при цьому рядок «Усього» такими платниками не заповнюється;
 • при визначенні обсягів постачання (без ПДВ) (графи 3 – 6) не враховуються обсяги постачання основних засобів, що перебували у складі основних засобів платника не менше 12 послідовних звітних (податкових) періодів сукупно, якщо таке постачання не було постійним і не становило окремої підприємницької діяльності;
 • для обрахунку питомої ваги (%) за графами 3, 4, 5 використовуються відповідно дані граф усього х100/усього графа 6.
Для розрахунку питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг новоствореними платниками у таблиці 2 додатка 8 передбачено окремий рядок – «ПВН».По материалам: Категорія 101.24 ЗІР
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #173473 · Ответов: 0 · Просмотров: 120
 

>  Як виправити помилку у додатку 6 до старої форми декларації з ПДВ?
Деня Шмыгаль
Отправлено: 26.05.21, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8395
Регистрация: 05.03.20
Пользователь №: 68738


Чи можливо виправити помилку, допущену у додатку 6 до податкової декларації з ПДВ, який було подано платником податку до змін, внесених наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2020 № 734 до форми податкової декларації з ПДВ?

Виправлення помилки, допущеної у додатку 6 до податкової декларації з ПДВ, поданої за формою, чинною до внесення змін Наказом № 734, здійснюється шляхом подання уточнюючого розрахунку разом з додатком 5 з відміткою «уточнюючий» за формою, чинною на день його подання .

В такому уточнюючому розрахунку у відповідних рядках:

 • у графі 4 відображаються відповідні показники декларації звітного періоду, що виправляється;
 • у графі 5 уточнюючого розрахунку відображаються відповідні показники з урахуванням виправлення;
 • у графі 6 відображається різниця між значенням графи 5 і графи 4 («+»/«-»). У випадку, якщо значення графи 5 відповідає значенню графи 4, графа 6 не заповнюється.
Таблиця 1 або таблиця 2 «уточнюючого» додатка 5 заповнюється наступним чином:

 • в першому рядку повторюється помилковий запис, при цьому вартісні показники вказуються зі знаком «–» (тобто сторнуються);
 • у другому рядку – вказується правильний запис.
При цьому, якщо помилка, допущена у таблиці 1 або таблиці 2 додатка 6, не вплинула на числові показники декларації, то в таблиці 1 або таблиці 2 «уточнюючого» додатка 5 підсумкові рядки «Усього згідно зі статтею Кодексу» та «Усього (переноситься до рядка 5 декларації)» не заповнюються.

Якщо така помилка вплинула на числові показники декларації, то в таблиці 1 або таблиці 2 «уточнюючого» додатка 5 підсумкові рядки «Усього згідно зі статтею Кодексу» та «Усього (переноситься до рядка 5 декларації)» заповнюються відповідно до даних, зазначених у графі 6 уточнюючого розрахунку.

Якщо помилку було допущено у таблиці 3 «Розрахунок показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю» додатка 6, то в таблиці 3 «уточнюючого» додатка 5 зазначаються правильні показники, а показники які було зазначено вірно повторюються.По материалам: Категорія 101.25 ЗІР
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #173472 · Ответов: 0 · Просмотров: 105
 

>  Порядок врахування у реєстраційній сумі сум ПДВ за ПН, які несвоєчасно зареєстровані в ЄРПН
Деня Шмыгаль
Отправлено: 26.05.21, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8395
Регистрация: 05.03.20
Пользователь №: 68738


Показник Перевищ є складовою формули, за якою обраховується сума ПДВ, на яку платник ПДВ має право зареєструвати в ЄРПН податкові накладні та/або розрахунки коригування.

Норми встановлені п. 2001. 3 ПКУ.

Перевищ – загальна сума перевищення податкових зобов’язань, зазначених платником у поданих податкових деклараціях з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, над сумою податку, що міститься в складених таким платником податкових накладних (далі – ПН) та розрахунках коригування до таких податкових накладних (далі – РК), зареєстрованих в ЄРПН, яка визначається як різниця між:

сумами податкових зобов’язань за операціями з постачання товарів (послуг) та отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України, та їх подальшого коригування згідно із ст. 192 ПКУ, задекларованими платником у податкових деклараціях з ПДВ з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них,

та сумами ПДВ, зазначеними платником ПДВ в ПН, що складені за такими операціями (в тому числі ПН, які не видаються отримувачу, а також складених під час отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України), та РК до них, зареєстрованих у ЄРПН.

Показник Перевищ розраховується ДПС автоматично після прийняття звітності від платника ПДВ, та при обрахунку позитивного значення вказаного показника на таке значення зменшується реєстраційна сума такого платника.

Отже, якщо платник ПДВ своєчасно не зареєстрував в ЄРПН ПН та відповідно не зменшив реєстраційну суму на суму ПДВ, зазначену в таких ПН, то після подання звітності з ПДВ за відповідний звітний період, в якій задекларовано податкові зобов’язання з ПДВ, що визначені у ПН, які не зареєстровані в ЄРПН, реєстраційна сума платника зменшується на суму ПДВ, зазначену у ПН, своєчасно не зареєстрованих в ЄРПН.

Після реєстрації таких ПН в ЄРПН в системі електронного адміністрування ПДВ автоматично відбувається перерахунок показника Перевищ за звітний період, в якому було складено таку ПН, та розрахункової суми (Накл) з урахуванням сум ПДВ, зазначених у таких ПН.

  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #173471 · Ответов: 0 · Просмотров: 113
 

>  Порядок оподаткування ПДВ операцій із заставним майном, яке переходить у власність банку
Деня Шмыгаль
Отправлено: 26.05.21, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8395
Регистрация: 05.03.20
Пользователь №: 68738


Відповідно до ст. 572 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-ІV в силу застави кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов’язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом (право застави).

Статтею 593 ЦКУ визначено, що право застави припиняється, зокрема, у разі набуття заставодержателем права власності на предмет застави.

Підпунктом 14.1.191 ПКУ визначено, що постачання товарів – є будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.

Об’єктом оподаткування ПДВ відповідно до п.п. «а» п. 185.1 ПКУ є операції з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 ПКУ, у тому числі операції з безоплатної передачі та з передачі права власності на об’єкти застави позичальнику (кредитору).

Отже, для заставодавця операції з передачі банку у власність заставленого майна в рахунок погашення заборгованості перед таким банком розцінюються як операції з постачання такого майна. При цьому, якщо заставодавець є зареєстрованим платником ПДВ, такий заставодавець зобов’язаний визначити податкові зобов’язання за такою операцією та скласти податкову накладну, яка підлягає обов’язковій реєстрації в ЄРПН.

Для банківської установи (заставоутримувача) операція з оприбуткування об’єкта застави на баланс (у разі звернення стягнення на предмет застави шляхом набуття на нього права власності) розглядається податковим законодавством як операція з придбання такого майна.

Відповідно до п. 189.15 ПКУ у разі постачання (продажу, відчуження іншим способом) банками та іншими фінансовими установами майна, набутого ними у власність внаслідок звернення стягнення на таке майно, базою оподаткування є позитивна різниця між ціною постачання та ціною придбання такого майна. Ціна придбання визначається як вартість майна, за якою таке майно набуте у власність. У разі придбання майна у платника податку ціна придбання визначається з урахуванням податку на додану вартість.

Якщо за таким майном суми податку були включені до складу податкового кредиту банком, іншою фінансовою установою, застосовуються положення п. 198.5 ПКУ.

Згідно з п. 197.12 ПКУ звільняються від оподаткування ПДВ операції банків та інших фінансових установ з постачання (продажу, відчуження іншим способом) майна, що передане фізичними особами, а також суб’єктами підприємницької діяльності – приватними підприємцями та іншими особами, які не є платниками податку, у заставу, у тому числі іпотеку, та на яке було звернено стягнення.

Звільняються від оподаткування операції банків та інших фінансових установ з постачання майна, набутого ними у власність внаслідок звернення стягнення на таке майно. Звільнення від оподаткування стосується тієї частини вартості майна, за якою воно було набуте у власність в рахунок погашення зобов’язань за договором кредиту (позики).

Отже, при здійсненні банком та іншими фінансовими установами операцій з постачання майна, набутого ними у власність від платника ПДВ, внаслідок звернення стягнення на таке майно такий банк (фінансова установа) зобов’язані:

 • до частини вартості майна, за якою таке майно було набуте банком (фінансовою установою) у власність в рахунок погашення зобов’язань за договором кредиту (позики), застосувати режим звільнення від оподаткування ПДВ на підставі абзацу другого п. 197.12 ст. 197 ПКУ та скласти і зареєструвати в ЄРПН податкову накладну за такою звільненою від оподаткування операцією;
 • у разі якщо під час придбання банком такого майна суми ПДВ були включені до складу податкового кредиту, – нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН у терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну;
 • нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ виходячи з бази оподаткування, визначеної як позитивна різниця між ціною постачання та ціною придбання такого майна, та скласти і зареєструвати в ЄРПН податкову накладну за такою операцією. При цьому ціна придбання такого майна визначається з урахуванням ПДВ, незалежно від того, включив банк (фінансова установа) під час придбання такого майна суми ПДВ до складу податкового кредиту чи ні.
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #173470 · Ответов: 0 · Просмотров: 111
 

>  Зменшили зобов'язання з ПДВ на підставі незареєстрованого РК. Як виправити?
Деня Шмыгаль
Отправлено: 26.05.21, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8395
Регистрация: 05.03.20
Пользователь №: 68738


Яким чином у податковій звітності з ПДВ відображається виправлення помилки, допущеної у податковій звітності за звітні (податкові) періоди до 01.04.2021, у зв’язку з безпідставним зменшенням податкових зобов’язань на підставі розрахунку коригування, незареєстрованого/несвоєчасно зареєстрованого в ЄРПН?

Виправлення помилки, допущеної у податковій звітності за звітні (податкові) періоди до 01.04.2021, у зв’язку з безпідставним зменшенням податкових зобов’язань на підставі розрахунку коригування, незареєстрованого/несвоєчасно зареєстрованого в ЄРПН, проводиться шляхом подання уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок.

При цьому, оскільки коригування податкових зобов’язань у зв’язку із зменшенням суми компенсації на користь платника податку – постачальника не відображається у додатку 1 (Д1) до податкової декларації з ПДВ, то додаток 1 (Д1) до такого уточнюючого розрахунку у даному випадку не подається.По материалам: Категорія 101.24 ЗІР
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #173469 · Ответов: 0 · Просмотров: 86
 

>  Можно ли избежать штрафа за несвоевременную регистрацию ошибочной налоговой накладной
Деня Шмыгаль
Отправлено: 26.05.21, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8395
Регистрация: 05.03.20
Пользователь №: 68738


Исправление ошибки относительно даты НН не опровергает факта нарушения срока ее регистрации в ЕРНН, - предупреждает БУХГАЛТЕР.UA.

Верховный Суд соглашается, что исправление предприятием ошибки относительно даты налоговой накладной привело лишь к приведению в соответствие его налоговой отчетности по НДС. Доводы предприятия о том, что внесение корректировки в налоговой накладной обосновывает соблюдение срока регистрации налоговой накладной, не опровергают подтвержденного материалами дела факта нарушения срока регистрации такой накладной в ЕРНН.

Соответствующие тезисы изложены в постановлении ВС/КАС от 13.05.2021 г. по делу № 822/745/18.

Спор заключался в обжаловании фермерским хозяйством налогового уведомления-решения, согласно которому к нему применен штраф на основании ст. 120-1 НКУ - несвоевременная регистрация в ЕРНН налоговой накладной от 03.08.2016 г., которая была зарегистрирована 26.08.2016 г., количество дней нарушения - 8.

Суд первой инстанции исходил из того, что истец доказал отсутствие нарушения налогового законодательства, поскольку допустил ошибку относительно даты составления накладной. По мнению суда, налоговая накладная, составлена не 03.08.2016 г., но зарегистрирована 26.08.2016 г., была в дальнейшем исправлена, что в соответствии отрицает нарушение срока ее регистрации и наличия оснований для применения штрафных санкций. Указанное послужило для вывода суда первой инстанции об отсутствии нарушения истцом 15-ти дневного срока регистрации налоговой накладной и наличие оснований для отмены налогового уведомления - решения.

Однако это решение отменено апелляционным судом. Он указал, что по информации из базы данных ГФС "Податковий блок", подтверждена дата регистрации налоговой накладной, которая свидетельствует о нарушении истцом срока его регистрации в ЕРНН. Кроме того, судом указано на то, что исправление истцом ошибки относительно даты указанной накладной не опровергает факта нарушения срока регистрации такой накладной в ЕРНН.

Верховный Суд поддержал решение суда апелляционной инстанции.

Также материалами дела подтверждено, что расчет корректировки истец зарегистрировал 31.08.2016 г., а налоговая накладная от 19.08.2016 г. зарегистрирована только 01.09.2016 г., что подтверждено выписками из информационной базы данных "Податковий блок".По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #173468 · Ответов: 0 · Просмотров: 113
 

>  Кабмін погодив порядок штрафування юросіб за порушення вимог валютного законодавства
Деня Шмыгаль
Отправлено: 26.05.21, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8395
Регистрация: 05.03.20
Пользователь №: 68738


На засіданні Уряду 26 травня 2021 року було прийнято Постанову «Про затвердження Порядку застосування податковими органами заходів впливу у вигляді штрафних санкцій до юридичних осіб (крім уповноважених установ) за порушення вимог валютного законодавства» .

Постанову розроблено відповідно до абз. 1 та 3 ч. 1 ст. 15 Закону України від 21.06.2018 р. № 2473-VІІ «Про валюту і валютні операції» з метою визначення механізму застосування податковими органами заходів впливу (штрафних санкцій) до юридичних осіб (крім уповноважених установ) за порушення вимог валютного законодавства.

Постановою встановлюються штрафні санкції у розмірі 25 % суми операції, проведеної з порушенням валютного законодавства, а при повторному порушенні вимог валютного законодавства протягом року, розмір штрафної санкції збільшується до 50 %, а саме за:

 • здійснення розрахунків на території України в іноземній валюті, крім розрахунків за операціями, визначеними у частині другій статті 5 Закону;
 • здійснення розрахунків між резидентами і нерезидентами за поточними торговельними операціями та операціями, пов’язаними з рухом капіталу, без участі уповноважених установ;
 • здійснення розрахунків за зовнішньоекономічним договором з експорту/імпорту товарів за допомогою електронного платіжного засобу, якщо сума операції за одним таким договором в один операційний день перевищує розмір, установлений для фінансових операцій, що підлягали обов’язковому фінансовому моніторингу, або є пороговими згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».


По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #173467 · Ответов: 0 · Просмотров: 85
 

>  Як отримати документ щодо стану розрахунків з бюджетом?
Деня Шмыгаль
Отправлено: 26.05.21, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8395
Регистрация: 05.03.20
Пользователь №: 68738


З метою обліку нарахованих і сплачених, повернутих та відшкодованих сум платежів територіальними органами ДПС відкриваються інтегровані картки платника (далі - ІКП) за кожним платником та за кожним видом платежу, які мають сплачуватися такими платниками на рахунки, відкриті в розрізі адміністративно-територіальних одиниць.
ІКП містить інформацію про облікові операції та облікові показники, які характеризують стан розрахунків платника з бюджетами та фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування за відповідним видом платежу та відповідною адміністративно-територіальною одиницею.
ІКП відкривається, зокрема:

 • за місцем проживання осіб (фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців, самозайнятих осіб) (основне місце обліку);
 • за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням, або через які проводиться діяльність (неосновне місце обліку).
Статтею 1 Закону України від 02.10.1996 № 393/96-ВР «Про звернення громадян» передбачено, що громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, зокрема, із заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних та особистих прав і законних інтересів.
Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання . Фізична особа - громадянин, яка не має кваліфікованого електронного підпису, для отримання інформації щодо стану розрахунків за податками та зборами має звернутися з письмовою заявою до органу ДПС за місцем своєї реєстрації.

Орган ДПС за письмовою заявою ФО - громадянина надає письмовий документ щодо стану розрахунків цього платника за податками, зборами у довільній формі.
Такий письмовий документ видається не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дня отримання заяви, в якій фізичною особою – громадянином зазначено платежі і період щодо яких здійснюється звірка стану розрахунків з бюджетами.  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #173466 · Ответов: 0 · Просмотров: 94
 

>  Штрафи за недопуск екоінспектора суттєво зростуть
Деня Шмыгаль
Отправлено: 26.05.21, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8395
Регистрация: 05.03.20
Пользователь №: 68738


З метою захисту довкілля, життя та здоров’я людини, а також покращення стану довкілля, гарантування екологічної безпеки та збереження природних територій та об'єктів, що підлягають особливій охороні, народними депутатами пропонється до розгляду проєкт Закону про державний екологічний контроль (реєстр. № 3091).

Про основні положення законопроєкту розповів Андрій Мальований, голова Державної екологічної інспекції:

? Штраф за недопуск інспектора до перевірок становитиме 1,8 мільйона гривень для найбільших підприємств-забруднювачів та 600 тисяч гривень для підприємств з незначним ступенем ризику для довкілля. Наразі цей штраф становить 760 гривень.

? Зарплата інспекторів буде підвищена і стартуватиме від 13 134 грн (зараз – від 5 500 грн). Це дозволить залучати в ДЕІ більш кваліфікованих спеціалістів.

? Скасовується судовий збір для інспекції у справах стягнення збитків, щоб забезпечити їх відшкодування державі.

? Проведення заходів екологічного контролю дозволяється у неробочий час, якщо підприємство працює в ці години. Буде усунена поширена ситуація, коли підприємство «димить» тільки у вихідні дні і перевірки ДЕІ не дають ніяких результатів.

? Інспектор отримує додаткові інструменти для здійснення заходів контролю – зокрема, можливість робити запити до підприємства, що пришвидшить хід перевірки. Також обов’язковою стане фіксація перевірок технічними засобами, в тому числі, за допомогою нагрудних камер для інспекторів.По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #173465 · Ответов: 0 · Просмотров: 96
 

>  Товарно-транспортна накладна
Деня Шмыгаль
Отправлено: 26.05.21, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8395
Регистрация: 05.03.20
Пользователь №: 68738


Наслідки та законі підстави відсутності товарно-транспортних накладних при податкових перевірках

29 квітня 2021 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду в рамках справи № 810/3713/16, адміністративне провадження № К/9901/48931/18 (ЄДРСРУ № 96685120) досліджував питання щодо наслідків та законних підстав відсутності товарно-транспортних накладних при податкових перевірках.

Наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88 затверджено Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку (далі - Положення № 88).

Згідно з пунктом 2.1 цього Положення первинні документи - це документи, створені у письмовій або електронній формі, які містять відомості про господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення.

Господарські операції - це факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, капіталу, зобов`язань і фінансових результатів.

Пунктом 2.2 Положення № 88 передбачено, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи.

Відповідно до частини другої статті 48 Закону України «Про автомобільний транспорт» № 2344-III від 5 квітня 2001 року документом для здійснення внутрішніх перевезень вантажів для водія є, серед інших, товарно-транспортна накладна або інший визначений законодавством документ на вантаж.

Наказом Міністерства транспорту України № 363 від 14 жовтня 1997 року затверджені Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні (далі - Правила № 363).

Відповідно до пункту 1 цих Правил товарно-транспортна накладна - єдиний для всіх учасників транспортного процесу юридичний документ, що призначений для списання товарно-матеріальних цінностей, обліку на шляху їх переміщення, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, а також для розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи.

За змістом підпунктів 11.4 та 11.6 Правил № 363 товарно-транспортну накладну на перевезення вантажів автомобільним транспортом Замовник (вантажовідправник) повинен виписувати в кількості не менше чотирьох екземплярів.

Перший екземпляр товарно-транспортної накладної залишається у Замовника (вантажовідправника), другий - передається водієм (експедитором) вантажоодержувачу, третій і четвертий екземпляри, засвідчені підписом вантажоодержувача, передається Перевізнику.

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2009 року № 207 затверджено Перелік документів, необхідних для здійснення перевезення вантажу автомобільним транспортом у внутрішньому сполученні.

За змістом пунктів 1 та 2 вказаного Переліку наявність ТТН є обов`язковою у випадку здійснення перевезень на договірних умовах. У випадку ж здійснення перевезення для власних потреб - накладна не оформлюється.

Таким чином, ТТН підтверджує факт надання послуг з перевезення товарів (якщо таке перевезення здійснюється на договірних умовах), документує рух матеріальних цінностей та є одним із доказів реальності здійснення господарської операції з постачання товарів.

Відсутність ТТН, тим не менш, не може бути самостійною підставою вважати господарську операцією такою, що не відбулася, а причини відсутності ТТН у кожному конкретному випадку мають бути досліджені судом.

Більше того, правові висновки, викладені у постановах Верховного Суду від 25 лютого 2021 року (справа № 803/1684/17, адміністративне провадження №К/9901/51649/18, ЄДРСРУ №95176997), від 21 січня 2021 року (справа №813/2204/17, адміністративне провадження №К/9901/35740/18, ЄДРСРУ № 94328053), від 24 травня 2019 року (справа №826/7423/16), від 6 лютого 2018 року (справа №816/166/15-а), від 11 вересня 2018 року (справа №804/4787/16) передбачають, що транспортні документи на перевезення товарно-матеріальних цінностей з наслідками формування бази оподаткування податком на прибуток та на додану вартість не є обов`язковими при оподаткуванні операцій за договорами купівлі-продажу або поставки, вони є обов`язковими при оподаткуванні операцій за договорами саме перевезення, а отже, відсутність у позивача деяких товарно-транспортних накладних або наявність в них певних недоліків не може бути самостійним доказом безтоварності господарських операцій.

Відсутність товарно-транспортних накладних не є безумовною підставою ставити під сумнів здійснення господарських операцій. Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні не встановлюють правил податкового обліку валових витрат та податкового кредиту платника податків. При цьому, документи обумовлені правилами перевезень вантажів автомобільним транспортом, зокрема, товарно-транспортна накладна та подорожній лист, не є документами первинного бухгалтерського обліку, що підтверджують обставини придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей.

Аналогічну правову позицію висловлено Верховним судом у постанові від 11 вересня 2018 року по справі №804/4787/16 (провадження №К/9901/3335/17).

Втім, факт надання послуги експедитора при перевезенні підтверджується єдиним транспортним документом або комплектом документів (залізничних, автомобільних, авіаційних накладних, коносаментів тощо), які відображають шлях прямування вантажу від пункту його відправлення до пункту його призначення.

Отже, для здійснення транспортно-експедиторської діяльності наявність товарно-транспортного документа (залізничних, автомобільних, авіаційних накладних, коносаментів тощо) є обов`язковою. В такому випадку товарно-транспортний документ є первинним документом, який фіксує факт здійснення господарської операції, а його відсутність, відповідно, свідчить про формальне документальне оформлення транспортно-експедиторської послуги (12 лютого 2020 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду в рамках справи №440/3783/18, адміністративне провадження №К/9901/21076/19, К/9901/22123/19 (ЄДРСРУ № 87602342).

ВИСНОВОК: Питання щодо наявності ТТН, а також правильності її оформлення має оцінюватися в сукупності з іншими документами, створеними в процесі здійснення господарської операції.

Така теза неодноразово висловлювалася Верховним Судом, зокрема у постановах від 20.02.2018 у справі № 809/117/13-а, від 29.07.2020 у справі №200/5834/19-а, від 11.09.2019 у справі №814/1932/17, від 28.10.2019 у справі №280/5058/18, від 28.10.2020 у справі №640/3516/19, від 07 квітня 2021 року у справі № 813/1200/18.

По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #173464 · Ответов: 0 · Просмотров: 75
 

>  При сплаті податків невірно було вказано бюджетний рахунок: як виправити?
Деня Шмыгаль
Отправлено: 26.05.21, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8395
Регистрация: 05.03.20
Пользователь №: 68738


Відповідно до пункту 43.3 Податкового кодексу України обов'язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов'язання та пені є подання платником податків заяви про таке повернення (крім повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку з доходів фізичних осіб, які повертаються контролюючим органом на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік за результатами проведення перерахунку його загального річного оподатковуваного доходу) протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми та/або пені.

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 11.02.2019 року №60 «Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії Державної фіскальної служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені» передбачено, що у заяві платник зазначає назву помилково та/або надміру сплаченого податку, збору, платежу, його суму, дату сплати і реквізити з платіжного документа, за яким кошти перераховано до бюджету (код класифікації доходів бюджету, бюджетний рахунок на який перераховано кошти, код ЄДРПОУ територіального органу Казначейства, на ім’я якого відкрито рахунок, МФО Казначейства) та визначає напрям перерахування.  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #173463 · Ответов: 0 · Просмотров: 55
 

>  Загальні вимоги до найменування юридичної особи
Деня Шмыгаль
Отправлено: 26.05.21, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8395
Регистрация: 05.03.20
Пользователь №: 68738


Вирішили створити юридичну особу і тепер розмірковуєте над її назвою – Звичайно, вона має вам подобатись, а ще, можливо, співвідноситись з діяльністю вашого підприємства.

Але при цьому треба пам'ятати, що назва юридичної особи також має відповідати встановленим державою вимогам. Вони визначені в профільному законі — «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»

Найменування юридичної особи повинно містити інформацію про її організаційно-правову форму (крім державних органів, органів місцевого самоврядування, органів влади АРК, державних, комунальних організацій, закладів, установ) та назву.

 • назва може складатися з власної назви юридичної особи, а також містити інформацію про мету діяльності, вид, спосіб утворення, залежність юридичної особи та інші відомості згідно з вимогами до найменування окремих організаційно-правових форм юросіб, установленими Цивільним та Господарським кодексами України та профільним законом.
 • найменування релігійної організації може містити інформацію про її організаційно-правову форму виключно за бажанням такої юридичної особи.
 • найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи (крім органів місцевого самоврядування).
Пам’ятайте, що у найменуванні юридичних осіб забороняється використовувати:

Повне чи скорочене найменування державних органів або органів місцевого самоврядування, або похідні від цих найменувань, або історичні державні найменування, перелік яких установлює Кабінет Міністрів України, — у найменуваннях юридичних осіб приватного права.

Із переліком повних та скорочених історичних державних найменувань, які забороняється використовувати у найменуваннях юридичних осіб приватного права, можна ознайомитися за цим посиланням

Символіку комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, заборона використання яких встановлена Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Терміни, абревіатури, похідні терміни, заборона використання яких передбачена законом.

Зверніть увагу! Вимоги до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки, містяться тут

Офіс протидії рейдерству  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #173462 · Ответов: 0 · Просмотров: 56
 

>  За місяць, в якому підприємці набули право на пенсію, ЄСВ сплачується в повному обсязі
Деня Шмыгаль
Отправлено: 26.05.21, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8395
Регистрация: 05.03.20
Пользователь №: 68738


Відповідно до пп. 4, 5 та 51 частини першої ст. 4 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» фізичні особи підприємці, в тому числі платники єдиного податку, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та члени фермерського господарства (якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах) є платниками єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Згідно з частиною четвертою ст. 4 Закону № 2464 особи, зазначені у пп. 4, 5 та 51 частини першої ст. 4 Закону № 2464 звільняються від сплати за себе ЄСВ, якщо вони отримують пенсію за віком або за вислугою років, або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону України від 09 липня 2003 року № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

ФОП, в тому числі ФОП - платники єдиного податку, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та члени фермерського господарства, які набули статус пенсіонера за віком або за вислугою років, або особи з інвалідністю та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону № 1058, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу, звільняються від сплати за себе ЄСВ з наступного місяця після набуття такого статусу.

Оскільки пропорційний розрахунок бази нарахування ЄСВ для даних категорій платників Законом № 2464 не передбачений, то місяць, в якому такі особи набули право на пенсію за віком або за вислугою років, або статус особи з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону № 1058, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу, відноситься до базового звітного періоду, за який сплачується ЄСВ.  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #173461 · Ответов: 0 · Просмотров: 62
 

>  Уряд пропонує збільшити до 50 тис. грн розмір підтримки при народженні або усиновленні дитини
Деня Шмыгаль
Отправлено: 26.05.21, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8395
Регистрация: 05.03.20
Пользователь №: 68738


Кабінет Міністрів до Дня захисту дітей ухвалив низку рішень, що стосуються вдосконалення системи захисту прав дитини.

Так, Уряд підтримав законопроект, розроблений Міністерством соціальної політики, який передбачає збільшення обсягу державної підтримки при народженні дитини або при усиновленні. Як відзначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, у разі ухвалення документа Верховною Радою, з 1 січня 2022 року такий розмір допомоги буде збільшено з 41 тисячі гривень до 50 тисяч гривень.

«Це не остаточне збільшення: з 2023 року і в подальшому пропонується збільшення розміру такої допомоги на прогнозний показник інфляції. Звісно, що прямі виплати — це лише частина стратегії підтримки молодих родин. Паралельно з цим ми будемо покращувати якість медицини для дітей, будувати нові дитячі садки та школи, дамо можливість молодим родинам придбати власне житло в рамках програми пільгової іпотеки», — підкреслив Глава Уряду.

Як зауважив Денис Шмигаль, невід’ємним елементом посилення захисту прав дітей також є і відповідальність за порушення їхніх прав.

«У кодекс адміністративних правопорушень ми пропонуємо внести нові положення, які чітко закріплять відповідальність за порушення прав дітей, або за халатне ставлення до цього питання з боку відповідальних посадовців», — зазначив очільник Уряду.

Іншим схваленим законопроектом, за словами Прем’єр-міністра, пропонується вдосконалити систему усиновлення дітей для забезпечення інтересів дитини та посилення прозорості у процесі усиновлення.

«Наприклад, вдосконалюється система нагляду та контролю за умовами проживання та виховання усиновлених дітей у разі зміни місця проживання. Документом також передбачається забезпечення права осіб з інвалідністю бути усиновлювачами, якщо за результатами експертизи їхня хвороба не буде перешкоджати їм виконувати батьківські обов’язки», — відзначив Денис Шмигаль.

Крім того, Уряд затвердив законопроект, що розмежовує функції з питань соціального захисту дітей між Національною соціальною сервісною службою, виконавчими органами місцевих рад, а також обласними державними адміністраціями.

«За кожним органом влади буде чітко закріплено його повноваження та відповідальність», — наголосив Прем’єр-міністр.

Також Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що стосується поліпшення житлових умов для дітей-сиріт, та затвердив Концепцію державної соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2025 року.

«Буде затверджено принцип «гроші ходять за дитиною», коли фінансування отримають найбільш успішні та відвідувані заклади. При цьому ми будемо стимулювати розвиток всіх закладів», — наголосив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр підкреслив, що Уряд продовжує працювати над тим, щоб діти в Україні були забезпечені найкращими умовами для розвитку та реалізації.По материалам: КМУ
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #173460 · Ответов: 0 · Просмотров: 58
 

>  Працівник надав довідку про встановлення інвалідності не з першого робочого дня місяця: нараховуємо ЄСВ
Деня Шмыгаль
Отправлено: 26.05.21, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8395
Регистрация: 05.03.20
Пользователь №: 68738


Чи необхідно роботодавцю донараховувати ЄВ до розміру мінімальної заробітної плати працівнику, який надав копію довідки про встановлення групи інвалідності не з першого робочого дня місяця, у разі якщо загальна сума доходу за такий місяць нижче мінімальної заробітної плати?

Якщо працівник надав копію довідки до акта огляду в медико-соціальній експертній комісії про встановлення групи інвалідності не з першого робочого дня місяця, то вимога щодо нарахування ЄСВ виходячи із розміру мінімальної заробітної плати не застосовується.

Роботодавець нараховує єдиний внесок на фактично нарахований дохід:

 • до дати одержання копії довідки МСЕК – у розмірі 22 %;
 • з дати одержання довідки МСЕК – у розмірі 8,41 %.


По материалам: Категорія 201.04.01 ЗІР
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #173459 · Ответов: 0 · Просмотров: 54
 

>  Оподаткування путівки, наданої працівнику або членам його сім'ї
Деня Шмыгаль
Отправлено: 26.05.21, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8395
Регистрация: 05.03.20
Пользователь №: 68738


Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розд. IV Податкового кодексу України, згідно з п.п. 163.1.1 якого об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Перелік доходів, що включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб, визначений п. 164.2ПКУ.

Також доходи, визначені ст. 163 ПКУ, є об’єктом оподаткування військовим збором (п.п. 1.2 п. 161 підрозд. 10 розд. XX ПКУ).

Водночас, ст. 165 ПКУ визначені доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, зокрема, вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію осіб з інвалідністю, на території України платника податку та/або членів його сім’ї першого ступеня споріднення, які надаються його роботодавцем – платником податку на прибуток підприємств безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) один раз на календарний рік, за умови, що вартість путівки (розмір знижки) не перевищує 5 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня податкового (звітного) року (абзац другий п.п. 165.1.35 ПКУ).

Зазначена норма п.п. 165.1.35 ПКУ надає право роботодавцю не оподатковувати вартість путівки, наданої безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки), якщо її вартість (розмір знижки) не перевищує у 2021 році, як для свого працівника, так і для членів його сім’ї (дружина та дитина) у розмірі 90000 грн., тобто 30000 грн. на особу, при дотриманні умов, що визначені у п.п. 165.1.35 ПКУ, зокрема, один раз на календарний рік.

Крім того, згідно з п.п. 1.7 п. 161 підрозд. 10 розд. XX ПКУ звільняються від оподаткування військовим збором доходи, що згідно з розд. IV ПКУ не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою).

Членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення для цілей розд. IV ПКУ вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені (п.п. 14.1.263 ПКУ).

  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #173458 · Ответов: 0 · Просмотров: 57
 

>  Платники, які здійснюють оптову торгівлю пальним, мають право перевіряти наявність у покупців ліцензій на реалізацію пального
Деня Шмыгаль
Отправлено: 26.05.21, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8395
Регистрация: 05.03.20
Пользователь №: 68738


Оптова торгівля пальним та зберігання пального здійснюються суб’єктами господарювання (у тому числі іноземними суб’єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності за наявності ліцензії.

Норми встановлені ст. 15 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481 «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального».

Оптова торгівля пальним – це діяльність із придбання та подальшої реалізації пального із зміною або без зміни його фізико – хімічних характеристик СГ роздрібної та/або оптової торгівлі та/або іншим особам (ст. 1 Закону № 481).

Єдиний державний реєстр суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним (далі – Єдиний реєстр ліцензіатів та місць обігу пального) – перелік СГ, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним у розрізі СГ, які здійснюють діяльність на таких місцях на підставі виданих ліцензій.

Порядок ведення Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року № 545 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Відповідно до п. 8 Порядку № 545 інформація про СГ вноситься до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального не пізніше робочого дня, наступного за днем видачі/зупинення/анулювання ліцензії або внесення змін до ліцензії (п. 7 Порядку № 545).

Єдиний реєстр ліцензіатів та місць обігу пального розміщується на офіційному вебпорталі ДПС.

Отже, СГ, які отримали ліцензію на право здійснення оптової торгівлі пальним, не повинні вимагати чи перевіряти наявність у покупців ліцензій на право здійснення роздрібної та/або оптової торгівлі пальним, оскільки положення Закону № 481 не містять таких вимог. Водночас, СГ мають право перевіряти наявність у покупців таких ліцензій в Єдиному реєстрі ліцензіатів та місць обігу пального, який розміщений на офіційному вебсайті ДПС.  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #173457 · Ответов: 0 · Просмотров: 49
 

>  Переходная модель для электронных больничных продлится с 1 июня по 31 августа – Минздрав
Деня Шмыгаль
Отправлено: 25.05.21, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8395
Регистрация: 05.03.20
Пользователь №: 68738


С 1 сентября больничные будут формировать на основании электронных медицинских заключений, - сообщает БУХГАЛТЕР.UA.

В Минздраве продолжают нарабатывать изменения в нормативные акты, чтобы с 1 сентября 2021 года ввести в действие электронные больничные для всех учреждений здравоохранения.

Министерство доработало проект своего приказа "Некоторые вопросы формирования медицинских заключений о временной нетрудоспособности и проведения их проверки".

Именно этим документом будут утверждены:

- порядок формирования медицинских заключений о временной нетрудоспособности в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения;

- порядок осуществления Фондом социального страхования Украины проверок обоснованности выдачи и продления листков нетрудоспособности;

- Инструкция по работе с медицинскими заключениями о временной нетрудоспособности в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения и больничным листам на период действия переходной модели.

После того, как будет техническая возможность функционирования медицинских заключений о временной нетрудоспособности в электронной системе здравоохранения для учреждений здравоохранения, будут формировать электронные медицинские заключения обязательно:

- с 1 июня 2021 года - на период действия переходной модели работы с медицинскими заключениями о временной нетрудоспособности в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения и больничным листам, выданным в бумажной форме, который продлится до 31 августа 2021 года, для учреждений здравоохранения, которые в установленном порядке подключены к электронной системе здравоохранения;

- с 1 сентября 2021 года - для всех учреждений здравоохранения.

Предложенными Минздравом изменениями откажутся от бумажных форм листков нетрудоспособности, унормируют взаимодействие органов государственной власти и субъектов хозяйствования относительно процедур и мер контроля и верификации данных, мониторинга изменений индивидуальных сведений по формированию и выдаче медицинских заключений о временной нетрудоспособности, на основании которых будут созданы электронные листки нетрудоспособности.По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #173439 · Ответов: 0 · Просмотров: 58
 

>  Звітність з ПДВ у разі зміни місцезнаходження (місця проживання), пов’язаного зі зміною району
Деня Шмыгаль
Отправлено: 25.05.21, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8395
Регистрация: 05.03.20
Пользователь №: 68738


У разі зміни місцезнаходження суб’єктів господарювання – платників податків сплата визначених законодавством податків і зборів після реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду.

Норми встановлені частиною восьмою ст. 45 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року № 2456-VI із змінами та доповненнями.

Процедури переведення платника податків на обслуговування з одного контролюючого органу до іншого (взяття на облік/зняття з обліку) визначені розділом X Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за № 1562/20300 із змінами (далі – Порядок № 1588).

Нормами п. 10.13 розділу X Порядку № 1588 визначено, що у разі зміни місцезнаходження суб’єкта господарювання – платника податків сплата визначених законодавством податків і зборів після такої реєстрації здійснюється таким платником податків за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду:

1) у такому випадку одночасно із зняттям з обліку юридичної особи (крім юридичних осіб, які включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій) або фізичної особи – підприємця за основним місцем обліку здійснюється взяття на облік платника податків за неосновним місцем обліку згідно із розділом VII Порядку № 1588 без подання заяви платником податків та з урахуванням особливостей, визначених п.п. 10.14 – 10.21 розділу Х Порядку № 1588;

2) до закінчення року платник податків обліковується в контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (неосновне місце обліку) з ознакою того, що він є платником податків до закінчення року, а в контролюючому органі за новим місцезнаходженням (основне місце обліку) – з ознакою того, що він є платником податків з наступного року.

У контролюючому органі за неосновним місцем обліку платник податків сплачує всі податки та збори, які згідно із законодавством мають сплачуватись на території адміністративно-територіальної одиниці, що відповідає неосновному місцю обліку, щодо таких податків подає податкові декларації (розрахунки, звіти) та виконує інші обов’язки платника податків, а контролюючий орган стосовно платника податків здійснює адміністрування таких податків, зборів (п. 7.3 розділу VII Порядку № 1588).

Починаючи з 01 січня наступного року, платник податків подає податкові декларації (розрахунки, звіти) та виконує інші обов’язки платника податків до контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання), (основне місце обліку).

Платниками податків, на яких не розповсюджуються норми ст. 45 Бюджетного кодексу та п. 7.3 розділу VII Порядку № 1588, є:

? юридичні особи, які не є суб’єктами господарювання відповідно до норм Господарського кодексу України;

? відокремлені підрозділи юридичної особи;

? особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

Для зазначених платників сплата податків та подання звітності, здійснюється за новим місцезнаходженням (місцем проживання) з дати взяття па облік у контролюючому органі за новим місцезнаходженням (місцем проживання).

Враховуючи вищевикладене, у разі зміни суб’єктом господарювання місцезнаходження (місця проживання), пов’язаного зі зміною адміністративного району, подання податкової декларації з ПДВ та сплата ПДВ здійснюється за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) (неосновне місце обліку) до закінчення поточного бюджетного року, а починаючи з 01 січня наступного року – за новим місцезнаходженням (місцем проживання) (основне місце обліку).  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #173438 · Ответов: 0 · Просмотров: 71
 

331 страниц V   1 2 3 > » 

Новые сообщения  Открытая тема (есть новые ответы)
Опрос  Опрос (есть новые голоса)
Нет новых сообщений  Открытая тема (нет новых ответов)
Нет новых голосов  Опрос (нет новых голосов)
Популярная тема  Горячая тема (есть новые ответы)
Закрыта  Закрытая тема
Нет новых  Горячая тема (нет новых ответов) Перемещена  Тема перемещена
 

RSS Текстовая версия Сейчас: 25.09.21, 2:38
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!