Заказы на доработку 1С (сервис удаленной работы)

Хранилище

База знаний
Неназначенных незавершенных заказов: 8, свеженьких 2
Бесплатные отчеты, обработки, конфигурации, внешние компоненты для 1С Статьи, описание работы, методики по работе с 1С

Здравствуйте, гость ( Войти | Зарегистрироваться )

314 страниц V   1 2 3 > » 

>  Обзор интернет-изданий (17.07.2017 - 23.07.2017)
Володя Гройсман
Отправлено: Вчера, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7883
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997
Про індексацію заробітної плати працівника 1-го тарифного розряду за ЄТС
Пунктом 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1078 (із змінами) (далі - Порядок), визначено, що у місяці, в якому відбувається підвищення тарифних ставок (окладів), значення індексу споживчих цін приймається за 1 або 100 відсотків. Далі...

Індексуємо «бюджетну» зарплату: що врахувати
Правильно визначити «базовий» місяць — зробити перший крок на шляху індексації зарплати. Коли в працеоплатному житті працівників стоїть «тиша та гладінь», упоратися з індексацією бухгалтерові допомагає Порядок № 1078. Проте практика підкидає нестандартні ситуації, які можна побачити «під різним кутом». Як вирішити такі проблеми для працівників бюджетних установ, що врахувати і як трактувати окремі норми? На гарячі запитання індексації відповідає фахівець Мінсоцполітики. Далі...

Кабмін виклав в новій редакції перелік платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури
Кабінету Міністрів України Постановою N 493 від 12 липня 2017 року виклав в новій редакції перелік платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури. Далі...

Мінфін почав готувати бюджет на наступний рік
Міністерство фінансів почало підготовку державного бюджету на 2018 рік. Далі...

Конкретизовано перелік послуг, що надаються центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на місцевому рівні
19 липня на засіданні Кабінету Міністрів України прийнято постанову „Про внесення змін до Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”, розроблену з метою узгодження завдань та функцій центрів з чинними нормативно-правовими актами. Далі...

З'явився наказ МФУ про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ 13.06.2017 № 571 Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі. Далі...

Как заполнить кассовый ордер в случае выдачи зарплаты
В случае выдачи заработной платы по расходной ведомости в строке «Видати» кассового ордера, который оформляется на общую сумму проведенных кассовых операций (выдачи наличных по расходной ведомости), указывают фамилию, имя, отчество лица, ответственного за осуществление указанной хозяйственной операции и правильность ее оформления. Далее...

Предприятие получает трансферты из бюджета на пополнение основного капитала: нюансы учета
Увеличение собственного капитала за счет получения бюджетных средств, поступивших как капитальные трансферты на приобретение основных средств, от учредителя (горсовета) не признается доходом согласно П(С)БУ № 15. Далее...

Утверждены типовые формы решений местных советов о ставках и льготах по налогу на недвижимость и земналогу
Органы местного самоуправления до 25 декабря года, предшествующего отчетному, подают в соответствующий контролирующий орган по местонахождению объекта жилой и/или нежилой недвижимости решения касательно ставок и предоставленных льгот юридическим и/или физическим лицам по уплате налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, по форме, утвержденной КМУ (пп. 266.4.2 НКУ). Далее...

Обеспечиваем работников бесплатными перевозками на работу: что с НДС
Суммы НДС, начисленные (уплаченные) налогоплательщиком в связи с обеспечением работников налогоплательщика бесплатными перевозками на работу и с работы, включаются в состав налогового кредита при условии наличия соответствующего документального подтверждения (налоговые накладные/расчеты корректировки к таким налоговым накладным, зарегистрированные в ЕРНН, другие документы, предусмотренные п. 201.11 НКУ). Далее...

Объем природного газа и его цена отличаются на даты составления акта и его оплаты: действия плательщика НДС
Согласно условиям договора между поставщиком и потребителем цена поставки природного газа может изменяться в течение действия договора, что согласуется подписанием дополнительного соглашения. Далее...

С дивидендов, которые идут на пополнение уставного капитала, НДФЛ не уплачивают
Дивиденды, которые направлены на увеличение уставного капитала предприятия, не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц. Вместе с тем доходы, определенные ст. 163 НКУ, являются объектом обложения военным сбором (пп. 1.2 п. 16 прим. 1 подраздела 10 р. XX НКУ). Далее...

Ошибочно зарегистрировали налоговую накладную на другого покупателя: как действовать
Если по ошибке зарегистрировали налоговую накладную в ЕРНН, составленную на другого налогоплательщика-покупателя, можно составить к данной налоговой накладной расчет корректировки, в котором отразить со знаком «-» объемы операции, указанные в ошибочно составленной и зарегистрированной в ЕРНН налоговой накладной. Вместе с тем данный расчет корректировки подлежит регистрации в ЕРНН налогоплательщиком-покупателем. Далее...

Будет ли основанием для штрафа или аннулирования лицензии продажа алкоголя в ночное время
За продажу алкоголя в ночное время могут оштрафовать на 6800 грн. Данный вывод можно сделать, учитывая разъяснение в подкатегории 115.06 системы «ЗІР». Далее...

Физлицо, осуществляющее независимую профдеятельность, изменило адрес — куда уплачивать налоги и отчитываться?
Для физлиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, уплату налогов, ЕСВ и предоставление отчетности осуществляют по новому местонахождению с даты постановки на учет в контролирующем органе по новому местонахождению. Далее...

Есть ли возможность получить бюджетное возмещение, если отрицательное значение НДС сформировано в 2011–2013 гг.
В случае заявления суммы НДС к бюджетному возмещению налогоплательщик имеет право учитывать остаток отрицательного значения налога до полного его погашения, независимо от истечения сроков исковой давности в случае, когда суммы НДС, с которых сформирован данный остаток, уплачены поставщикам товаров/услуг. Далее...

Можно ли отправить по почте формы № 1-ОПП, № 17-ОПП, № 20-ОПП
Заявления по формам №№ 1-ОПП, 1-РПП, 5-ОПП, 8-ОПП могут быть предоставлены в контролирующий орган... Далее...

Каких плательщиков налога на прибыль не оштрафуют за уточнение обязательств за 2014–2016 годы
В соответствии с пп. 38.7 п. 38 подраздела 10 р. ХХ НКУ, не начисляется и не уплачивается в период с 14 апреля 2014 года по 31 декабря года, в котором завершено проведение АТО... Далее...

Юрлицо-единщик продало ОС — какую сумму включать в доход
Если основные средства проданы после их использования в течение 12-ти календарных месяцев со дня ввода в эксплуатацию, доход определяется как разница между суммой средств, полученной от продажи таких основных средств, и их остаточной балансовой стоимостью, сложившейся на день продажи. Остаточную балансовую стоимость определяют по П(С)БУ 7. Далее...

Допустили ошибку в нумерации строк налоговой накладной в расчете корректировки: как исправлять
Порядок составления расчета корректировки и его регистрации в ЕРНН аналогичен порядку, предусмотренному для налоговых накладных, кроме случаев, предусмотренных Порядком заполнения налоговой накладной, утвержденным приказом Минфина от 31.12.2015 г. № 1307. Далее...

О заполнении Расчета части чистой прибыли научными учреждениями
Государственные коммерческие предприятия и казенные предприятия, относящиеся к научным учреждениям, а также научно-технологические комплексы, основанные на государственной собственности, обязаны не менее 50% чистой прибыли от своей деятельности направлять на осуществление инициативной научной и научно-технической деятельности, финансирование инноваций и расширение собственной материально-технической базы. Далее...

Правительство изменило некоторые условия продления срока действия разрешений недропользователям
При наличии задолженности по уплате рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых Госгеонедра получили право отказать в продлении срока действия разрешения. Недропользователей будут проверять путем направления запроса в орган ГФС. Далее...

Услуги маникюра, педикюра, массажа лица предоставит «упрощенец» первой группы
Подпунктом 1 п. 291.4 ст. 291 Налогового кодекса Украины (далее - НКУ) определено, что к плательщикам единого налога, которые относятся к первой группе, относятся физические лица - предприниматели, не использующие труд наемных лиц, осуществляют исключительно розничную продажу товаров с торговых мест на рынках и/или осуществляют хозяйственную деятельность по предоставлению бытовых услуг населению и объем дохода которых в течение календарного года не превышает 300 000 гривен. Далее...

Имеет ли право общесистемник включить в состав расходов амортизационные отчисления?
Главное управление ГФС в Днепропетровской области напоминает, что порядок налогообложения доходов физических лиц - предпринимателей (далее - ФОТ) на общей системе налогообложения определен статьей 177 Налогового кодекса Украины (далее - НКУ). Далее...

Учет в контролирующих органах договоров о совместной деятельности
Согласно п.64.6 ст.64 НКУ на учете в контролирующих органах должны находиться, в частности, договоры о совместной деятельности на территории Украины без создания юридических лиц, на которые распространяются особенности налогового учета и налогообложения деятельности по таким договорам (соглашениям), определенные НКУ. Далее...

О реквизитах счетов для оплаты отдельных услуг НБУ в сфере регистрации и лицензирования
Постановлением Правления Национального банка Украины от 15.06.2017 № 53 (вступило в силу и опубликовано на страницах официального интернет-представительства Национального банка Украины 15.06.2017) "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины" были внесены изменения в Тарифы на услуги по регистрации и лицензирования, предоставляемых Национальным банком Украины, утвержденных постановлением Правления Национального банка Украины от 12.08.2003 № 333 [в редакции постановления Правления Национального банка Украины от 28.05.2012 № 208) (с сми ами)] (далее - Тарифы). При этом для отдельных услуг, предоставляемых Национальным банком Украины, были открыты новые счета. Далее...

Положение о порядке выдачи лицензии провайдера программной услуги претерпело изменений
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение от 30.03.2017 N 452 "О внесении изменений в Положение о порядке выдачи лицензии провайдера программной услуги". Далее...

Как сняться с учета «незалежнику» — плательщику ЕСВ
ГФС в письме от 06.07.2017 р. № 1015/В/99-99-13-04-02-14/ІПК напомнила, что физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, снимаются с учета после прекращения такой независимой деятельности при наличии документально подтвержденной информации соответствующего государственного органа, регистрирующего такую деятельность или выдающего документы о праве на занятие такой деятельностью (свидетельства, разрешения, сертификаты и т. п.), и/или поданных в контролирующий орган по основному месту учета: заявления по форме № 8-ОПП, справки о постановке на учет налогоплательщика в контролирующем органе и других документов, выданых контролирующим органом налогоплательщику и подлежащих возврату в контролирующий орган. Далее...

Переработка за рубежом: получение разрешения и таможенный режим
Согласно статье 162 Таможенного кодекса Украины, переработка за пределами таможенной территории Украины - это таможенный режим, согласно которому украинские товары подвергаются в установленном законодательством порядке переработке вне таможенной территории Украины без применения мер нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности, при условии возврата этих товаров или продуктов их переработки на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта. Далее...

Подработка для несовершеннолетних: права, гарантии, ограничения
Во время курортного сезона значительное количество юношей и девушек, считая себя взрослыми, пытаются реализовать свое желание работать и получать достойную оплату труда. В то же время, работодатели охотно принимают на работу несовершеннолетних, которые соглашаются на предложенную вознаграждение за свой труд и достаточно осведомлены с особенностями трудовых отношений, предусмотренными нормами Кодекса законов о труде Украины (далее - КЗоТ). Далее...

Порядок обложения НДС операций по продаже построенных садовых домов
ГФС в письме от 13.07.2017 г. №1158/6/99-99-15-03-02-15/ИПК отмечает, что в соответствии с пп. 197.1.14 НКУ освобождаются от налогообложения НДС операции по поставке жилья (объектов жилищного фонда), кроме их первой поставки, если иное не предусмотрено настоящим подпунктом. Первая поставка жилья (объекта жилищного фонда) означает: Дале...

Налогоплательщик применяет РРО независимо от ассортимента товаров
Если физическое лицо - предприниматель является плательщиком единого налога и осуществляет продажу технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, то такой предприниматель применяет регистратор расчетных операций при продаже всех имеющихся на хозяйственном объекте товаров, а не только технически сложных товаров. Далее...

Налоговый кредит на основании счета за поставки/передачи электроэнергии: разъясняет ГФС
ГФС в письме от 13.07.2017 г. N 1169/6/99-99-15-03-02-15/ІПК напомнила, что налоговая накладная, составленная и зарегистрированная в ЕРНН плательщиком налога, осуществляющим операции по поставке товаров/услуг, является для покупателя таких товаров/услуг основанием для начисления сумм налога, относящихся к налоговому кредиту. Далее...

Имеет ли право ФЛП-общесистемник включить в состав расходов амортизационные отчисления?
Главное управление ГФС в Луганской области напоминает. Порядок налогообложения доходов физических лиц - предпринимателей (далее - ФОТ) на общей системе налогообложения определен статьей 177 Налогового кодекса Украины. Далее...

ГФС об определении процентной ставки в контролируемой операции
ГФС в в письме от 12.07.2017 г. №1136/6/99-99-15-02-02-15/IПК напомнила, что согласно пп. 39.3.3.2 НКУ при применении метода сравнительной неконтролируемой цены сравнения цены контролируемой операции проводится с ценой сопоставимых неконтролируемых операций, фактически осуществленные налогоплательщиком или другими лицами. Далее...
Банк самостоятельно прекращает деятельность: как погасить обязательства перед вкладчиками
Нацбанк разъяснил, каким образом банку, который решил прекратить свою банковскую деятельность, выполнить свои обязательства перед вкладчиками и другими кредиторами. Далее...

Как часто будут проводить метрологические поверки по высокорисковым субъектам
Кабмин увеличил периодичность метрологического надзора Госпродпотребслужбой за предприятиями с высокой степенью риска. Отныне он будет проходить не чаще одного раза в 2 года (до этого — не чаще раза в год). Далее...

Як виправити помилку в декларації з ПДВ за липень 2015 року
ЄСВ Податок на прибуток Податкова накладна ПДВ Бухоблік Єдиний податок ПДФО Податкова звітність РРО Податкова перевірка ЗЕД Акциз Військовий збір Організація діяльності підприємства Первинні документи Усі 72 теми Відряджаємо без клопоту Ні цвяха, ні жезла: авто на підприємстві Головна сторінка » Новини » ПДВ » Як виправити помилку в декларації з ПДВ за липень 2015 року Як виправити помилку в декларації з ПДВ за липень 2015 року 17 липня 2017 6 Зберегти собі: Корисне Теми:ПДВ Щоб виправити помилку в податковій звітності з ПДВ за липень 2015 року, у 2017 році платник подає уточнюючий розрахунок за формою, чинною на дату його подання. Далі...

Податкові зобов’язання за втратами продукції під час транспортування
Якщо підприємство списує втрати, що виникли внаслідок транспортування продукції, таку продукцію не можна використовувати в господарській діяльності. Далі...

Єдинники мають сплачувати ЄСВ і під час декретної відпустки
Фізособи — підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, зобов’язані сплачувати ЄСВ, нарахований за календарний квартал. Далі...

Тепло бюджетним установам постачаємо за касовим методом
Обов’язок визначати податкові зобов’язання та податковий кредит з ПДВ за касовим методом виникає у платників, які постачають/надають. Далі...

Чи можна відшкодувати від’ємний залишок ПДВ за 2011-2013 роки
Надміру сплачені грошові зобов’язання — суми коштів, які на певну дату зараховані до відповідного бюджету понад нараховані суми грошових зобов’язань, граничний строк сплати яких настав на таку дату. Далі...

По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #129979 · Ответов: 0 · Просмотров: 24
 

>  Вже до кінця 2017 року буде створено реєстр отримувачів житлових субсидій
Володя Гройсман
Отправлено: Вчера, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7883
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


19 липня Кабінет Міністрів України на своєму засіданні ухвалив проект постанови Кабінету Міністрів України „Деякі питання щодо призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”.

Зазначеним актом передбачається внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848, якою визначено порядок надання житлових субсидій, в частині внесення інформації про призначені субсидії до Єдиного державного реєстру отримувачів житлових субсидій.

Відповідно до постанови, реєстр буде створений до 20 грудня поточного року.

Держателем реєстру визначено Міністерство соціальної політики, а інформацію про призначені субсидії включатимуть до реєстру структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у містах держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад, які призначають субсидії.

Прийняття акта дозволить налагодити єдиний державний облік отримувачів субсидії, що підвищить ефективність надання відповідної допомоги населенню.  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #129978 · Ответов: 0 · Просмотров: 16
 

>  Трудовий кодекс і профспілки
Володя Гройсман
Отправлено: Вчера, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7883
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


Владимир Саенко, заместитель председателя Федерации профсоюзов УкраиныЩойно проект Трудового кодексу реєстраційний №1658 було ухвалено в першому читанні, почався тривалий процес його розгляду, підготовки до другого читання та ухвалення, внесення поправок. Для цього при Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення було створено Робочу групу з підготовки проекту кодексу до другого читання.

Федерація профспілок України під час роботи над Трудовим кодексом свідомо йшла проти його надмірної лібералізації за зразком інших країн, наприклад Грузії, Литви, Казахстану тощо. В цих державах фактичне панування роботодавця, закріплене в трудовому законодавстві, пояснювалося турботою про «свободу розвитку бізнесу та залучення інвестицій». Проте українські профспілки вирішили, що нам такий Трудовий кодекс не потрібен. У ньому насамперед мають бути захищені права працівника.

ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ НЕ ТІЛЬКИ НЕ ЗВУЖЕНО, А Й РОЗШИРЕНО!

Як відомо, проект Трудового кодексу в першому читанні Верховна Рада ухвалила ще у листопаді 2015 року. Для доопрацювання законопроекту була створена спеціальна парламентська робоча група, до якої ввійшли представники Уряду, профспілок, об’єднань роботодавців, громадськості, а також експерти та науковці. Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення завершив підготовку проекту Трудового кодексу України (№ 1658, доопрацьований) до другого читання.

В ході підготовки проекту Трудового кодексу України до другого читання репрезентативними всеукраїнськими профспілковими об’єднаннями – суб’єктами Угоди про утворення Спільного представницького органу об’єднань профспілок, висловлено 112 постатейних поправок до проекту, що затверджені його рішенням від 09.11.2015 №27-1 і були направлені народним депутатам – суб’ єктам права законодавчої ініціативи.

У результаті активної роботи включено положення, спрямовані на адаптацію трудового законодавства України до Європейської соціальної хартії (переглянутої) та інших міжнародно-правових актів: Загальної декларації прав людини, Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права, конвенцій і рекомендацій Міжнародної організації праці (недопущення дискримінації у сфері праці, тягар доказування дискримінації лежить на роботодавцеві, заборона примусової праці, основні права працівника, основні права роботодавця тощо).

ЗВІЛЬНИТИ ЧИ ЗАТРИМАТИ ЗАРПЛАТУ ВІДТЕПЕР НЕ ТАК ПРОСТО

Для українських працівників стала звичною ситуація, коли роботодавець затримує зарплату і при цьому не несе ніякої економічної відповідальності. Після ухвалення Трудового кодексу цьому буде покладено край. Адже проектом ТК встановлюється матеріальна відповідальність роботодавця за порушення встановлених законом, колективним договором строків виплати заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат. У такому випадку роботодавець зобов’язаний сплатити працівнику пеню (компенсацію) у розмірі облікової ставки Національного банку у розрахунку на рік за кожен день затримки та сплатити всю суму заборгованості із заробітної плати з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення.

Крім того, за наполяганням Федерації профспілок, вдалося внести поправку (а фактично – окрему статтю), яка стосується права працівника відмовитися від виконання роботи у зв’язку з невиплатою заробітної плати в установлений строк або не в повному розмірі. Згідно з поправкою, у разі затримки зарплат и на строк понад 7 календарних днів працівник має право, попередивши про це роботодавця в письмовій формі, припинити тимчасово виконання роботи на весь період до виплати затриманої суми. І в такому разі працівник має право не просто припинити роботу, а й не з’являтися на робочому місці. Але одразу ж після виплати затриманої плати він зобов’язаний приступити до роботи. Роботодавець, своєю чергою, повинен компенсувати робітнику час вимушеної затримки роботи. Ні відсторонити, ні звільнити його він права не має.

Про перебіг роботи над Трудовим кодексом розповідають учасники робочої групи, члени Спільного представницького органу профспілок. Це представники різних професійних спілок, спеціалісти з кадрової роботи, юристи. Вони провели колосальну роботу, аналізуючи представлений до першого читання документ, а потім наполегливо працювали над внесенням, а головне – відстоюванням численних поправок.

За словами заступника голови Профспілки працівників атомної енергетики та промисловості України, члена робочої групи Верховної Ради України Павла Прудникова, основні дискусії щодо обговорення Трудового кодексу тривали між профспілками, роботодавцями та міністерством. «Ми мали досить довгі та жорсткі дискусії з багатьох питань. І від того, наскільки професійні та вагомі аргументи надавали представники тієї чи іншої сторони, залежала підтримка більшої частини робочої групи», – зазначив він.

Григорій ОСОВИЙ, Голова Федерації профспілок України:

«Профспілки в переговорному процесі чітко зазначили свою позицію, щоб у новому Трудовому кодексі не було порушено чинні права працівників та обмежено повноваження профспілок у представництві і захисті їх інтересів. Малий та середній бізнес вимагали для себе більшої свободи, зокрема не попереджати працівника про звільнення за 2 місяці. Ми достатньо добре захистили ці позиції: відокремили, де е обов'язок роботодавця погоджувати з профспілкою свої рішення, а де – проводити консультації, завчасно інформувати працівника про можливі зміни в організації виробництва. Нам було важливо, щоб у Трудовому кодексі були особливо ретельно прописані колективні договори, з якими повинні узгоджуватися будь-які акти керівників підприємств. У своєму виступі на щорічній Конференції Міжнародної організації праці 9 червня ц.р. я звернувся до керівництва цієї авторитетної установи з проханням провести верифікацію цього законопроекту на предмет відповідності міжнародним нормам праці до його голосування в парламенті. Ми маємо пересвідчитися, що наш кодекс відповідає європейським соціальним стандартам в сфері праці, Європейській соціальній хартії. І якщо це буде підтверджено, тоді його можна ухвалювати».

ПРОФІЛЬНИЙ КОМІТЕТ ГОВОРИТЬ КОДЕКСУ «ТАК!»

Людмила Денісова, голова Комітету ВРУ з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Голова робочої групи ВРУ з доопрацювання проекту Трудового кодексу України до другого читання. «Робота над Трудовим кодексом тривала майже 2 роки, і за цей час до комітету надійшли висновки експертів Міжнародної організації праці, переважну більшість яких враховано в документі».

За словами Людмили Денісової, сторонам вдалося значно осучаснити трудове законодавство та наблизити його до норм міжнародного права.

«У проекті кодексу багато новел, але й залишилися положення, які зараз містяться у Кодексі законів про працю України. Проект оновлює понятійний апарат трудового права, зокрема вводяться поняття «працівник», «роботодавець», «працівники із сімейними обов’язками», «гігієна праці» тощо», – зазначила голова комітету.

За її словами, суттєвим позитивом для учасників трудових відносин є норма проекту щодо обов’язкового укладення трудового договору між роботодавцем і працівником у письмовій формі.

А також заборона змінювати умови трудового договору без згоди працівника. Тобто роботодавець не матиме права вимагати від особи виконувати іншу роботу, змінювати умови праці та визначати меншу зарплату.

Людмила Денісова нагадала, що проект містить положення, які забороняють роботодавцю без аргументації відмовляти особам у прийнятті на роботу. Встановлено чіткий перелік осіб, які не проходитимуть випробування при прийнятті на роботу, зокрема це стосується вагітних жінок, неповнолітніх тощо. Попри чутки про 70-годинний робочий тиждень, у проекті кодексу збережено тривалість робочого часу, яка становить 40 годин на тиждень.

Також голова профільного комітету перерахувала новації Трудового кодексу, які сприятимуть розширенню категорій працюючих. «У законопроекті передбачено можливість окремих категорій працівників працювати вдома. Така організація роботи в низці установ фактично мала місце і раніше, але не була врегульована на законодавчому рівні. У проекті передбачено, що під час укладення трудового договору або пізніше сторони можуть домовитися про виконання працівником роботи вдома (надомну працю), що дасть змогу роботодавцям ефективніше використовувати працю жінок, що мають дітей, осіб із зниженою працездатністю, яким у встановленому порядку рекомендована праця в надомних умовах, пенсіонерів, осіб, що доглядають за інвалідом або хворим членом сім’ї», – зазначила Людмила Денісова.

Голова комітету згадала і про норми Трудового кодексу, які деякі зацікавлені сторони називають «підігруванням роботодавцям».

«Зокрема, говорять, що роботодавець буде проводити за працівником відеоспостереження, чим втручатиметься у його приватне життя. Проте, спостереження буде здійснюватися в тих галузях нашого виробництва, які потребують цього. Наприклад, це друкування коштів, виробництво ювелірних виробів тощо. Крім того, обов’язковою умовою для роботодавця буде зобов’язання попередити особу, яка працевлаштовується, що на її робочому місці здійснюватиметься відеоспостереження. А якщо людина не погоджується на це, то вона може відмовитися від підписання трудового договору з цим роботодавцем. У разі запровадження відеоспостереження до вже працюючої особи та її незгоди з такою умовою праці, працівник може бути переведений на іншу посаду або виконувати іншу роботу», – підкреслила Людмила Денісова

Сергій УКРАЇНЕЦЬ, співголова парламентської Робочої групи з доопрацювання проекту Трудового кодексу України до другого читання, заступник голови Профспілки працівників нафтової і газової промисловості України:

«Головна зміна Трудового кодексу правове положення працівника стало більш стійким і захищеним. Новий кодекс вмістив у собі основні норми понад 60 ратифікованих Україною конвенцій Міжнародної організації праці, Європейської соціальної хартії, директив Європейського союзу у сфері праці.

Роботодавці сьогодні скаржаться, що замість очікуваної ними рівності прав сторін даний проект встановлює «презумпцію вини роботодавця», тобто ставить працівника у більш вигідне, захищене становище. Це дійсно так, бо саме такої підтримки працівник потребує як об'єктивно економічно слабша і адміністративно залежна сторона трудових відносин. Саме захисні норми є переважаючими в проекті. Вперше законом, а не постановою Уряду, легалізуються повноваження органів державного нагляду за додержанням трудового законодавства. На підставі Конвенції МОП № 81 державні інспектори праці матимуть законне право проводити перевірки роботодавця в будь-який час без попереднього його повідомлення. Це дозволить швидше усунути мільйони наявних порушень трудових прав та нелегального використання праці і попередити їх виникнення надалі, розширити співпрацю державних і громадських інспекторів профспілок.

Ірина ЖИТКОВА, експерт-трудовик, спеціаліст по кадрах, член робочої групи Верховної Ради України:

«Я вважаю, що це абсолютно збалансований документ. У ньому прописано покрокову процедуру, що і як робити. Він вирішує нагальні питання, яких не вирішує старий радянський кодекс. Прописали гнучкий графік, врегулювали статус дистанційної та надомної роботи. Дуже добре прописали робочий час, у тому числі ненормований. Підвищено оплату за понаднормові години, за поділ робочого дня на частини, збільшилася тривалість відпустки з 24 до 28 днів, з’явилися оплачувані відпустки при народженні дитини».

Півторарічну роботу над Трудовим кодексом завершено. Проект пройшов широке обговорення, всі зацікавлені сторони мали можливість його проаналізувати та внести відповідні поправки. Наразі слово за депутатами. Чекаємо наступної сесії і віримо в перемогу!По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #129977 · Ответов: 0 · Просмотров: 21
 

>  Національний банк України оновив порядок перевірок CІТ-компаній
Володя Гройсман
Отправлено: Вчера, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7883
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


Правління Національного банку України 05 липня 2017 року прийняло постанову № 60 "Про затвердження Положення про порядок проведення перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації" (далі – постанова № 60).

Метою прийняття цього документу є встановлення єдиних вимог до організації та проведення виїзних перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації, з питань організації та здійснення операцій з інкасації коштів і перевезення валютних цінностей відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України.

Зокрема постановою № 60 передбачається:

установлення єдиних вимог щодо організації та порядку проведення виїзних перевірок юридичних осіб, які отримали відповідну ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації;

визначення обов’язків і прав керівника та членів інспекційної групи;

установлення порядку запобігання та врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів, який може виникнути під час перевірки юридичної особи;

установлення вимог щодо оформлення та ознайомлення з матеріалами перевірки, ужиття юридичними особами заходів щодо усунення недоліків та реалізації пропозицій, наданих інспекційною групою.

Постанова № 60 набирає чинності з 18 липня 2017 року.

Нагадаємо, що Національним банком України уже видано три ліцензії на надання банкам послуг з інкасації – ТОВ "СІТ СЕК'ЮРИТІ", ТОВ "Український сервіс інкасації", ТОВ "Перша інкасаторська компанія".По материалам: НБУ
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #129976 · Ответов: 0 · Просмотров: 19
 

>  Відповідальність фізичної особи за несплату/ несвоєчасну сплату плати за землю
Володя Гройсман
Отправлено: Вчера, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7883
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


Нарахування фізичним особам сум податку за землю проводиться фіскальними органами за місцем знаходження земельної ділянки.
Фіскальні органи надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 01 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку.

Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

У аналогічному порядку здійснюється нарахування фізичним особам орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності та визначаються строки її сплати.

Якщо сума грошового зобов’язання розраховується контролюючим органом, платник податків не несе відповідальності за своєчасність, достовірність і повноту нарахування такої суми, проте несе відповідальність за своєчасне та повне погашення нарахованого узгодженого грошового зобов’язання і має право оскаржити зазначену суму в порядку, встановленому Податковим кодексом.

У разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом встановлених строків, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:

- при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу;
- при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 20% погашеної суми податкового боргу.

Отже, оскільки фізичні особи (громадяни) несуть відповідальність за своєчасне та повне погашення нарахованого узгодженого грошового зобов’язання з плати за землю, то якщо вони протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення не сплачують узгоджену суму грошового зобов’язання, такі платники податків притягуються до відповідальності у вигляді штрафу у зазначених розмірах.

Разом з тим, на суму податкового зобов’язання з плати за землю, не сплаченого протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення, нараховується пеня у порядку, визначеному ст. 129 Податкового кодексу.

Зазначена норма передбачена 54.5 ст. 54; п. 126.1 ст.126; п. 286.5 ст. 286; п. 287.5 ст. 287; п. 288.7 ст. 288 Податкового кодексу України.  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #129975 · Ответов: 0 · Просмотров: 15
 

>  Якщо квартира понад 300 кв.м., яку суму податку на нерухоме майно необхідно сплачувати?
Володя Гройсман
Отправлено: Вчера, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7883
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


Головне управління ДФС у м. Києві інформує, що за наявності у власності платника податку об'єкта (об'єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якогоперевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), розрахована сума податку збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об'єкт житлової нерухомості (його частку) (пп.266.7.1 п.266.7 ст. 266 Податкового кодексу України).

Звертаємо увагу, що пільги з податку, передбачені для фізичних осіб не застосовуються до:

об'єкта/об'єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об'єкта/об'єктів перевищує п'ятикратний розмір неоподатковуваної площі ( для квартири – 300 кв.м. (60 х 5 = 300));

об'єкта/об'єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності) (пп.266.4.3 п.266.4 ст. 266 Податкового кодексу України).

Наприклад: У власності фізичної особи перебуває квартира 350 кв.м. Розраховуємо суму податку, яку необхідно сплатити:

350 кв.м. х 13,78 (ставка податку) = 4823 грн + 25000 (за перевищення загальної площі квартири 300 кв. м.) = 29823 грн (сума податку).  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #129974 · Ответов: 0 · Просмотров: 19
 

>  Судові позови ДФС проти іноземних інвесторів можуть погіршити бізнес-клімат України
Володя Гройсман
Отправлено: 21.07.17, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7883
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


За одного з найбільших платників податків України заступилася Швейцарія, повідомляє УНІАН.

25 липня в Апеляційному суді Харківської області Державна фіскальна служба продовжить судитися із компанією «Філіп Морріс Україна». ДФС опротестовує т.зв. «митний режим переробки», за яким компанія виробляла частину продукції в 2015-2016 рр.

Державна фіскальна служба вимагає доплати 635 млн. грн. податків, незважаючи на те, що раніше Харківська митниця дозволила компанії працювати в цьому режимі.

У 2015-2016 рр. компанія завозила в Україну сировину, переводила її в митний режим переробки і вивозила готову продукцію за межі України на основі договорів купівлі-продажу.

- Митний кодекс дозволяє переводити у митний режим переробки товари на основі договорів купівлі-продажу. Така позиція офіційно висловлювалася Мінфіном, підтримується профільним департаментом організації митного контролю ДФС, - прокоментувала представник компанії Наталія Бондаренко.

Утім інший департамент ДФС – податкового і митного аудиту – не погоджується із своїми колегами, базуючи свою позицію на законі «Про операції із давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах». У той же час, цей закон втратив чинність ще в 2012 р.

Цього ж дня буде розглядатися і інший позов проти компанії «Філіп Морріс Україна». Проти інвестора виступила також регіональна екологічна служба, вимагаючи перекрити каналізаційну систему на виробничому об’єкті компанії біля Харкова.

У компанії не виключають того, що два зазначені судові позови можуть бути взаємопов’язані і можуть поставити під загрозу роботу компанії в Україні.

Судові атаки проти одного з найбільших іноземних інвесторів вже привернули увагу європейських країн. Так, 7 червня на зустрічі з Президентом України голова Департаменту зовнішніх справ Швейцарії Дідьє Бурхальтер підняв питання бізнес-клімату України і передав Президентові України офіційний лист, в якому атаку на «Філіп Морріс Україна» названо «несправедливою, безпрецедентною і руйнівною».

Компанія «Філіп Морріс Україна» посідає третє місце серед найбільших платників податків країни. Минулого року вона сплатила більше 13,5 млрд. грн. податків. В Україні компанія забезпечує більше 1300 робочих місць.
По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #129973 · Ответов: 0 · Просмотров: 35
 

>  Щодо включення комунальних некомерційних підприємств до Реєстру неприбуткових установ та організацій
Володя Гройсман
Отправлено: 21.07.17, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7883
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


Головне управління ДФС у Дніпропетровській області інформує, що Державною фіскальною службою України у листі від 11.07.2017 №18066/7/99-99-12-02-04-17 (далі – лист ДФС №18066) надані роз’яснення стосовно включення комунальних некомерційних підприємств до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр).

Пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) визначено порядок та умови, у разі дотримання яких неприбуткові підприємства, установи та організації (далі –неприбуткові організації) не є платниками податку на прибуток підприємств.

Контролюючий орган здійснює включення неприбуткової організації до Реєстру у разі її відповідності зазначеним вище вимогам пункту 133.4 статті 133 ПКУ.

Відповідно до статті 62 Господарського кодексу України зі змінами та доповненнями (далі – ГКУ) підприємства можуть створюватись як для здійснення підприємництва, так і для некомерційної господарської діяльності.

Залежно від форм власності, передбачених законом, в Україні можуть діяти підприємства, зокрема, таких видів:

- комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади;

- спільне комунальне підприємство, що діє на договірних засадах спільного фінансування (утримання) відповідними територіальними громадами – суб’єктами співробітництва (стаття 63 ГКУ).

Відповідно до статті 52 ГКУ некомерційне господарювання – це самостійна систематична господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання, спрямована на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Некомерційна господарська діяльність здійснюється суб’єктами господарювання державного або комунального секторів економіки у галузях (видах діяльності), в яких відповідно до статті 12 ГКУ забороняється підприємництво, на основі рішення відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування.

Особливості управління господарською діяльністю у комунальному секторі економіки встановлені статтею 24 ГКУ та здійснюється через систему організаційно-господарських повноважень територіальних громад та органів місцевого самоврядування щодо суб’єктів господарювання, які належать до комунального сектору економіки і здійснюють свою діяльність на основі права господарського відання або права оперативного управління.

Правом оперативного управління відповідно до статті 137 ГКУ визнається речове право суб’єкта господарювання, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом) для здійснення некомерційної господарської діяльності, у межах, встановлених ГКУ та іншими законами, а також власником майна (уповноваженим ним органом).

Враховуючи викладене, комунальні підприємства, що здійснюють некомерційну господарську діяльність, можуть бути включені до нового Реєстру у разі відповідності вимогам, зазначеним у пункті 133.4 статті 133 ПКУ.

Лист №18066 та Методичні рекомендації щодо державної реєстрації права господарського відання та права оперативного управління, схвалені Рішенням колегії Державної реєстраційної служби України 11.12.2012, протокол №3, розміщені на офіційному веб-порталі ДФС за посиланням:http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalno...dps/303550.html

  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #129972 · Ответов: 0 · Просмотров: 27
 

>  Як обліковувати плату за землю, яку сплачує кооператив, що управляє будинком
Володя Гройсман
Отправлено: 21.07.17, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7883
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


Тарифи з надання послуг на утримання прибудинкової території формуються з урахуванням площі земельної ділянки як об’єкта оподаткування, а також напрямів її використання.

Отож, кооперативу, що управляє багатоквартирним будинком, доцільно включати суму плати за землю до складу інших прямих витрат (п. 14 П(С)БО 16 «Витрати») як витрат, що віднесені безпосередньо до конкретного об’єкта витрат (а саме — площі земельної ділянки) економічно доцільним шляхом.

Відповідне роз’яснення фахівців ДФСУ викладене в ІПК від 13.07.2017 р. № 1181/6/99-99-12-02-03-15/ІПК.  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #129971 · Ответов: 0 · Просмотров: 32
 

>  Качество лекарственных средств отследит полиция
Володя Гройсман
Отправлено: 21.07.17, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7883
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


Нацполиция будет взаимодействовать с Гослекслужбой, передает ЮРЛИГА.

Нацполиция и Гослекслужба будут сотрудничать с целью защиты украинцев от некачественных лекарственных средств.

Их взаимодействие будет направлено на осуществление госконтроля за качеством лекарств, противодействие обращению незарегистрированных, ввозимых в Украину с нарушением таможенных правил, некачественных и фальсифицированных лекарственных средств, а также незаконному обращению наркотиков.

Для достижения поставленных целей Гослекслужба будет обмениваться с Нацполицией информацией о незаконно ввезенных лекарствах, лицах, которые их реализовывали, об изготовлении фальсификата, а также о юр- и физлицах, которые причастны к нарушению правил обращения лекарственных средств.

В свою очередь, Нацполиция будет вносить все данные в ЕРДР и принимать соответствующие меры, в том числе изымать некачественные или незаконные лекарства.

Все принятые этими органами меры, направленные на борьбу с фальсификацией лекарств, будут освещаться в СМИ.

Меморандум о сотрудничестве между Государственной службой Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками и Национальной полицией Украины заключен 3 июля 2017 года.По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #129970 · Ответов: 0 · Просмотров: 29
 

>  На сколько могут подорожать водка и сигареты из-за роста акцизов
Володя Гройсман
Отправлено: 21.07.17, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7883
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997«Эксклюзив газеты «ДЕЛО» Кабмин предлагает Верховной Раде повысить уровень акцизов на алкогольные и табачные изделия. Что это значит для потребителей?
Кабинет министров предлагает повысить уровень акцизов на алкоголь и табачные изделия. Согласно документу, поданному правительством в Раду, акциз на пиво предлагается увеличить с 2,78 грн/литр до 3,09 грн/литр, спирт — с 126,96 грн/литр до 141,18 грн/литр 100%-го спирта, крепленые виноградные вина — с 8,02 грн/литр до 8,92 грн/литр, игристые вина — с 11,65 грн/литр до 12,95 грн/литр.

Что касается табачных изделий, акциз на сигареты по специфичной ставке (начисляется на тысячу сигарет) может возрасти на 11,2% — до 495,46 грн без повышения адвалорной ставки (% от стоимости, составляет 12%).

Предлагаемый рост акцизов станет вторым за 2017 год. Напомним, акциз на крепкий алкоголь повышался с 1 марта 2017 года — на 20%, до 126,96 грн/литр 100%-го спирта. Акциз на пиво — на 12%, до 2,78 грн/литр, на крепленые вина и вермуты повышается на 12% — до 8,02 грн/литр. Акциз на сигареты по специфичной ставке возрос на 40% — до 445,56 грн за 1 тыс. шт. без повышения адвалорной ставки (12%).

Возможная индексация акцизов негативно скажется на объемах производства в алкогольной и табачной отраслях, которые сейчас переживают не лучшие времена.

По данным Госстата, если в 2015 году производство водки сократилось на 13%, то в 2016 году — на 10,9%, до 16,581 млн дал. По итогам 5 месяцев 2017 года темпы падения производства водки ускорились — до 21,1%. За указанный период было произведено 5,5 млн дал продукции.

Не лучше ситуация и винной отрасли. Согласно данным Госстата, за 2016 год в Украине было произведено чуть больше 11 тыс. дал вин всех категорий. Больше всего упал выпуск десертных вин — минус 17% по сравнению с 2015 годом. По игристой группе особых изменений не было. Еще более удручающая статистика за пять месяцев 2017 года — общее производство вин упало на 17%. Категория крепленых вин уменьшилась на 41%, игристых — на 31%.

"Рост акцизов приведет к очередному падению производства у легальных производителей. Люди меньше пить не станут, еще больше возрастет нелегальный рынок водки, который и так уже превышает 60%", — утверждает глава ассоциации "Укрводка" Владимир Остапюк. Он напоминает, что минимальная розничная цена на водку на данный момент составляет 69,8 грн за бутылку 0,5 л, что даже до возможного роста акцизов не отражает реальную экономически обоснованную цену на продукцию.

Юрий Сорочинский, директор компании Nemiroff, приводит следующие подсчеты. "В 2017 году с увеличением акциза на 20%, или на 4,2 грн. у производителя, плюс НДС, удорожание водки составляет 5 грн. А если еще добавить наценки торговой сети, то выходим минимум на 7,5 грн. Также на 20% в 2017 году выросла цена на спирт. Таким образом, экономически рассчитанная справедливая цена на 0,5 л водки с 1 марта 2017 года должна составлять около 80 грн", — отмечает топ-менеджер.

По оценкам Владимира Остапюка, предложенный рост акцизов может привести к подорожанию бутылки водки на 7 грн — до 87 грн, что будет стоить рынку порядка 20% сокращения легального производства по итогам 2017 года.

"Простой" украинец на минимальную зарплату в 3 200 грн может купить 45 легальных 0,5 л бутылок водки. Тогда как в Германии и в США на минимальную зарплату можно купить около 130 0,5 л бутылок водки, что почти в 3 раза больше", — добавляет Остапюк.

Производители табачной продукции также выступают против индексации акцизов. "Мы выступаем за более взвешенную и прогнозируемую акцизную политику и приветствуем внедрение трехлетнего планирования повышения акцизов. Согласно нашему предложению ставки акциза должны расти на 20% ежегодно (больше, чем предложено Кабмином на 2018 год) в течение 8-13 лет в зависимости от уровня девальвации гривны. Это предложение было представлено Министерству финансов", — отмечает Андрей Фита, менеджер по вопросам фискального регулирования табачной компании JTI Украина.

По его словам, индексация ставок на предложенные Кабмином 11,2% может привести к подорожанию сигарет в среднем на 2 грн за пачку.

"Повышение акцизного налога только усугубит тренд роста спроса на продукты в нижнем ценовом сегменте и спрос на нелегальную продукцию. Мы выступаем против такого значительного повышения, Минфин не соглашается с нашей позицией и мнением экспертов", — резюмирует Наталья Бондаренко, директор по корпоративным связям "Филип Моррис Украина".

В любом случае рост акцизов ударит скорее не по производителям, а по потребителям, которые не могут похвастаться ростом покупательной способности.По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #129969 · Ответов: 0 · Просмотров: 32
 

>  Внесено зміни до списків виробництв, робіт, професій, посад, які дають право на пільгову пенсію за віком
Володя Гройсман
Отправлено: 21.07.17, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7883
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


Кабмін постановою від 04.07.2017 р. № 479 вніс зміни до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою КМУ від 24.06.2016 р. № 461.

Зокрема, Список № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах доповнено такими позиціями:

 • працівники, зайняті ремонтом устаткування в умовах діючого виробництва;
 • працівники, зайняті на роботах у зоні відчуження, сумарна щільність забруднення території якої радіонуклідами становить 100 кБк/м2 і більше;
 • паяльщики, зайняті паянням виробів припоями, що містять свинець, а також припоями, що містять шкідливі речовини 1-го або 2-го класу небезпеки чи канцерогени;
 • працівники, зайняті на видобуванні та збагаченні уранової руди.
У Списку № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах доповнено такими позиціями:

 • працівники, зайняті ремонтом устаткування в умовах діючого виробництва;
 • працівники, зайняті ремонтом устаткування в умовах діючого виробництва та капітальним ремонтом свердловин;
 • робітники, зайняті на роботах із спаювання освинцьованих кабелів і кабелів з поліетиленовими та поліхлорвініловими оболонками;
 • робітники складів та баз зберігання і постачання пестицидів та хімічної продукції, безпосередньо зайняті навантаженням, розвантаженням і складуванням пестицидів;
 • працівники, зайняті на видобуванні та збагаченні уранової руди 50 і більше відсотків робочого часу.
Ця постанова набере чинності з 1 січня 2018 року.  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #129968 · Ответов: 0 · Просмотров: 30
 

>  Гройсман обіцяє до осені підготувати монетизацію субсидій на компослуги
Володя Гройсман
Отправлено: 21.07.17, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7883
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


За словами прем'єра, монетизація стане додатковим мотивом для громадян інтенсифікувати підвищення енергоефективності житлового фонду, передає УНІАН.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман обіцяє, що уряд до вересня закінчить підготовку до монетизації субсидій на оплату житлово-комунальних послуг для населення. Про це глава уряду заявив на засіданні уряду в середу.

"Ми зараз почали збирати дані, щоб до вересня завершити цю роботу та провести монетизацію залишку, так би мовити, економії субсидій для українських громадян. Хтось каже, що це не потрібно було б робити. Але я хочу сказати, що це потрібно робити. Те, що люди заощадили, ми повинні видати їм засобами. Це те, що фактично вони заробили", - сказав прем'єр.

За словами Гройсмана, монетизація стане додатковим мотивом для громадян інтенсифікувати підвищення енергоефективності житлового фонду.

Як повідомляв УНІАН, в опублікованому 4 квітня Меморандумі України з МВФ уряд взяв на себе зобов'язання до вересня 2017 року провести монетизацію субсидій на оплату житлово-комунальних послуг на рівні теплокомуненерго.

19 квітня міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що монетизація субсидій на оплату житлово-комунальних послуг для населення може бути проведена не раніше ніж за 3-4 роки, оскільки ця процедура пов'язана зі значними технологічними труднощами.

26 квітня Кабмін прийняв рішення про монетизації тільки зекономленої суми субсидії на оплату газу і електроенергії, яка торкнеться приблизно 1,5 мільйона українських сімей.По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #129967 · Ответов: 0 · Просмотров: 28
 

>  ДФС: Запити на отримання інформації про доходи фізичних осіб для перерахунку субсидій обробляються в день надходження
Володя Гройсман
Отправлено: 21.07.17, 23:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7883
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 300 щодо внесення змін до Порядку призначення та надання населенню субсидій, ДФС було в повному обсязі забезпечено надання інформації з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про доходи фізичних осіб для проведення перерахунку житлових субсидії.

Починаючи з травня 2017 – щоденно обробляється від 2000 до 4000 файлів-запитів. Запити обробляються в день надходження запиту.

За вказаний період надано відповідь на 116,4 тис. запитів територіальних підрозділів соціального захисту населення стосовно більш ніж 12,3 млн. фізичних осіб.По материалам: ДФСУ
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #129966 · Ответов: 0 · Просмотров: 27
 

>  Нормативна база: Листи: Листи ДФСУ: Коригування фінрезультату на суми штрафів у разі самостійно виявлених помилок (Лист ДФС від 07.07.2017 р. N 1049/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)
Володя Гройсман
Отправлено: 21.07.17, 20:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7883
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 07.07.2017 р. N 1049/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суми штрафних санкцій, нарахованих платником податку у разі самостійно виявлених помилок у податковій звітності, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє таке.

Відповідно до п. 50.1 ст. 50 Кодексу платник податків, який самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний, за винятком випадків, установлених п. 50.2 цієї статті:

а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі трьох відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку. Цей штраф не застосовується у разі подання уточнюючого розрахунку до податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній податковий (звітний) рік з метою здійснення самостійного коригування відповідно до ст. 39 Кодексу у строк не пізніше 1 травня року, наступного за звітним;

б) або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання, збільшену на суму штрафу у розмірі п’яти відсотків від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов’язання з цього податку.

Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

Підпунктом 140.5.11 п. 140.5 ст. 140 Кодексу встановлено, що фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується платником податку на суму витрат від визнаних штрафів, пені, неустойок, нарахованих відповідно до цивільного законодавства та цивільно-правових договорів на користь осіб, що не є платниками податку (крім фізичних осіб), та на користь платників податку, які оподатковуються за ставкою 0 відсотків відповідно до п. 44 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу.

Цивільно-правова відповідальність є однією із форм (видів) юридичної відповідальності, суть якої полягає у примусовому впливі на порушника цивільних прав і обов’язків шляхом застосування щодо нього санкцій, які тягнуть за собою додаткові невигідні майнові наслідки, яка передбачена нормами Цивільного кодексу України та інших актів цивільного законодавства.

З урахуванням ст. ст. 546, 549 Цивільного кодексу України, ст. 230 Господарського кодексу України неустойкою (штрафом, пенею) визнається сума санкцій, яку учасник господарських відносин зобов’язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов’язання.

При цьому, Кодекс має власне визначення штрафної санкції (фінансової санкції, штрафу), якою у податкових відносинах вважається плата у вигляді фіксованої суми та/або відсотків, що справляється з платника податків у зв’язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, а також штрафні санкції за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності (пп. 14.1.265 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Таким чином, фінансовий результат до оподаткування не збільшується на суми штрафів, нарахованих платником податку у разі самостійного виявлення помилок у податковій звітності.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #129965 · Ответов: 0 · Просмотров: 31
 

>  ДФС: Штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію податкових та акцизних накладних через кібератаку не застосовуватимуться
Володя Гройсман
Отправлено: 21.07.17, 14:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7883
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


Врегульовано питання щодо незастосування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкових та акцизних накладних через несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерних мереж платників податків.

Верховною Радою України 13 липня 2017 року прийнято Закон України №2143 «Про внесення змін до підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, якій наразі знаходиться на підписі у Президента України.

Відповідно до вказаного Закону, штрафні санкції за порушення граничних строків реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних, які були складені у період з 01 червня 2017 року по 30 червня 2017 року, не застосовуються до платника податків за умови реєстрації таких податкових накладних не пізніше 31 липня 2017 року.

Такі податкові накладні/розрахунки коригувань вважаються своєчасно зареєстрованими.

Також не застосовуються штрафні санкції до платника податків за порушення граничних строків реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування у Єдиному реєстрі акцизних накладних, які були складені у період з 01 червня 2017 року по 30 червня 2017 року, за умови реєстрації таких акцизних накладних не пізніше 31 липня 2017 року.

Такі акцизні накладні/розрахунки коригувань до акцизних накладних вважаються своєчасно зареєстрованими.

Детальна інформація: Лист ДФС від 20.07.2017 №19075/7/99-99-12-02-01-17 "Щодо форс-мажорних обставин" .По материалам: ДФС
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #129953 · Ответов: 0 · Просмотров: 38
 

>  Нормативна база: Листи: Листи ДФСУ: Щодо сплати земельного податку (Лист ДФС від 21.06.2017 р. № 759/ІПК/04-36-12-23-19)
Володя Гройсман
Отправлено: 21.07.17, 14:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7883
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


Індивідуальна податкова консультація Головного управління ДФС у Дніпропетровській області від 21.06.2017 р. № 759/ІПК/04-36-12-23-19

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), на лист Товариства щодо сплати земельного податку повідомляє.

Товариство проінформувало, що є власником магазину, який розташований у багатоквартирному житловому будинку, і зацікавлене у вирішенні питання необхідності сплати земельного податку та порядку розрахунку суми земельного податку при відсутності витягу про нормативну грошову оцінку землі.

Сплата земельного податку здійснюється власниками земельних ділянок та постійними землекористувачами (пп. 14.1.72 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, а саме суб'єктами, які мають відповідні рішення органів місцевого самоврядування щодо прав власності або постійного користування на сформовані земельні ділянки у значенні ст. 791 Земельного кодексу України.

Земельним кодексом України встановлено, що земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території, надаються:

 • у постійне користування підприємствам, які здійснюють управління такими будинками;
 • у власність або в постійне користування співвласникам таких будинків (ст. 42 Земельного кодексу України).
Таким чином, земельна ділянка, на якій розташований багатоквартирний будинок, перебуває у власності або в постійному користуванні об'єднання власників будинку чи управляючої організації і така організація співвласників сплачує земельний податок, а співвласники, у тому числі й юридичні особи, які володіють нежитловими приміщеннями у такому будинку, у свою чергу, компенсують їй (організації) витрати зі сплати земельного податку на підставі укладених цивільно-правових угод.

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #129952 · Ответов: 0 · Просмотров: 21
 

>  Нормативна база: Листи: Листи ДФСУ: Щодо форс-мажорних обставин (Лист ДФС від 20.07.2017 №19075/7/99-99-12-02-01-17 )
Володя Гройсман
Отправлено: 21.07.17, 14:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7883
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

20.07.2017 № 19075/7/99-99-12-02-01-17Головні управління ДФС в областях, м. Києві,

Офіс великих платників податків ДФСЩодо форс-мажорних обставин

Державна фіскальна служба України у зв’язку із численними зверненнями платників податків щодо незастосування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкових та акцизних накладних внаслідок несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерних мереж платників податків повідомляє.

Щодо реєстрації податкових накладних.

Верховною Радою України 13.07.2017 прийнято Закон України № 2143-VIII «Про внесення змін до підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо незастосування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкових та акцизних накладних внаслідок несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерних мереж платників податків», який знаходиться на підпису у Президента України (далі – Закон). Законом визначено, що штрафні санкції, передбачені пунктом 1201 .1 статті 1201 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), за порушення граничних строків реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлених пунктом 201.10 статті 201 Кодексу, які були складені у період з 01 червня 2017 року по 30 червня 2017 року, не застосовуються до платника податків за умови реєстрації таких податкових накладних не пізніше 31 липня 2017 року.

Податкові накладні та/або розрахунки коригувань до податкових накладних, які були складені у період з 01 червня 2017 року по 30 червня 2017 та зареєстровані у Єдиному реєстрі податкових накладних не пізніше 31 липня 2017 року вважаються своєчасно зареєстрованими.

Законом також визначено, що штрафні санкції, передбачені пунктом 1202.1 статті 1202 Кодексу, за порушення граничних строків реєстрації акцизних накладних та/або розрахунків коригування до акцизних накладних у Єдиному реєстрі акцизних накладних, встановлених статтею 231 Кодексу, які були складені у період з 01 червня 2017 року по 30 червня 2017 року, не застосовуються до платника податків за умови реєстрації таких акцизних накладних не пізніше 31 липня 2017 року.

Акцизні накладні та/або розрахунки коригувань до акцизних накладних, які були складені у період з 01 червня 2017 року по 30 червня 2017 та зареєстровані у Єдиному реєстрі акцизних накладних не пізніше 31 липня 2017 року вважаються своєчасно зареєстрованими.

Щодо перенесення встановленого податковим законодавством строку подання декларації на більш пізній строк.

Відповідно до пункту 102.6 статті 102 Кодексу, граничні строки для подання податкової декларації, заяв про перегляд рішень контролюючих органів, заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов'язань підлягають продовженню керівником контролюючого органу (його заступником) за письмовим запитом платника податків, зокрема якщо такий платник податків протягом зазначених строків мав обмежену свободу пересування чи внаслідок обставин непереборної сили, підтверджених документально.

Відповідно до наказу Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010 № 1044 (далі - наказ № 1044), яким затверджено Порядок застосування пунктів 102.6 – 102.7 статті 102 Кодексу, обставинами непереборної сили (форс-мажорні обставини) є непереборна за даних умов сила (стихійне лихо, дія суспільного ворога, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, блискавка, пожежа, буря, повінь, землетрус, нагромадження снігу або ожеледь, вибух тощо), яка є обставиною, що звільняє фізичну особу або посадових осіб юридичної особи від відповідальності за невиконання обов'язків, передбачених податковим законодавством.

Продовження граничних строків для подання податкової декларації чи сплати податкових зобов‘язань здійснюється, якщо такий платник податків був позбавлений можливості у визначений Кодексом строк виконати грошове зобов'язання та/або скористатися податковими правами (пункт 4 наказу № 1044).

Документальним підтвердженням дії обставин непереборної сили є, зокрема, підтвердження Торгово-промислової палати України про настання обставин непереборної сили на території України, яке видається зазначеним органом на відповідне звернення платника податку.

Пунктом 1 ст. 141 Закону України від 2 грудня 1997 року № 671/97-ВР «Про торгово-промислові палати в Україні» (далі – Закон № 671/97-ВР) визначено, що Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видають сертифікат про такі обставини протягом семи днів з дня звернення суб'єкта господарської діяльності за собівартістю. Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) для суб'єктів малого підприємництва видається безкоштовно.

Регламент засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), затверджено рішенням Президії Торгово-промислової палати України від 18 грудня 2014 року № 44(5) (далі - Регламент).

Підпунктом 6.2 п. 6 Регламенту встановлено, що форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) засвідчуються за зверненням суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб по кожному окремому договору, податковим та/чи іншим зобов'язанням/обов'язком, виконання яких настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання яких стало неможливим через наявність зазначених обставин.

Згідно з пунктом 7 наказу № 1044 за наявності обставин непереборної сили платник податків може звернутися до органу державної податкової служби з письмовою заявою про продовження граничних строків подання податкових декларацій. Вимоги до змісту такої заяви та особливості її подання і написання юридичними та фізичними особами зазначено у пункті 8 наказу № 1044.

При цьому зазначаємо, що штрафні санкції, визначені Кодексом, не застосовуються протягом строків продовження граничних строків подання податкової декларації згідно з пунктом 102.6 статті 102 Кодексу.

У разі, якщо до дати набрання чинності Законом до платника податків контролюючим органом застосовано штрафні санкції, передбачені статтею 126 Кодексу, за порушення правил сплати (перерахування) податків за результатами подання податкової звітності за травень 2017 року, контролюючий орган скасовує в порядку, визначеному статтею 55 Кодексу, податкове повідомлення-рішення про нарахування сум таких штрафних санкцій.

У випадку своєчасного подання податкової декларації з податку на додану вартість за червень 2017 року, податкові зобов'язання, які виникли у червні 2017 року, але не були включені до податкової декларації за червень 2017 року внаслідок несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерних мереж, та оформлені податковими накладними, зареєстрованими в ЄРПН до 31 липня 2017 року (включно), включаються до уточнюючого розрахунку за червень 2017 року.

У випадку не подання податкової декларації з податку на додану вартість за червень 2017 року внаслідок несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерних мереж платника податків та перенесення встановленого податковим законодавством строку подання податкової декларації з податку на додану вартість за червень 2017 року на більш пізній строк (обов’язкова наявність висновку Торгово-промислової палати України) податкові зобов'язання, які виникли у червні 2017 року, і оформлені податковими накладними, зареєстрованими в ЄРПН до 31 липня 2017 року (включно), включаються до податкової декларації за червень 2017 року незалежно від дати її подання контролюючому органу.

У випадку своєчасного подання податкової декларації з податку на додану вартість/акцизного податку за червень 2017 року, податкові/акцизні накладні, з датою складання червень 2017 року, які зареєстровані в ЄРПН/ЕРАН після 20 липня 2017 року, але до 31 липня 2017 року (включно) мають бути включені до податкових зобов’язань уточнюючого розрахунку за червень 2017 року.

Зважаючи на те, що згідно з Законом податкові накладні та/або розрахунки коригування до податкових накладних, складені у червні 2017 року та зареєстровані в ЄРПН по 31 липня 2017 року включно, вважаються своєчасно зареєстрованими, то суми ПДВ за такими податковими накладними та/або розрахунками коригування до податкових накладних платники податку мають право включити до податкового кредиту у складі податкової звітності з ПДВ за червень 2017 року або будь-якого наступного звітного періоду в межах 365 календарних днів з дати складання відповідної податкової накладної.

Щодо термінів сплати узгоджених сум грошових зобов’язань.

Законом визначено, що штрафні санкції, передбачені абзацом другим пункту 126.1 статті 126 Кодексу, не застосовуються до узгоджених сум грошових зобов’язань, із граничним строком сплати 30 червня 2017 року.

Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС довести зазначений лист до відома платників податку і підпорядкованих підрозділів та забезпечити його врахування під час проведення масово-роз’яснювальної та контрольно-перевірочної роботи і апеляційних процедур.В.о. Голови М.В. ПроданПо материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #129951 · Ответов: 0 · Просмотров: 24
 

>  Нормативна база: Листи: Листи ДФСУ: Щодо визначення кодів УКТ ЗЕД у податкових накладних при постачанні нерухомого майна (Лист ДФСУ від 17.07.2017 р. N 1231/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)
Володя Гройсман
Отправлено: 21.07.17, 9:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7883
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 17.07.2017 р. N 1231/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Щодо визначення кодів УКТ ЗЕД у податкових накладних при постачанні нерухомого майна

Державна фіскальна служба України розглянула лист платника щодо визначення кодів УКТ ЗЕД у податкових накладних при постачанні нерухомого майна та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Коди товарів згідно з УКТ ЗЕД затверджено Законом України від 19 вересня 2013 року N 584-VII "Про Митний тариф України" (далі - Закон N 584).

При складанні податкової накладної за операціями з постачання самостійно виготовлених товарів платник податку самостійно визначає відповідність таких товарів певному коду товарної класифікації згідно з УКТ ЗЕД, керуючись Законом N 584 та Поясненнями до УКТ ЗЕД, затвердженими наказом ДФС від 09.06.2015 р. N 401.

Торгово-промислова палата України листом від 20.01.2017 р. N 146/08.1-7.1 (вх. ДФС N 2435/6 від 02.02.2017 р.) поінформувала ДФС, що система торгово-промислових палат в Україні володіє кваліфікованим та досвідченим штатом експертів в усіх регіональних палатах і здатна швидко задовольнити попит на визначення кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД для всіх платників ПДВ. Про зазначене платників податків проінформовано листом ДФС від 17.02.2017 р. N 3955/7/99-99-15-03-02-17, який направлено до ГУ ДФС в областях, м. Києві, Офісу великих платників податків ДФС. Крім того, на офіційному веб-порталі ДФС за адресою http://sfs.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/285271.html розміщено відповідне повідомлення.

В той же час УКТ ЗЕД не містить кодів для окремих товарів, операції з постачання яких здійснюються платниками на митній території України, але разом з тим переміщення таких товарів через митний кордон України є фізично неможливим (наприклад, об’єкти незавершеного будівництва, нерухомого майна, земельні ділянки, тощо).

Як визначено пунктом 16 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. N 1307 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 року за N 137/28267), з урахуванням внесених до нього змін та доповнень (далі - Порядок N 1307), ДФС визначає умовні коди товарів, що відсутні в УКТ ЗЕД, та забезпечує їх оприлюднення на власному офіційному веб-порталі для використання платниками податку при складанні податкових накладних відповідно до статті 201 розділу V Кодексу.

Довідник таких умовних кодів розміщено на офіційному веб-порталі ДФС за адресою: http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--pere...ki-/288992.html.

Таким чином, при здійсненні операцій з постачання об’єктів нерухомості для заповнення податкової накладної слід використовувати умовні коди товарів, зазначені в довіднику, який розміщено на офіційному веб-порталі ДФС.По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #129938 · Ответов: 0 · Просмотров: 29
 

>  Нормативна база: Листи: Листи ДФСУ: Про реалізацію права неповнолітньої дитини відмовитись від реєстраційного номера облікової картки платника податків через релігійні переконання (Лист ДФСУ від 17.07.2017 р. N 1202/Щ/99-99-08-02-01-14/ІПК)
Володя Гройсман
Отправлено: 21.07.17, 9:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7883
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 17.07.2017 р. N 1202/Щ/99-99-08-02-01-14/ІПК

Про реалізацію права неповнолітньої дитини відмовитись від реєстраційного номера облікової картки платника податків через релігійні переконання

Державна фіскальна служба України розглянула лист надісланий листом Головного управління ДФС у Рівненській області, щодо реалізації права неповнолітньої дитини відмовитись від реєстраційного номеру облікової картки платника податків через релігійні переконання та керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє таке.

Відповідно до пункту 63.5 ст.63 Кодексу всі фізичні особи - платники податків та зборів реєструються у контролюючих органах шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (далі - Державний реєстр).

Обробка даних у базі персональних даних у Державному реєстрі проводиться з метою забезпечення реалізації податкових відносин відповідно до Кодексу щодо реєстрації та обліку фізичних осіб, які зобов’язані сплачувати податки, обліку джерел отриманих доходів, об’єктів оподаткування, сум нарахованих та/або отриманих доходів, сум нарахованих та/або сплачених податків, даних про податкову знижку та податкові пільги фізичної особи - платника податків, створення умов для здійснення контролюючими органами контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків, нарахованих фінансових санкцій, дотримання податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, забезпечення інших питань адміністрування податків і зборів та інших платежів відповідно до законодавства.

Пунктами 63.6 статті 63 та 70.1 статті 70 Кодексу визначено, що облік фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, ведеться в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім’ям, по батькові та серією і номером паспорта без використання реєстраційного номера облікової картки платника податків. У паспортах зазначених осіб контролюючими органами робиться відмітка про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Порядок обліку осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера та повідомили про це відповідний контролюючий орган, а також процедуру внесення відмітки до паспорта таких осіб визначено у Положенні про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, затвердженому наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.12.2013 р. N 779 та зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 26.12.2013 р. за N 2211/24743.

Обов’язкова реєстрація дітей у Державному реєстрі Кодексом не встановлена. При цьому примусово чи без подання належно оформленої і підписаної Облікової картки фізичної особи - платника податків за формою 1ДР не можуть бути включені відомості про дитину до Державного реєстру. Облікові картки неповнолітніх фізичних осіб подаються одним із батьків (усиновителем, опікуном, піклувальником) за наявності свідоцтва про народження дитини та паспортного документа одного із батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника).

Відповідно до пункту 99.2 статті 99 Кодексу грошові зобов’язання неповнолітніх осіб виконуються їх батьками (усиновителями), опікунами (піклувальниками) до набуття неповнолітніми особами цивільної дієздатності в повному обсязі. Батьки (усиновителі) неповнолітніх і неповнолітні у разі невиконання грошових зобов’язань неповнолітніх несуть солідарну майнову відповідальність за погашення грошових зобов’язань та/або податкового боргу.

Водночас інформуємо, що відповідно до Закону України від 14 липня 2016 року N 1474-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України" (далі - Закон), який набрав чинності з 1 жовтня 2016 року, кожен громадянин України, який досяг чотирнадцятирічного віку, зобов’язаний отримати паспорт громадянина України.

Частиною сьомою статті 21 Закону передбачено, що до паспорта громадянина України вноситься інформація, зокрема про податковий номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків) або повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган). У разі наявності повідомлення про відмову від реєстраційного номера облікової картки платника податків проставляється слово "відмова".

Враховуючи викладене, громадянин України після досягнення чотирнадцятирічного віку при оформленні паспорта громадянина України може реалізувати право щодо внесення до такого паспорта інформації про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в установленому порядку.По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #129937 · Ответов: 0 · Просмотров: 15
 

>  Нормативна база: Листи: Листи ДФСУ: Щодо врахування для цілей абзацу 3 п. 138.2 ст. 138 ПКУ суми дооцінки, проведеної після 01.01.2015 р. у складі первісної вартості основних виробничих засобів (Лист ДФСУ від 17.07.2017 р. N 1225/6/99-99-15-02-02-15/
Володя Гройсман
Отправлено: 21.07.17, 9:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7883
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 17.07.2017 р. N 1225/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо врахування для цілей абзацу 3 п. 138.2 ст. 138 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) суми дооцінки, проведеної після 01.01.2015 р. у складі первісної вартості основних виробничих засобів та, керуючись ст. 52 Кодексу, повідомляє.

Згідно з пп. 14.1.9 п. 14.1 ст. 14 Кодексу залишкова вартість основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів для цілей розділу III - сума залишкової вартості таких засобів та активів, яка визначається як різниця між первісною вартістю і сумою розрахованої амортизації відповідно до положень розділу III цього Кодексу.

Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, визначаються відповідно до вимог ст. 138 Кодексу.

Фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму залишкової вартості окремого об’єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта (п. 138.1 ст. 138 Кодексу).

Згідно з п. 138.2 ст. 138 Кодексу фінансовий результат до оподаткування зменшується:

на суму залишкової вартості окремого об’єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної з урахуванням положень цієї статті Кодексу, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта;

на суму дооцінки основних засобів або нематеріальних активів у межах попередньо віднесених до витрат уцінки відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Відповідно до пп. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Кодексу для розрахунку амортизації відповідно до положень цього пункту визначається вартість основних засобів та нематеріальних активів без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку.

Таким чином, сума проведеної після 01.01.2015 р. дооцінки основних засобів не враховується у складі первісної вартості основних засобів для цілей застосування абзацу 3 п. 138.2 ст. 138 Кодексу.

Слід зазначити, що відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #129936 · Ответов: 0 · Просмотров: 27
 

>  Нормативна база: Листи: Листи ДФСУ: Щодо визнання операцій з безоплатної передачі товарів нерезиденту - пов’язаній особі контрольованими, методів встановлення умов контрольованої операції, показників рентабельності (Лист ДФСУ від 17.07.2017 р. N 1233
Володя Гройсман
Отправлено: 21.07.17, 9:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7883
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 17.07.2017 р. N 1233/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо визнання операцій з безоплатної передачі товарів нерезиденту - пов’язаній особі контрольованими, методів встановлення умов контрольованої операції, показників рентабельності та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Відповідно до пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.1 ст. 39 Кодексу контрольованими операціями є господарські операції платника податків, що можуть впливати на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, а саме:

господарські операції, що здійснюються з пов’язаними особами - нерезидентами, в тому числі у випадках, визначених пп. 39.2.1.5 цього підпункту;

зовнішньоекономічні господарські операції з продажу та/або придбання товарів та/або послуг через комісіонерів - нерезидентів;

господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, зареєстрованими у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до пп. 39.2.1.2 цього підпункту, або які є резидентами цих держав;

господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи. Перелік організаційно-правових форм таких нерезидентів в розрізі держав (територій) затверджується Кабінетом Міністрів України.

Таким чином, визначальною умовою для визнання операцій контрольованими є можливість впливу таких операцій на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків.

Відповідно до пп. 14.1.202 п. 14.1 ст. 14 Кодексу продаж (реалізація) товарів - це будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі- продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів.

Отже, операції з безоплатної передачі товарів у податковому обліку прирівнюються до продажу таких товарів.

Згідно з п. 3 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. N 73(далі - НП(С)БО 1), витрати - це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками).

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов’язань (п. 5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. N 318).

Згідно з п. 7 П(С)БО 16 витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

Таким чином, вартість безоплатно наданих товарів враховується у складі витрат згідно з правилами бухгалтерського обліку, і, відповідно, впливає на фінансовий результат до оподаткування, та як наслідок на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств.

Критерії визнання господарських операцій контрольованими визначено у пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу.

Підпунктом 39.2.1.4 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу визначено, що господарською операцією для цілей трансфертного ціноутворення є всі види операцій, договорів або домовленостей, документально підтверджених або непідтверджених, що можуть впливати на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, зокрема, операції з товарами, такими, як сировина, готова продукція тощо.

Отже, якщо отримувачем безоплатних товарів є нерезидент - пов’язана особа, то господарська операція з безоплатного надання товарів підпадає під визначення контрольованої. При цьому ціна таких товарів для цілей трансфертного ціноутворення розглядається з урахуванням умов усіх договорів, пов’язаних з цією операцією, що можуть впливати на об’єкт оподаткування податком на прибуток резидента.

Слід зазначити, що кожен конкретний випадок податкових взаємовідносин, у тому числі і тих, про які йдеться мова у листі, потребує аналізу документів, що дозволяють детальніше ідентифікувати предмет запиту, з метою отримання більш конкретної відповіді щодо методів та показників, за якими встановлюється відповідність умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки".

Згідно із п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #129935 · Ответов: 0 · Просмотров: 23
 

>  Нормативна база: Листи: Листи ДФСУ: Щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб, військовим збором окремих видів доходів та нарахування на такі доходи єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (Лист ДФСУ від 17.07.2
Володя Гройсман
Отправлено: 21.07.17, 9:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7883
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 17.07.2017 р. N 1229/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула звернення щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб, військовим збором окремих видів доходів та нарахування на такі доходи єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і в межах компетенції повідомляє, що відповідь надається з урахуванням фактичних обставин, викладених у листі.

Щодо оподаткування доходів фізичних осіб податком на доходи фізичних осіб та військовим збором

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу згідно з пп. 162.1.1 п. 162.1 ст. 162 якого платниками податку на доходи фізичних осіб є фізична особа - резидент (нерезидент), яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

Дохід з джерелом його походження з України - це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України, зокрема, доходи у вигляді заробітної плати, інших виплат та винагород, виплачених відповідно до умов трудового та цивільно-правового договору (пп. "є" пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Особливості визначення резидентського статусу фізичної особи,з метою оподаткування, встановлено пп. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 Кодексу.

Відповідно до п. 9 підрозділу 1 розділу XX та пп. 1.8 п. 161 підрозділу 10 Перехідних положень Кодексу встановлено, що тимчасово, на період реалізації проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації", затвердженого Кабінетом Міністрів України (далі - Проект), не підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб та військовим збором доходи, що нараховані (виплачені, надані) громадянам Японії (незалежно від їхнього резидентського статусу) японськими суб'єктами з реалізації Проекту у формі заробітної плати та/або винагороди за цивільно-правовими договорами. Зазначене звільнення застосовується лише до тієї частини доходів, що пов'язана з реалізацією Проекту.

Японським суб’єктом з реалізації Проекту може бути:

а) юридична особа, яка є резидентом Японії і зареєстрована відповідно до законодавства Японії;

б) зареєстроване в Україні постійне представництво юридичної особи, яка є резидентом Японії і зареєстрована відповідно до законодавства Японії;

в) юридична особа, що є дочірнім підприємством юридичної особи, яка є резидентом Японії і зареєстрована відповідно до законодавства Японії;

г) договір про спільну діяльність, одним або кількома учасниками якого (участю у такому договорі більше ніж 50 відсотків) є особи, визначені у підпункти: "а" - "в"цього пункту, (далі - Договір) укладений виключно з метою здійснення спільної діяльності з реалізації Проекту.

У разі якщо японським суб'єктом з реалізації Проекту виступатиме Договір, норми п. 9 підрозділу 1 розділу XX та пп. 1.8 п. 161 підрозділу 161 Перехідних положень Кодексу застосовуватимуться виключно до доходів громадян Японії, що нараховуються (виплачуються, надаються) оператором такої спільної діяльності.

Враховуючи викладене доходи, у вигляді заробітної плати та /або винагороди за цивільно-правовими договорами, що нараховуються (виплачуються, надаються) громадянам Японії (не залежно від їхнього резидентського статусу) в рамках реалізації Проекту оператором за Договором, звільняються від оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором.

При цьому, обов’язок платників податків - громадян Японії щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такі платники податку отримували доходи від податкових агентів, які згідно з цим розділом не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу ( п. 179.2 ст. 179 Кодексу).

Водночас, п. 164.2 ст. 164 розділу IV Кодексу встановлено перелік доходів, що включаються до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку - фізичної особи резидента (нерезидента).

Відповідно до п. 170.10 ст. 170 Кодексу доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, оподатковуються за правилами та ставками, визначеними для резидентів (з урахуванням особливостей, визначених деякими нормами розділу IV для нерезидентів).

Так, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються, зокрема:

доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) відповідно до умов трудового договору (контракту) (пп. 164.2.1 п. 164.2 ст. 164 Кодексу);

суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) відповідно до умов цивільно-правового договору (пп. 164.2.2 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).

Ставку податку на доходи фізичних осіб визначено п. 167.1 ст. 167 Кодексу.

Крім того відповідно до пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу об'єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 Кодексу зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Ставка військового збору становить 1,5 відс. об’єкта оподаткування визначеного пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (пп. 1.3 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) податку на доході фізичних осіб (військового збору) до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу.

Отже, доходи, у вигляді заробітної плати та /або винагороди за цивільно-правовими договорами, які нараховуються (виплачуються, надаються) громадянам України та іноземним експертам (крім громадян Японії) в рамках Проект оподатковуються податком на доходи фізичних осіб та військовим збором на загальних підставах.

Щодо заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, сум утриманого з них податку (далі - податковий розрахунок ф. N 1ДФ)

Згідно з п. 176.2 ст. 176 Кодексу особи, які відповідно до Кодексу мають статус податкових агентів, зобов'язані подавати у строки, встановлені Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок ф. N 1ДФ до контролюючого органу за місцем свого розташування.

Порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку ф. N 1ДФ затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р. N 4.

При цьому довідник ознак доходів, наведений у додатку до зазначеного Порядку містить як ознаки доходів, що включаються загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку так і ознаки доходів, які не включаються загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого платника.

Таким чином, юридична особа (оператор), як податковий агент подає податковий розрахунок ф. N 1ДФ та відображає доходи, у вигляді заробітної плати та /або винагороди за цивільно-правовими договорами, що нараховуються (виплачуються, надаються) громадянам Японії (не залежно від їхнього резидентського статусу) в рамках реалізації Проекту, громадянам України та іноземним експертам, незалежно від того оподатковуються такі доходи чи ні.

Щодо нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок)

Пунктом 1 частини першої ст. 4 Закону України від 08 липня 2010 року N 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон N 2464) визначено, що платниками єдиного внеску є роботодавці:

підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами;

дипломатичні представництва і консульські установи України, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародні), утворені відповідно до законодавства України, які мають окремий баланс і самостійно здійснюють розрахунки із застрахованими особами.

Застрахована особа - фізична особа, яка згідно з законодавством підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачується чи сплачувався у встановленому законом порядку єдиний внесок (п. 3 частини першої ст. 1 Закону N 2464).

Згідно з п. 10 частини першої ст. 1 Закону N 2464 страхувальниками є роботодавці та інші особи, які відповідно Закону N 2464 зобов’язані сплачувати єдиний внесок.

Базою нарахування єдиного внеску для роботодавців є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України від 24 березня 1995 року N 108/95-ВР "Про оплату праці", та сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно- правовими договорами (п. 1 частини першої ст. 7 Закону N 2464).

Згідно з частиною п’ятою ст. 8 Закону N 2464 єдиний внесок для роботодавців встановлюється у розмірі 22 відс. до визначеної ст. 7 Закону N 2464 бази нарахування єдиного внеску.

Водночас відповідно до п. 96 розділу VIII Прикінцевих та перехідних положень Закону N 2464 тимчасово, на період реалізації Проекту:

зазначені у пункті 2 частини першої статті 4 Закону N 2464 працівники, які є громадянами Японії та працюють в рамках реалізації Проекту, не є платниками єдиного внеску з доходів, зазначених у абзаці першому п. 9 підрозділу 1 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу;

японський суб'єкт з реалізації Проекту, визначений підпунктами "а" - "г" та абзацом восьмим п. 9 підрозділу 1 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу, звільняється від виконання обов'язків, визначених п. 2 частини другої ст. 6 Закону N 2464 щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) громадянам Японії, визначеним у абзаці другому цього пункту.

Враховуючи наведене,оператор за Договором(роботодавець) звільняється від нарахування,обчислення та сплати єдиного внеску на доходи у вигляді заробітної плати та/або винагороди за цивільно-правовими договорами,нарахованих (виплачених, наданих) громадянам Японії в рамках реалізації Проекту.

Водночас роботодавець, утворений відповідно до законодавства України, є страхувальником для всіх найманих працівників, у тому числі іноземців, які працюють, зокрема на умовах трудового договору (контракту) та/або за цивільно-правовими договорами, зобов’язаний нараховувати обчислювати та сплачувати єдиний внесок із заробітної плати та/або винагороди за цивільно-правовими договорами.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #129934 · Ответов: 0 · Просмотров: 31
 

>  Нормативна база: Листи: Листи ДФСУ: Щодо оподаткування доходу у вигляді дивідендів (Лист ДФСУ від 18.07.2017 р. N 1260/Л/99-99-13-02-03-14/ІПК)
Володя Гройсман
Отправлено: 21.07.17, 9:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7883
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 18.07.2017 р. N 1260/Л/99-99-13-02-03-14/ІПК

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула звернення щодо оподаткування доходу у вигляді дивідендів і в межах компетенції повідомляє.

Оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом IV Кодексу, згідно з пп. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 якого до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються пасивні доходи (крім зазначених у пп. 165.1.41 п. 165.1 ст. 165 Кодексу).

Під терміном "пасивні доходи" для цілей розділу IV Кодексу слід розуміти, зокрема, такі доходи, як дивіденди (пп. 167.5.3 п. 167.5 ст. 167 Кодексу).

Доходи у вигляді дивідендів оподатковуються відповідно до норм п. 170.5 ст. 170 Кодексу.

Податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь дивідендів, крім випадків, зазначених у пп. 165.1.18 п. 165.1 ст. 165 Кодексу, є емітент корпоративних прав або за його дорученням інша особа, яка здійснює таке нарахування (пп. 170.5.1 п. 170.5 ст. 170 Кодексу).

Будь-який резидент, який нараховує дивіденди, включаючи того, який сплачує податок на прибуток підприємств у спосіб, відмінний від загального (є суб'єктом спрощеної системи оподаткування), або звільнений від сплати такого податку з будь-яких підстав, є податковим агентом під час нарахування дивідендів (пп. 170.5.2 п. 170.5 ст. 170 Кодексу).

Доходи, зазначені в п. 170.5 ст. 170 Кодексу, остаточно оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування платнику податку за ставкою, визначеною пп. 167.5.1 та пп. 167.5.2 п. 167.5 ст. 167 ПКУ (пп. 170.5.4 п. 170.5 ст. 170 Кодексу).

Згідно з пп. 167.5.1 п. 167.5 ст. 167 Кодексу ставку податку встановлено у розмірі 18 відсотків - для пасивних доходів, крім зазначених у підпунктах 167.5.2 та 167.5.4 п. 167.5 ст. 167 Кодексу.

Відповідно до пп. 167.5.4 п. 167.5 ст. 167 Кодексу (у редакції Закону України від 21 грудня 2016 року N 1797-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні", враховуючи зміни, внесені Законом України від 23 березня 2017 року N 1989-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення деяких положень та усунення суперечностей, що виникли при прийнятті Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні") з 01.01.2017 р. доходи у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб'єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток оподатковуються у половинному розмірі ставки, встановленої у п. 167.1 ст. 167 Кодексу, тобто 9 відсотків.

Крім того, дивіденди, нараховані платникові податку за акціями або іншими корпоративними правами, що мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка перевищує суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку згідно з пп. 153.3.7 п. 153.3 ст. 153 Кодексу, для цілей оподаткування прирівнюються до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням (пп. 170.5.3 п. 170.5 ст. 170 Кодексу), тобто оподатковуються за ставкою 18 відсотків.

Також доходи, визначені ст. 163 Кодексу є об’єктом оподаткування військовим збором (пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Ставка військового збору становить 1,5 відс. об'єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (пп. 1.3 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Відповідно до пп. 1.7 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу звільняються від оподаткування військовим збором доходи, що згідно з розділом IV Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Кодексу.

Враховуючи зазначене, дохід у вигляді дивідендів, нарахованих суб'єктом господарювання - платником єдиного податку оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором на загальних підставах.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #129933 · Ответов: 0 · Просмотров: 19
 

>  Нормативна база: Листи: Листи ДФСУ: Щодо роз'яснення окремих норм законодавства (Лист ДФСУ від 10.05.2017 р. N 7955/5/99-99-13-01-01-16)
Володя Гройсман
Отправлено: 21.07.17, 9:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7883
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 10.05.2017 р. N 7955/5/99-99-13-01-01-16

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо роз'яснення окремих норм законодавства і повідомляє таке.

Щодо оподаткування сум індексації заробітної плати податком на доходи фізичних осіб, військовим збором та відображення в податковому розрахунку за формою N 1ДФ

Податковий кодекс України (далі - ПКУ) регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час адміністрування податків, а також відповідальність за порушення податкового законодавства (п. 1.1 ст. 1 ПКУ).

Згідно з п. 163.1 ст. 163 ПКУ об'єктом оподаткування резидента, зокрема, є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Об'єктом оподаткування військовим збором також є доходи, визначені ст. 163 ПКУ (пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" ПКУ).

Підпунктом 164.2.1 ПКУ встановлено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту).

Якщо платник податку отримує доходи у вигляді заробітної плати за період її збереження згідно із законодавством, у тому числі за час відпустки або перебування платника податку на лікарняному, то з метою визначення граничної суми доходу, що дає право на отримання податкової соціальної пільги, та в інших випадках їх оподаткування, такі доходи (їх частина) відносяться до відповідних податкових періодів їх нарахування (абз. третій пп. 169.4.1 ПКУ).

Дохід, отриманий платником податку у вигляді індексації заробітної плати, не підпадає під дію пп. 169.4.2 ПКУ.

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в ст. 167 ПКУ (пп. 168.1.1 ПКУ).

Ставка військового збору становить 1,5 відс. від об'єкта оподаткування (пп. 1.3 п. 161 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" ПКУ).

Таким чином, податковий агент зобов'язаний утримати податок на доходи фізичних осіб та військовий збір із сум доходів у вигляді індексації заробітної плати в тому податковому періоді, в якому відбувається таке нарахування (виплата).

Разом з тим згідно з пп. "б" п. 176.2 ПКУ особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду.

Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р. N 4.

Довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку, встановлено, що доходи у вигляді заробітної плати, включаючи індексацію, відображаються в податковому розрахунку під "101" ознакою доходу.

Отже, суми індексації заробітної плати, зокрема за попередні періоди, відображаються в податковому розрахунку за формою N 1ДФ у тому кварталі, в якому проводиться таке нарахування (виплата).

Щодо оподаткування сум індексації заробітної плати єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Відповідно до п. 1 частини першої ст. 4 Закону України від 8 липня 2010 року N 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", із змінами та доповненнями (далі - Закон N 2464) платниками єдиного внеску є, зокрема, роботодавці.

Згідно з п. 1 частини першої ст. 7 Закону N 2464, роботодавці нараховують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок), зокрема на суму нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну й додаткову заробітну плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці".

Індексація заробітної плати здійснюється на підставі Закону України від 3 липня 1991 року N 1282-ХІІ "Про індексацію грошових доходів населення" (далі - Закон N 1282).

Об'єктом індексації грошових доходів населення є оплата праці (грошове забезпечення) як грошовий дохід громадян, одержаний ними в гривнях на території України і який не має разового характеру (частина перша ст. 2 Закону N 1282).

Обчислення єдиного внеску здійснюється на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які відповідно до цього Закону нараховується єдиний внесок (частина друга ст. 9 Закону N 2464).

У разі якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки єдиного внеску (частина п’ята ст. 8 Закону N 2464).

Згідно з пп. 3 п. 3 розділу IV Інструкції про порядок нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 р. N 449, якщо нарахування заробітної плати здійснюється за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, суми донарахованої заробітної плати включаються до заробітної плати місяця, у якому були здійснені такі донарахування.По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #129932 · Ответов: 0 · Просмотров: 17
 

314 страниц V   1 2 3 > » 

Новые сообщения  Открытая тема (есть новые ответы)
Опрос  Опрос (есть новые голоса)
Нет новых сообщений  Открытая тема (нет новых ответов)
Нет новых голосов  Опрос (нет новых голосов)
Популярная тема  Горячая тема (есть новые ответы)
Закрыта  Закрытая тема
Нет новых  Горячая тема (нет новых ответов) Перемещена  Тема перемещена
 

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.07.17, 8:51
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!

Курсы валют: доллар США к гривне Курсы валют: евро к гривне Курсы валют: российский рубль к гривне