Заказы на доработку 1С (сервис удаленной работы)

Хранилище

База знаний
Неназначенных незавершенных заказов: 6, свеженьких 1
Бесплатные отчеты, обработки, конфигурации, внешние компоненты для 1С Статьи, описание работы, методики по работе с 1С

Здравствуйте, гость ( Войти | Зарегистрироваться )

500 страниц V   1 2 3 > » 

>  Обзор интернет-изданий (12.02.2018 - 18.02.2018)
Володя Гройсман
Отправлено: Сегодня, 1:00


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 12537
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997
Виплата премії посадовій особі місцевого самоврядування під час декретної відпустки
Відповідно до пп. 2 пункту 2 постанови N 268 керівникам органів надано право у межах затвердженого фонду оплати праці здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці. Далі

ДКСУ про запровадження АС "Є-Звітність"
Концепцією розвитку електронного урядування в Україні, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 р. № 649-р, у сфері фінансової та бюджетної політики передбачено удосконалення автоматизованих процесів формування та виконання бюджетів різних рівнів. Далі

Звіт неприбуткових організацій: розв’язуємо ребуси разом
Наближається граничний строк подання Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації. І хоча цей Звіт складають уже не вперше, цього року бюджетні установи прямо-таки засипали нашу редакцію запитаннями щодо його заповнення. Тому ми вирішили розібратися детально з цим Звітом та розповісти вам що до чого. Далі

Методологічні роз’яснення проблемних питань складання та подання фінансової звітності
Методологічні роз’яснення проблемних питань складання та подання фінансової звітності розпорядниками бюджетних коштів відповідно до НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності» та перспективи подання клієнтами Казначейства звітності в електронному вигляді. Далі

Щодо застосування КЕКВ при здійсненні видатків на проведення лісовпорядних робіт
Статтею 45 Лісового кодексу України встановлено, що лісовпорядкування включає комплекс заходів, спрямованих на забезпечення ефективної організації та науково обґрунтованого ведення лісового господарства, охорони, захисту, раціонального використання, підвищення екологічного та ресурсного потенціалу лісів, культури ведення лісового господарства, отримання достовірної і всебічної інформації про лісовий фонд України. Перелік заходів з лісовпорядкування визначений статтею 46 Кодексу. Далі

За роботу в спеціальних школах та інклюзивних класах встановлено надбавку
Встановлено 15 та 20 відсоткові надбавки для вчителів підготовчих класів спеціальних шкіл, а також для педпрацівників і помічників вихователів в інклюзивних класах (групах) усіх освітніх закладів. Рішення про внесення відповідних змін до постанови КМУ від 25.08.2004 № 1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності» ухвалив Уряд України. ДаліОшибку в приложении 2 к НДС-декларации за 2015 год исправить невозможно
Плательщик НДС ошибочно задекларировал в таблице 1 приложения 2 к декларации с НДС за март 2015 года сумму, задекларированную к бюджетному возмещению в счет уменьшения налоговых обязательств по налогу следующих периодов, оставшихся непогашенными по состоянию на 01.02.2015, которая была ранее отражена в таблице 1 приложения 2 к налоговой декларации по НДС за февраль 2015 года. Далее

Уплачивать ли транспортный налог, если отсутствуют данные о среднерыночной стоимости авто
Перечень авто которые облагаются транспортным налогом, со среднерыночной стоимости, рассчитанной в соответствии с Методикой (утверждена постановлением КМУ от 18.02.2016 г. № 66), был размещен на официальном сайте Минэкономразвития в июне 2017 года. Далее

Может ли единщик III группы быть управляющим имущества
Основанием для постановки на учет договора управления имуществом является принятие ГФС решение о регистрации плательщиком НДС управляющего имуществом и получения документов, определенных п. 4.7 разд. IV Порядка № 1588. Далее

Возникают ли корректирующие разницы по дивидендам, полученным от единщика 4 группы
У плательщиков налога на прибыль, начиная с 01.01.2018 года, уменьшение финансового результата до налогообложения происходит при начислении доходов от их участия в капитале других плательщиков налога на прибыль и плательщиков единого налога (то есть плательщиков единого налога 3-й и 4-й группы) (пп. 140.4.1 НКУ). Далее

Можно ли уменьшить финрезультат на доход, начисленный от участия в капитале единщика
У плательщиков, начиная с 01.01.2018, уменьшение финансового результата до налогообложения происходит при начислении доходов от их участия в капитале других плательщиков налога на прибыль и плательщиков единого налога (то есть плательщиков единого налога 3-й и 4-й группы). Далее

Нужно ли ФЛП-единщикам подавать заявление, если изменилась ставка единого налога
Нормами НКУ не предусмотрено подачи заявления о применении упрощенной системы налогообложения ФЛП - плательщиками единого налога первой и второй групп в случае изменения размера фиксированной ставки единого налога, которое происходит на основании решения сельского, поселкового или городского совета. Далее

Эмитент акций ликвидирован: корректируем финрезультат при их списании
Актив в виде корпоративных прав не долговых ценных бумаг, эмитента которых признано банкротом или прекращено как юридическое лицо в связи с его ликвидацией признается безнадежной задолженностью (пп. «д» п. 14.1.11 НКУ). Далее

В договоре купли-продажи указана оценочная стоимость и договорная цена: какую отражать в ф. 1ДФ
Если в договоре купли-продажи недвижимого/движимого имущества (кроме легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов) между физическими лицами одновременно указана договорная цена объекта и его оценочная стоимость, нотариус в ф. 1ДФ отражает сумму дохода налогоплательщика, полученного от продажи объекта соответствующего имущества, которая определяется исходя из цены, указанной в договоре купли-продажи, но не ниже оценочной стоимости этих объектов. Далее

С какой даты бюджетники должны были выплачивать увеличенный размер суточных в 2017 году
Возмещение расходов в размерах, установленных постановлением КМУ «О внесении изменения в приложение 1 к постановлению КМУ от 02 февраля 2011 № 98» от 05.04.2017 г. № 241, должно осуществляться со дня его опубликования 19 апреля 2017 года, в том числе и лицам, которые в настоящее время уже находились в командировке. ДалееЗа наемного работника, являющегося пенсионером по возрасту, ЕСВ уплачивается на общих основаниях
Плательщиками единого взноса являются, работодатели: предприятия, учреждения и организации, использующие труд физических лиц на условиях трудового договора (контракта) или на других условиях, предусмотренных законодательством, или по гражданско-правовым договорам; физические лица - предприниматели, использующие труд других лиц на условиях трудового договора (контракта) или на других условиях, предусмотренных законодательством о труде, или по гражданско-правовому договору. Далее

Ответственность за несообщение банками об открытии/закрытии счетов налогоплательщиков
Согласно п. 69.2 НКУ банки и другие финансовые учреждения обязаны направить уведомление об открытии или закрытии счета налогоплательщика - юридического лица, в том числе открытого через его обособленные подразделения, или самозанятого физического лица в контролирующий орган, в котором учитывается налогоплательщик, в день открытия/закрытия счета. Далее

Отчет о суммах налоговых льгот имеет статус налоговой декларации
Налоговая декларация, расчет, отчет - это документ, который подается налогоплательщиком (в том числе обособленным подразделением в случаях, определенных этим НКУ) контролирующему органу в сроки, установленные законом, на основании которого осуществляется начисление и/или уплата налогового обязательства или отражаются объемы операции (операций), доходов (прибыли), по которым налоговым и таможенным законодательством предусмотрено освобождение налогоплательщика от обязанности начисления и уплаты налога и сбора, или документ, свидетельствующий о суммах дохода, начисленного (выплаченного) в пользу налогоплательщиков - физических лиц, суммы удержанного и/или уплаченного налога. Далее

Определение и отражение дохода предпринимателями - плательщиками единого налога
Доходом плательщика единого налога для физического лица - предпринимателя является доход, полученный в течение налогового (отчетного) периода в денежной форме (наличной и/или безналичной) материальной или нематериальной форме. Далее

Особенности заполнения отдельных (новых) позиций имущественной декларации
С 1 января 2018 года декларация об имущественном состоянии и доходах подается по новой форме, утвержденной приказом Минфина от 06.06.2017 № 556 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 2 октября 2015 № 859». Далее

Кто подает декларацию об имущественном состоянии и доходах от имени плательщика НДФЛ?
ГУ ГФС в Днепропетровской области напоминает, что в соответствии с п.179.6 НКУ обязанность по заполнению и представлению налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах от имени плательщика налога на доходы физических лиц возлагается на таких особ… ДалееВідступлення права вимоги боргу: чи виникатимуть різниці
Лист ДФС від 07.02.2018 р. № 518/6/99-99-15-02-02-15/ІПК. Відступлення права вимоги — це операція з переуступки кредитором прав вимоги боргу третьої особи новому кредиторові з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу кредитору або без такої компенсації. Далі

Коли транспортні витрати можна виключити з митної вартості
Лист ДФС від 05.02.2018 р. № 464/6/99-99-15-02-02-15/ІПК. Транспортні витрати розподіляють між продавцем і покупцем товару залежно від умов поставки товару. Якщо умови поставки передбачають, що транспортні витрати оплачує покупець товару, такі витрати додають до ціни товарів. Далі

Яким буде розмір надбавок до пенсії за особливі заслуги

Наказ Мінсоцполітики від 27.12.2017 р. № 2054. Мінсоцполітики затвердило Схему визначення розмірів надбавок до пенсії, на яку має право особа згідно із законом, залежно від заслуг перед Україною відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною». Далі

Єдиноподатник зареєструвався повторно: чи застосовувати РРО
Лист ДФС від 02.02.2018 р. № 438/К/99-99-14-05-01-14/ІПК. Під час проведення розрахунків за товари (послуги) єдиноподатники II групи, в яких обсяг доходу протягом календарного року перевищив 1,0 млн грн, зобов’язані застосовувати РРО. Далі

Ремонт ОЗ: що з податковою амортизацією
Лист ДФС від 06.02.2018 р. № 496/6/99-99-15-02-02-15/ІПК. У податковому обліку амортизації підлягають основні засоби, призначені для використання в господарській діяльності платника податку. Далі

Пайові внески членів кооперативу — не загроза для без ПДВ-шного статусу кооперативу
Лист ДФС від 05.02.2018 № 458/6/99-99-15-03-02-15/ІПК. Внесення членами обслуговуючого кооперативу пайових внесків на його рахунок не є об’єктом оподаткування ПДВ. Далі

Примусовий продаж арештованого майна: що з ПДВ
Лист ДФС від 05.02.2018 № 457/6/99-99-15-03-02-15/ІПК. Коли організатор електронних торгів з продажу арештованого майна отримує гарантійний внесок, податкові зобов’язання з ПДВ не визначають. ДаліПрименяем на практике МСФО 15 "Доход от договоров с клиентами"
Хотя введение в действие новых международных стандартов финансовой отчетности было запланировано и все их ждали, все их читали и изучали, но... как показала практика, при их применении возникает множество вопросов, требующих оперативного решения. Поэтому в настоящей статье мы рассмотрим несколько реальных ситуаций, с которыми уже столкнулись предприятия при применении МСФО 15 к реализации товаров, и попробуем выяснить, в частности, правильную дату признания дохода. Далее

Выплата дивидендов: правовые аспекты
Порядок выплаты дивидендов обычно вызывает вопросы у практиков. В связи с этим предлагаем освежить в памяти основные моменты, связанные с процедурой их расчета и выплаты. ДалееЗакон Украины "О жилищно-коммунальных услугах". Что изменится и какие недостатки?
Президент Украины подписал новый Закон Украины "О жилищно-коммунальных услугах", который вступит в силу с 10.06.2018 г. Часть нововведений предполагается запустить еще позже: с 1 января 2019 года. Это пункты о том, что: потребитель тоже получит право требовать от управляющего и исполнителя коммунальных услуг штраф за некачественно или не в полной мере предоставленную услугу (п. 7 ч. 1 ст. 7)… Далее

Публичные и частные акционерные общества: о смещении границ
Эпопея вокруг разграничения публичных и частных акционерных обществ началась еще в 2014 году. Еще тогда экспертное сообщество и представители бизнеса подавали общественным избранникам сигнал о том, что для роста Украины в рейтингах стран по показателям простоты ведения бизнеса нашей стране необходимо семимильными шагами догонять европейское законодательство, регулирующее деятельность компаний. ДалееКто подает декларацию об имущественном состоянии и доходах от имени плательщика НДФЛ?
В соответствии с п. 179.6 НКУ от 02.12.2010 г. № 2755-VI с изменениями и дополнениями обязанность по заполнению и предоставлению налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах от имени налогоплательщика на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) возлагается на следующих лиц:… Далее

Предприниматель на общей системе в IV кв. 2017 г. не получал доход. Однако при этом в декабре были уплачены авансовый платеж по ЕСВ, НДФЛ и военный сбор. Можно ли указать эти уплаченные налоги и сборы в графе 8 Книги учета доходов и расходов за декабрь и включить в расходы 2017 года (при этом в данном случае получится отрицательное значение в графе 9 за IV квартал)?
В состав расходов отчетного года включаются суммы налогов и сборов, которые были уплачены в течение именно этого года (см. также письмо ГУ ГФС в Закарпатской области от 15.11.2016 г. № 505). То есть если в 2017 году предприниматель уплатил налоги и сборы, то их сумма отражается в декларации за 2017 отчетный год. Далее

В штатном расписании предприятия отсутствует должность инспектора по охране труда. На предприятии работает 9 человек, обучены общим вопросам охраны труда - 3 человека. Имеем ли мы право оформить трудовой договор или трудовое соглашение с внештатным человеком, который бы занимался вопросами охраны труда, не вводя в штатное расписание новую единицу?
В соответствии с требованиями КЗоТ и Закона Украины от 14.10.92 г. № 2694-XII "Об охране труда" (далее - Закон об охране труда) работодатель обязан создать на каждом рабочем месте в каждом структурном подразделении условия труда в соответствии с нормативно-правовыми актами, а также обеспечить соблюдение требований законодательства относительно прав работников в области охраны труда. Далее

Можно ли субъекту хозяйствования заключать внешнеэкономический договор с иностранным субъектом хозяйствования, который осуществляет деятельность или имеет местонахождение на территории самопровозглашенного государства (Абхазия, Южная Осетия, Приднепровская Молдавская Республика и т. п.)?
За разъяснением по данному вопросу ми обратились непосредственно в Минэкономразвития, в полномочия которого входят, в частности, формирование и реализация государственной внешнеэкономической политики. Далее

Необходимо ли физическому лицу при формировании уставного капитала иметь справку ГФС о представленной декларации о доходах на момент внесения денежных средств в уставный капитал?
Согласно ч. 3 ст. 86 ХКУ в случаях, предусмотренных законодательством, финансовое положение участников общества - юридических лиц в части их способности осуществлять соответствующие взносы в уставный капитал в случаях, предусмотренных законодательством, должно быть проверено независимым аудитором (аудиторской организацией) в установленном порядке, а имущественное положение участников-граждан должно быть подтверждено декларацией об их доходах и имуществе, заверенной соответствующим налоговым органом. Далее

Обязательно ли применять РРО при продаже основных средств через кассу предприятия?
Как разъясняет ГФС, субъекты хозяйствования при продаже основных средств могут осуществлять расчеты в кассах таких субъектов с оформлением приходных и расходных кассовых ордеров и выдачей соответствующих квитанций, подписанных главным бухгалтером или лицом, уполномоченным руководителем, подпись которых может быть заверена печатью предприятия/учреждения (напомним, использование печати не является обязательным), или в безналичной форме через банковские учреждения. Далее

Как зарегистрироваться и получить учетную карточку физического лица - налогоплательщика?
Физическое лицо независимо от возраста, не включенное в Государственный реестр физических лиц - налогоплательщиков, обязано лично или через представителя подать в соответствующий орган учетную карточку физического лица - налогоплательщика по форме № 1ДР, которая одновременно является заявлением для регистрации в Государственном реестре, и предъявить документ, удостоверяющий личность, содержащий необходимые для регистрации реквизиты (фамилия, имя, отчество (при наличии), дату рождения, место рождения, место жительства, гражданство). Далее

Включаются ли расходы на оплату за обучение на военной кафедре в налоговую скидку?
Налоговая скидка для физических лиц, не являющихся субъектами хозяйствования - это документально подтвержденная сумма (стоимость) расходов налогоплательщика - резидента в связи с приобретением товаров (работ, услуг) у резидентов - физических или юридических лиц в течение отчетного года, на которую разрешается уменьшение его общего годового налогооблагаемого дохода, полученного по результатам такого отчетного года в виде заработной платы, в случаях, определенных НКУ. Далее

Как в налоговом учете отражается операция по списанию товаров , которые потеряли товарный вид в пределах норм естественной убыли и сверх норм?
В процессе списания в пределах норм естественной убыли товаров, при приобретении которых суммы НДС были включены в налоговый кредит и которые утратили свой товарный вид, налоговые обязательства плательщиком НДС не начисляются (при условии, что стоимость таких товаров включается в стоимость готовой продукции, подлежащей налогообложению). В других случаях НДС начисляется по основной ставке. Далее

Имеет ли право на налоговую скидку по расходам, понесенным в 2017 году в пользу учебного заведения, отец (мать) работающего студента, который (которая) фактически осуществлял (осуществляла) оплату за его обучение?
1 января 2017 г. вступил в силу Закон Украины от 21.12.2016 г. № 1797-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине", которым внесены изменения, в частности к п.п. 166.3.3 НКУ, согласно которым физическое лицо - налогоплательщик имеет право включить в налоговую скидку фактически осуществленные им в течение отчетного налогового года расходы в виде суммы средств, уплаченных налогоплательщиком в пользу отечественных высших и профессионально-технических учебных заведений для компенсации стоимости получения среднего профессионального или высшего образования такого налогоплательщика и/или члена его семьи первой степени родства. Далее

Работник был направлен в командировку за границу (выехал поездом, прошел контроль на украинской границе, а таможенным органом другого государства не был допущен на его территорию - вернулся назад на следующий день, что подтверждено второй отметкой украинских пограничников). Как в данном случае компенсировать расходы на проезд и бронирование номера в гостинице и выплачиваются ли суточные?
Под командировкой подразумевается поездка работника в другой населенный пункт по распоряжению руководителя предприятия для выполнения служебного поручения вне места работы на определенный срок. Если работником не выполнено возложенное на него задание по независящим от него причинам, то по возвращении из командировки… ДалееПо материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #138706 · Ответов: 0 · Просмотров: 0
 

>  Год с новой минимальной зарплатой: как это повлияло на жизнь украинцев и кто разбогател
Володя Гройсман
Отправлено: Сегодня, 1:00


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 12537
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


Прошлогоднее двукратное повышение минималки взвинтило цены и привело к уходу зарплат в тень, сообщает СЕГОДНЯ.ua.

Уже год как заработки малооплачиваемых украинцев выросли вдвое: в феврале они получили на руки новую минимальную зарплату — 3200 грн без вычета налогов (2576 грн чистыми). В этом месяце их доходы повысились еще на 16%, так как минзарплата с января выросла до 3723 грн. Эксперты говорят, что на уровень жизни большинства это мало повлияло, так как одновременно поднялись и цены.

"Эффект 3200"

"Рост минималки у бюджетников потянул за собой повышение заработков в частном секторе, — говорит HR-эксперт rabota.ua Татьяна Пашкина. — Но вопрос: откуда взялась повышенная зарплата, если не у всех работодателей был экономический зазор, чтобы платить больше? Белые ставки работникам бизнесмены подняли за счет уменьшения своей прибыли, потом постепенно увеличили стоимость конечной продукции, и рост зарплат повлек за собой новый виток цен. У меня нет ощущения, что новые зарплаты улучшили уровень жизни народа, так как далеко не все компании использовали это как стимул к повышению эффективности работы. И сегодня не все готовы повышать заработки дальше".

Экономист Иван Никитченко также уверен, что рост зарплат, безусловно, оказал влияние на рост цен, но не считает это влияние значительным:

"С одной стороны, рост выплат для бюджетников всегда ведет к инфляции. С другой — из-за роста минзарплаты увеличилась налоговая нагрузка на бизнес, и он компенсировал ее поднятием цен. Но больше повлияла девальвация гривни, рост цен на нефтепродукты".

Что дальше

Как разъяснили нам в Минэкономразвития, с 1 января этого года выросли не только минзарплаты, но и должностные оклады бюджетников по Единой тарифной сетке (ЕТС), так как оклад для 1-го разряда ЕТС равен прожминимуму для трудоспособных на 2018 г., а он вырос с 1600 до 1762 грн. Но для 1—11 разрядов (всего их 24) уравниловка осталась, так как их зарплата оказалась ниже минимальной и только с 12-го разряда она выше — 3735 грн.

"Год назад молодые врачи были недовольны, что у них зарплата почти такая же, как у медсестер и санитарок, а ответственности намного больше, потом им начали доплачивать за интенсивность работы, и ситуация понемногу исправилась, — рассказала нам медсестра столичной райбольницы Ирина Дымова. — Но у всех нас начали копиться долги по зарплатам, которые частично погасили перед Новым годом. Сейчас ждем повышенную зарплату за январь, обещают выдать полностью".

Кстати, во второй половине этого года минималка может вырасти еще раз — до 4100 грн, что еще в прошлом году предлагал президент. Но из-за отсутствия денег в казне на рост заработков бюджетников повышение отложили, предварительно на полгода. Президент Украналитцентра Александр Охрименко прогнозирует, что "грязные" зарплаты все равно продолжат рост в этом году из-за того, что все больше украинцев после введения безвиза уезжают на заработки в Польшу и Чехию:

"Деньги заробитчан, присылаемые родным, косвенно влияют на рост цен у нас, поэтому для сохранения потребительского спроса в частном секторе постепенно будут расти нелегальные зарплаты, а официальные у все большего числа работников бизнес покажет на уровне минимума или чуть выше".

Зарплаты "ударили" по заводам

За год долги по зарплатам увеличились почти на треть и, по данным Госстата, достигли 2,37 млрд грн. Если не учитывать безнадежные долги предприятий-банкротов, то работающие структуры задолжали более половины этой суммы — 1,27 млрд грн. Охрименко связывает рост долга с повышением минзарплаты.

"Больнее всего это ударило по промышленности, которая, в отличие от торговли и сервиса, платит, в основном, белые зарплаты, — анализирует Охрименко. — Учитывая низкую покупательную способность населения, цены на промтовары не могли вырасти пропорционально росту зарплат, поэтому у бизнеса начали накапливаться долги. В этом году, если еще раз поднять минзарплаты, ситуация с задолженностью усугубится".

По поводу долгов бюджетникам эксперт прогнозирует, что они уменьшатся у медиков и госслужащих, но начнут накапливаться у преподавателей, артистов, ученых. Причина в том, что в прошлом году была обратная тенденция — правительство погашало недоимку в сфере образования, науки, но накапливало в других сферах бюджета. Теперь будет наоборот, так как денег на выплату повышенных зарплат в казне не хватает.

Авторы: Александр Панченко, Коновалова ХристинаПо материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #138705 · Ответов: 0 · Просмотров: 0
 

>  Минюст предоставил госисполнителям разъяснения по применению норм закона об усилении ответственности неплательщиков алиментов
Володя Гройсман
Отправлено: Сегодня, 1:00


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 12537
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


Министерство юстиции предоставило государственным исполнителям разъяснение по применению норм Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов», более известного как # ЧужихДетейНеБывает.

«С принятием этого закона на исполнителей возложен ряд новых обязанностей. Мы оперативно получили информацию о том, что не все работники исполнительной службы одинаково трактуют нормы законодательства. Поэтому Министерством юстиции были дополнительно разработаны и предоставлены в пользование исполнителей судебных решений методические рекомендации, которые обеспечат однозначность трактовки принятого законодательства», - подчеркнул заместитель Министра юстиции Сергей Шкляр.

По его словам, разъяснения дают возможность обеспечить стабильно высокое качество работы исполнителей при исполнении обязанностей, связанных со взысканием средств с тех украинцев, которые имеют задолженность по уплате алиментов.

В частности, документ разъясняет порядок вынесения и исполнения постановления об установлении временного ограничения должника. Такие постановления подготавливаются с помощью автоматизированной системы исполнительного производства, подписываются государственным исполнителем и скрепляются печатью органа государственной исполнительной службы. Они подлежат направлению сторонам исполнительного производства не позднее следующего рабочего дня со дня их вынесения. В случае обжалования решения, действия исполнителя, постановления, если они не отменены, подлежат исполнению соответствующими органами после рассмотрения дела соответствующим судом.

В случае погашения задолженности по уплате алиментов в полном объеме, отмена временного ограничения в праве выезда лица из Украины осуществляется на основании постановления государственного исполнителя. Временные ограничения должника в праве управления транспортными средствами и пользовании оружием прекращаются так же на основании соответствующего постановления государственного исполнителя.

При наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за 6 месяцев, государственный исполнитель обязан составить протокол о совершении должником административного правонарушения и направить его для рассмотрения в суд по местонахождению органа государственной исполнительной службы.

Тот из родителей, с кем по решению суда проживает ребенок, самостоятельно решает вопрос о временном выезде ребенка за пределы Украины с целью лечения, обучении ребенка за границей, отдыхе, при наличии справки, выданной органом государственной исполнительной службы, о наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за 6 месяцев. Такая справка выдается органом государственной исполнительной службы по требованию взыскателя в течение 10 дней и действительна в течение 1 месяца.

Справка изготавливается на бланке органа государственной исполнительной службы, подписывается его руководителем и скрепляется печатью органа государственной исполнительной службы.

В случае возникновения дополнительных вопросов о порядке взыскания и выплаты алиментов, пожалуйста, обращайтесь в колл-центр Министерства юстиции по телефону 044-364-23-93 или в контакт-центр системы бесплатной правовой помощи по телефону 0-800-213-103.

Напомним: во всей стране действуют центры и бюро по оказанию правовой помощи, которые предоставляют бесплатные юридические консультации всем украинцам. Также предоставляется бесплатная адвокатская защита наименее защищенным слоям населения legalaid.gov.ua.По материалам: КМУ
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #138704 · Ответов: 0 · Просмотров: 0
 

>  За последние пять лет доля безналичных расчетов карточками в Украине выросла более чем втрое
Володя Гройсман
Отправлено: Сегодня, 1:00


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 12537
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


Положительные тенденции на рынке платежных карточек надежно закрепились в 2017 году.

Показатели рынка платежных карт и платежной инфраструктуры по итогам 2017 года свидетельствуют, что доля безналичных расчетов в Украине с использованием платежных карточек увеличилось до 39,3% (на 3,8% с начала 2017 года). Всего за последние пять лет этот показатель существенно вырос - более чем втрое (12,4% - по состоянию на 01.01.2013).
Всего в 2017 году украинцы совершили более 3 млрд операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, на сумму 2125 млрд грн (это на 23,0% и 31,9% больше по сравнению с 2016 годом соответственно).
Наблюдается стабильная динамика роста именно безналичных расчетов: по 2017 количество таких операций возросло на 30,2%, а объем- на 46,2% (по сравнению с 2016 годом).
Прошлый год продемонстрировал такое распределение безналичных операций с использованием платежных карт:

 • наибольший объем безналичных операций приходится на расчеты в сети Интернет - 38,8%;
 • наибольшее количество - на расчеты в торговой сети - 50,6%.
Количество платежных карт за год увеличилось на 3,9% и на начало 2018 составляла 59900000 шт., из них активних1 - 34900000 шт. (рост на 7,6%). Также наблюдается активный рост в сегменте бесконтактных платежных карт - на 37,8% за год (с 2 млн до 2,7 млн штук).

В 2017 году наблюдался также значительное развитие платежной инфраструктуры.

Количество предприятий торговли и сферы услуг, которые предоставляют своим клиентам возможность осуществлять безналичные расчеты с помощью платежных карточек, за этот период выросла на 27,8 тыс. (на 19,1% по сравнению с 2016 годом) и составила 173,8 тыс. ед.

Сеть платежных терминалов за год выросла почти на 15% и на 01.01.2018 года насчитывала 251,7 тыс. (это на 32,4 тыс. больше, чем на 01.01.2017 г.), при этом наблюдается тенденция уменьшения доли банковских (кассовых) терминалов и увеличения доли торговых. Среднее количество банкоматов в течение года почти не менялась.

Соответственно показатель соотношения количества платежных терминалов к численности постоянного населения Украины составлял на конец 2017 года 6 тыс. шт. на 1 млн населения.

Справка: по состоянию на 01.01.2018 г. в Украине работало 77 банков - участников карточных платежных систем.

________________________________________
1По которым была осуществлена хотя бы одна расходная операция за последние три месяца.

[img]https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=64288329[/img][img]https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=64288330[/img]

По материалам: НБУ
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #138703 · Ответов: 0 · Просмотров: 0
 

>  Комментарий НБУ относительно уровня инфляции в январе 2018 года
Володя Гройсман
Отправлено: Сегодня, 1:00


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 12537
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


В январе 2018 года потребительская инфляция ускорилась до 14.1% в годовом измерении с 13.7% в декабре 2017 года. В месячном исчислении рост потребительских цен составил 1.5%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики.

Фактическая инфляция была несколько выше траектории прогноза, опубликованного в "Инфляционном отчете" за январь 2018 года, в связи с более быстрыми, чем ожидалось, темпами роста цен на сырые продукты и топливо.

 • Базовая инфляция в январе ускорилась до 9.8% г/р (составляла 0.7% в месячном измерении) и в целом соответствовала прогнозу. Это произошло в результате более существенного роста цен на услуги, учитываемые по этому показателю. Их темпы роста увеличились до 15.2% г/р.
В частности, существенно повысились тарифы на содержание домов и придомовых территорий, кабельного телевидения и интернета, а также стоимость услуг здравоохранения. Это стало результатом действия ряда факторов. Во-первых, дальнейшего отображения роста заработных плат (из-за очередного увеличения минимальной заработной платы с начала 2018 на 16.3%). Во-вторых, ослабление гривни в предыдущие несколько месяцев. В-третьих, значительных темпов роста потребительского спроса, о чем свидетельствовало стремительное увеличение розничного товарооборота в декабре 2017 года (на 16.1% г/р). В-четвертых, начала нового бюджетного года, которое часто сопровождается просмотром ценовой политики.

В то же время, как и прогнозировалось, рост цен на продукты питания с высокой степенью обработки замедлился вследствие снижения темпов роста цен на соответствующие сырые продукты. В частности, в январе медленнее росли цены на молочные продукты благодаря снижению закупочных цен на молоко, а также на фоне нисходящей динамики мировых цен на молоко и молочную продукцию.

Рост цен на одежду и обувь, а также другие непродовольственные товары ожидаемо ускорился, в том числе вследствие ослабления гривни в ноябре-январе.

 • Цены на сырые продукты питания в январе выросли на 23.6% г/р. Такие темпы роста были выше, чем ожидалось. В частности, ускорился рост цен на большинство овощей борщового набора, а также сверх ожиданий были темпы роста цен на тепличные овощи, значительная часть которых представлена импортированной продукцией. Также продолжался дальнейший рост цен на мясо. Несмотря на снижение мировых цен на мясо в течение последних нескольких месяцев преобладало влияние внутренних факторов - сокращалось предложение отдельных видов мяса после окончания праздников и сохранялись значительные объемы экспорта. Также ускорился рост цен на яйца и фрукты.
 • Темпы роста административно регулируемых цен составили 16.2% г/р и в целом соответствовали прогнозу. Драйвером их роста были услуги почтовой связи, а также местной телефонной связи. Кроме того, ускорился рост стоимости перевозок в городском маршрутном транспорте на фоне повышения цен на топливо. Зато, рост цен на алкогольные напитки и табачные изделия замедлился.
 • Цены на топливо повысились на 21.8% г/р из-за существенного подорожания нефти на мировых рынках и ослабления гривны.
Текущая динамика потребительской инфляции и ее составляющих свидетельствует о сохранении значительного инфляционного давления, о чем Национальный банк предупреждал в "Инфляционном отчете" (январь 2018 г.). Национальный банк ожидает, что более жесткая монетарная политика будет способствовать постепенному снижению потребительской инфляции и ее возврату в целевой диапазон в середине 2019 года.

По материалам: НБУ
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #138702 · Ответов: 0 · Просмотров: 0
 

>  Менеджерский процент: Как мотивировать директора работать на результат
Володя Гройсман
Отправлено: Сегодня, 1:00


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 12537
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


История:

Владельцы украинских компаний не готовы предоставлять судьбу компании наемным директорам.

Что произошло:

Лишь 2% директоров имеют менеджерский процент, небольшую долю компании (до 10%), которая мотивирует их активнее развивать бизнес.

Почему это важно:

Владельцы украинского бизнеса не применяют на практике наиболее эффективные методы управления. Это мешает компаниям быстро развиваться.

147 тысяч директоров в Украине имеют миноритарную долю компании. Это лишь 13 процентов от общего количества.

«В Украине существует практика передачи доли компании директору - она называется менеджерский процент. Обычно топ-менеджеры получают 2-10% доли компании, в редких исключениях - до 20%. В большинстве случаев это мотивирует сотрудников, нацеливает их на результат », - комментирует Вадим Горенко, заместитель председателя правления и соучредитель Агентства по развитию экономической активности.Правда, не так много директоров имеют долю в 10% - только 16377. Это менее 2% от всех директоров. Зато больше половины учредителей являются директорами компаний.«В западной бизнес-культуре есть понятие опцион. По сути это договор, который при определенных условиях (обычно достижении целей компании) позволяет получить сотруднику выгоду - акции, деньги, дивиденты. Такой договор мотивирует директора.

Но надо понимать, что опцион - это не доля компании, а только путь, который может привести руководителя к такому результату», - комментирует Светлана Малеванная, СЕО юридической компании «Оланс».По материалам: Opendatabot
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #138701 · Ответов: 0 · Просмотров: 0
 

>  Вопросы льготных перевозок граждан находятся в компетенции местных органов государственной власти
Володя Гройсман
Отправлено: Сегодня, 1:00


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 12537
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


Постановлениями КМУ от 17.05.1993 г. № 354 "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования" и от 16.08.1994 г. № 555 "О распространении действия постановления Кабинета Министров Украины от 17 мая 1993 № 354" предусмотрено право пенсионеров по возрасту и лиц с инвалидностью на бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования (кроме метрополитена и такси), и на пригородных маршрутах.

По разъяснению Минфина в соответствии со статьей 91 Бюджетного кодекса Украины компенсационные выплаты за льготную перевозку отдельных категорий граждан финансируются за счет местных бюджетов.

Местные органы исполнительной власти должны оперативно влиять на изменение ситуаций на местах относительно реализации льготных перевозок и самостоятельно определять их объемы и предусматривать расходы, обеспечивая при этом контроль за эффективным и целевым использованием средств на указанные цели.

По материалам: Минсоцполитики
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #138700 · Ответов: 0 · Просмотров: 0
 

>  При регистрации для участия во ВНО родителям школьников необходимо заблаговременно позаботиться о получении карточки налогоплательщика с регистрационным номером для детей
Володя Гройсман
Отправлено: Сегодня, 1:00


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 12537
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика для детей может понадобиться школьникам - при регистрации для участия во ВНО, при поступлении в высшие учебные заведения, для участия в конкурсах или любых других мероприятиях, финансируемых за счет спонсоров.

Получение государственной социальной помощи или выплат, социальных льгот, субсидий, осуществление нотариальных сделок таких, как наследство, подарки, - невозможно без предоставления регистрационного номера. Кроме того, при оформлении паспорта гражданина Украины регистрационный номер может потребоваться как дополнительная переменная информация.

Для получения карточки налогоплательщика с регистрационным номером необходимо подать в соответствующий орган учетную карточку физического лица - налогоплательщика по форме № 1ДР (далее - Учетная карточка № 1ДР), которая является одновременно заявлением для регистрации в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов.

Учетные карточки № 1ДР за малолетних лиц (до 14 лет) подаются одним из родителей (усыновителем, опекуном, попечителем). При подаче учетной карточки № 1ДР малолетнего лица один из родителей предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и свидетельство о рождении ребенка (после предъявления возвращается).

Документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре (карта налогоплательщика) малолетнего лица, выдается одному из родителей при наличии свидетельства о рождении ребенка и документа, удостоверяющего личность одного из родителей.

После достижения 14-летнего возраста для проведения регистрации в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов, внесения изменений в Государственный реестр, получения карточки налогоплательщика используются данные паспорта гражданина Украины.

Подать документы для проведения регистрации в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов / получить карточку налогоплательщика, получить консультацию относительно перечня необходимых документов или заполнения Учетной карточки № 1ДР можно в Центрах обслуживания плательщиков области.

С адресами Центров обслуживания плательщиков на территории Волынской области, режимом работы, телефонами, перечнем предоставляемых услуг в Центрах обслуживания плательщиков, а также скачать бланки заявлений и образцы заполнения можно на сайте территориальных органов ГФС в Волынской области в баннере "Центры обслуживания".  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #138699 · Ответов: 0 · Просмотров: 0
 

>  О подаче налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах гражданами, зарегистрированными в СЭЗ «Крым»
Володя Гройсман
Отправлено: Сегодня, 1:00


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 12537
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


К какому контролирующему органу необходимо обратиться физическому лицу в целях подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах, если оно зарегистрировано (прописано) в СЭЗ «Крым», однако там не проживает?

Согласно постановлению КМУ от 06.08.2014 г. № 311 «Об образовании территориальных органов Государственной фискальной службы и признании утратившими силу некоторых актов Кабинета Министров Украины» территориальные органы Миндоходов АР Крым и города Севастополя реорганизованы путем присоединения к Генической объединенной государственной налоговой инспекции ГУ ГФС в Херсонской области.

Учитывая вышеизложенное, физическое лицо, зарегистрированное (прописанное) в СЭЗ «Крым», но там не проживающее, подает годовую декларацию об имущественном состоянии и доходах в Геническую объединенную государственную налоговую инспекцию ГУ ГФС в Херсонской области (см. Категория 103.24 раздела «ЗІР»(http://zir.sfs.gov.ua).  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #138698 · Ответов: 0 · Просмотров: 0
 

>  Начали работу мобильные группы по ликвидации задолженности по алиментам
Володя Гройсман
Отправлено: Вчера, 0:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 12537
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


Группы заработали в Киевской и Запорожской областях, сообщает ЮРЛИГА.

Заместитель Министра юстиции по вопросам исполнительной службы Сергей Шкляр сообщил, что в Киевской и Запорожской областях начали действовать первые мобильные группы по ликвидации задолженности по оплате алиментов. Также отмечается, что до конца февраля аналогичные мобильные группы проведут проверки во всех регионах Украины

Мобильные группы будут проводить регулярную проверку состояния выполнения решений по взысканию алиментов с недобросовестных должников в регионах.

Сейчас ведется работа над созданием Центрального и региональных штабов по мониторингу и контролю за выполнением органами государственной исполнительной службы решений о взыскании алиментов.

Напомним, 6 февраля, вступил в силу Закон № 2234-VIII, которым вводятся новые меры принуждения к неплательщикам алиментов

Информация по теме:

Мін’юст запустив реєстр боржників зі сплати аліментів

Теперь при начислении алиментов в суде учитывается целый ряд факторов

За каждый день просрочки по уплате алиментов можно будет требовать неустойку

Новый закон об алиментах поможет уменьшить количество неплательщиков – юристыПо материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #138692 · Ответов: 0 · Просмотров: 22
 

>  Что сегодня интересует читателя журнала «Бухгалтер 911»?
Володя Гройсман
Отправлено: Вчера, 0:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 12537
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997
Добрый день!

Создавая очередной номер журнала «Бухгалтер 911» мы, как обычно, прислушиваемся к вашим интересам! Выбирайте темы следующего номера журнала! И мы напишем именно о том, что Вам важно, добавим практические примеры и подадим в самом удобном виде!

Голосуем!

Ваша редакция журнала «Бухгалтер 911».

По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #138691 · Ответов: 0 · Просмотров: 23
 

>  Пин-код под прицелом: мошенники придумали новые способы "обчищать" счета украинцев
Володя Гройсман
Отправлено: Вчера, 0:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 12537
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


Жертвами обмана могут стать пользователи и банкоматов, и POS-терминалов, сообщает Сегодня.ua.

Кибермошенники в прошлом году украли с карточек украинцев почти полмиллиарда гривен и не собираются останавливаться. В ресторанах, магазинах и на автозаправочных станциях Украины начался новый всплеск краж с банковских карточек. Эксперт по информационной безопасности Алексей Красюк познакомил корреспондентов "Сегодня" с оборудованием преступников, которое считывает реквизиты с платежных карточек. Так называемая "накладка" очень похожа на банковскую, но, в отличие от оригинала, имеет всевозможные магниты и провода.

"В оригинальных устройствах никакого подобного оборудования нет. Не должно быть ни затемнения ни магнитной головки – просто прозрачное, ничого там не должно", – подчеркивает Красюк.

Сложнее всего ворам считать информацию с чипованной карты. Поэтому специалист советует всегда заказывать в банке именно такую.

Но самый простой совет от экспертов – всегда скрывать пин-код, снимая деньги в банкомате. И не только от людей, стоящих позади в очереди. Ранее Национальный банк Украины тоже призвал украинцев не разглашать информацию о персональных данных и реквизиты платежных карт.

Специалисты советуют прикрывать пин-код рукой или кошельком, ведь злоумышленники получают данные с помощью маленьких камер, которые прикрепляют к банкомату сверху или сбоку. Именно так в прошлом году воры обманули более сотни украинцев.

Украсть данные карточки мошенники могут и через POS-терминалы. Различить, где настоящий, а где нет, сложно даже профи.

"В банке должен быть ваш контактный номер телефона и подключена услуга SMS-сообщения. Вас будут информировать о каждой попытке оплаты – удачной или неудачной. Если телефон молчит, обращайтесь в банк, а при необходимости вызывайте полицию", – советуют специалисты.

Недавно в интернете опубликовали переписку, в которой аферисты учат работника ресторана присваивать данные с карточек клиентов с помощью поддельного POS-терминала – он работает так же, как и обычный, но все сведения о карте и пин-код сохраняет. А при проведении операции выдает чек: "Ошибка. Нет связи с банком". Так воры копируют данные посетителей, а затем делают дубликаты платежных карточек и опустошают счета своих жертв.

Ольга Насонова, знаток ресторанного бизнеса, говорит, что нечестные работники в заведениях общественного питания появляются часто. Поэтому официант всегда должен отворачиваться, когда вы вводите секретный код. А терминал – выдавать чек с логотипом банка, юридическим адресом учреждения и суммой.По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #138690 · Ответов: 0 · Просмотров: 33
 

>  Через криптовалюты незаконно "отмываются" миллиарды долларов – Европол
Володя Гройсман
Отправлено: Вчера, 0:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 12537
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


От четырех до пяти с половиной миллиардов долларов из ста, полученных незаконным путем, отмывается через криптовалюты, сообщает Экономическая правда.

Об этом в интервью BBC рассказал директор Европола Роб Уэйнрайт.

"Ими не управ­ля­ют цен­траль­ные вла­сти, по­это­му по­ли­ция не может от­сле­жи­вать эти тран­зак­ции. Даже если они опре­де­лят, что тран­зак­ции носят кри­ми­наль­ный ха­рак­тер, они не могут за­мо­ро­зить ак­ти­вы, в от­ли­чие от тра­ди­ци­он­ной бан­ков­ской си­сте­мы", — по­яс­нил ди­рек­тор Ев­ро­по­ла Роб Уэй­нрайт.

Он при­знал­ся, что несмот­ря на все при­ни­ма­е­мые меры, воз­мож­но­сти служ­бы в этом на­прав­ле­нии по-преж­не­му зна­чи­тель­но огра­ни­че­ны, так как в боль­шин­стве слу­ча­ев по­ли­ции очень тя­же­ло опре­де­лить, кто вы­во­дит эти день­ги.

Отмечается, что тя­же­лее всего дела об­сто­ят с та­ки­ми крип­то­ва­лю­та­ми, как Monero или Zcash. Ал­го­рит­мы этих крип­то­ва­лют поз­во­ля­ют зна­чи­тель­но за­труд­нить за­да­чу пра­во­охра­ни­те­лей по уста­нов­ле­нию от­пра­ви­те­ля или по­лу­ча­те­ля тран­зак­ции.

Уэй­нрайт счи­та­ет, что те, кто предо­став­ля­ет услу­ги по об­ме­ну крип­то­ва­лют на на­лич­ные, долж­ны про­явить от­вет­ствен­ность и со­труд­ни­чать с по­ли­ци­ей.

Напомним, глава Международного валютного фонда Кристин Лагард заявляет, что введение международного регулирования операций с криптовалютами неизбежно.

По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #138689 · Ответов: 0 · Просмотров: 29
 

>  Единственный способ увеличивать пенсии - обеспечить рост заработных плат
Володя Гройсман
Отправлено: Вчера, 0:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 12537
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


Об этом заявил заместитель Министра социальной политики Украины Николай Шамбир в интервью изданию «Реалист».

По его словам, создание искусственных коэффициентов для повышения размера пенсий не только не решает проблемы, но и вносит дисбаланс в пенсионную систему и создает различные условия для пенсионеров.

«Если человек получает минимальную зарплату, то за 35 лет он зарабатывает минимальную пенсию, а если зарплата выше минимальной, то и пенсия будет выше. Понятно, что это небольшие суммы, но проблема заключается в другом: в Украине самые низкие в Европе зарплаты. Несмотря на это возникает вопрос, можем ли мы обеспечить высокие пенсии? Именно поэтому нужно обеспечить условия для роста заработных плат», - пояснил Николай Шамбир.

Вместе с тем, чиновник отметил, что Минсоцполитики готовит механизм увеличения роли страхового стажа в процессе назначения пенсий, которое повлияет на тех пенсионеров, которые имеют значительный размер страхового стажа, однако, из-за небольших зарплат получают пенсию на уровне минимальной.По материалам: Минсоцполитики
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #138688 · Ответов: 0 · Просмотров: 24
 

>  4G с помехами: за использование контрабандных телефонов украинцев будут штрафовать
Володя Гройсман
Отправлено: Вчера, 0:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 12537
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


Автор: Денис Вергун, UBR.uа

В стране создадут реестр гаджетов, создающих помехи для мобильной связи, и будут их конфисковывать

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), решила запретить в Украине использование несертифицированных радиоэлектронных средств и излучающих устройств. Регулятор уже направил на регистрацию в Минюст документ, который будет регламентировать порядок ввоза в страну и реализацию таких приборов. В дальнейшем в стране будет создан исчерпывающий список устройств, которые могут создавать помехи для связи в Украине.

Решение чиновников вызвано горьким опытом внедрения в Украине технологии 3G —нормальной работе сетей мешали обычные домашние радиотелефоны, не предназначенные для нашего рынка и, следовательно, не адаптированные к нашим радиочастотам.

К таким, к примеру, относятся все трубки стандарта DECT 6.0, заточенные исключительно под американских потребителей. У нас работа таких радиотелефонов накладывается поверх частот для 3G и создает помехи. Чтобы избежать подобной истории с 4G, в Украине и развернули борьбу с несертифицированным товаром.

UBR.uа решил разобраться, какие гаджеты и бытовая техника могут оказаться вне закона, и что грозит тем, кто создаст помехи для телекоммуникационных сетей.


Электробритвы против 4G
Как рассказали нам эксперты, помехи могут создавать любые бытовые приборы и причин тому может быть две: либо радиоизлучающее устройство (DECT-телефон, например) не предназначено для использования в данной стране, поскольку спроектировано исходя из другой таблицы распределения частот, либо устройство работает неправильно (вышло из строя, неправильно эксплуатируется и т.п.).

«Например, неисправная микроволновая печь излучает чрезвычайно мощный электромагнитный сигнал. Источником помех могут выступать электробритвы, пылесосы и прочие устройства, питающиеся от сети. Носимые устройства вроде фитнес-трекеров не представляют такой угрозы в силу малой мощности и особенностей схемотехники. Признаком наличия помех являются, в первую очередь, сложности с подключением смартфона к базовой станции. Может наблюдаться резкое искажение звука при разговоре, неожиданные обрывы связи», — рассказал UBR.ua эксперт телеком-рынка Роман Химич.

Наиболее ярко помехи чувствуются, когда количество таких приборов на какой-то отдельно взятой территории становится критическим.

«Они создают большую спектральную плотность излучения и могут мешать любым сетям. Меня больше сейчас волнует, что будут делать со спектром 2,3 ГГц, в котором также собираются внедрять 4G технологии. Ведь в непосредственной близости «wi-fi» диапазон 2,4 ГГц. Впрочем, если для 4G будут ставить более современное оборудование, проблем быть не должно», — заметил в разговоре с UBR.ua глава Интернет ассоциации Украины Александр Федиенко.

Как заверили нас сами мобильщики, все оборудование, которое они завозят, проходит проверку на так называемую электромагнитную совместимость. Тестирование проводится Украинским госцентром радиочастот (УДЦР): он рассчитывает влияние внешних сетей, устройств и оборудования друг на друга. По результатам проверки оператор мобильной связи получает сертификат, после чего имеет право устанавливать завезенное оборудование.

«Когда мы фиксируем помехи извне, которые мешают работе нашей сети, мы обращаемся в УДЦР, который проводит выездные замеры излучений. Они могут определить источник помех и принять меры. Бытовая техника и пользовательские устройства, как правило, не мешают мобильной связи. Правда, речь лишь о сертифицированной технике, ввезенной легально. Проблемы могут создавать разные нелегальные устройства, специально приспособленные для формирования широкополосных помех. Такие используются для подавления сигналов, блокирования подслушивающей и записывающей техники, микрофонов для перехвата информации, пр.», — рассказала UBR.ua пресс-секретарь Vodafone Украина Виктория Павловская.


Заберут и оштрафуют
К примеру, не так давно УДЦР, а точнее его западный филиал, столкнулся с подобной проблемой. Именно на западе страны обнаружилось больше всего радиотелефонов, работающих на DECT 6.0.

Владельцам таких устройств даже светят штрафы и конфискация имущества. Для этого в Кодексе админправонарушений имеется соответствующая статья 148.1. По которой за действия, ухудшающие качество функционирования телеком сетей, предусмотрен штраф от 510 до 680 грн. Если поймают повторно, то выложить уже придется от 850 до 1700 грн.

«Каждое радиоэлектронное средство в той или иной степени создает помехи другим пользователям. Покупая эти телефоны (нелицензированные в Украине), люди должны были подумать и о таких рисках», — говорят в УДЦР.

Такую категоричность эксперты объясняют тем, что речь идет об одной из наиболее важных задач органов власти в сфере телекоммуникаций — обеспечении электромагнитной совместимости. Это незаметная обывателю деятельность, без которой было бы невозможно пользоваться мобильной связью. А одним из инструментов обеспечения электромагнитной совместимости является как раз сертификация ввозимых в Украину устройств.

«Если устройства завозятся в обход официальных каналов, возникают проблемы. К сожалению, традиция правового нигилизма, как со стороны бизнеса, так и частных лиц имеет место. Проблемы для сетей мобильной связи регулярно возникают, но более-менее успешно устраняются силами профильных госорганов. В целом я не вижу причин говорить о системной проблеме, напрямую затрагивающей пользователей. Скорее, это головная боль операторов», — подметил Роман Химич.По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #138687 · Ответов: 0 · Просмотров: 28
 

>  Как правильно гражданам перевозить наличные через границу
Володя Гройсман
Отправлено: Вчера, 0:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 12537
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


Постановлением Правления НБУ от 12.12.2017 г. № 127 внесены изменения в Инструкцию о перемещении наличности и банковских металлов через таможенную границу Украины, утвержденную постановлением Правления НБУ от 27.05.2008 г. № 148. Изменения касаются документов, которые подтверждают перемещение физическими лицами - резидентами наличных через таможенную границу Украины в сумме, превышающей в эквиваленте 10 000 евро.

Физическое лицо-резидент имеет право ввозить в Украину и вывозить за пределы Украины наличность в сумме, которая превышает в эквиваленте 10 000 евро, при условии ее письменного декларирования таможенному органу в полном объеме.

Вывоз за пределы Украины физическими лицами-резидентами наличности в сумме, которая превышает в эквиваленте 10 000 евро, осуществляется при наличии документов, подтверждающих снятие ними наличности из собственных счетов в банках, и квитанции об осуществлении валютно-обменной операции с этими наличными (в случае осуществления такой операции) исключительно на сумму, которая превышает в эквиваленте 10 000 евро.

Документы, подтверждающие снятие наличных с собственных счетов в банках физическими лицами-резидентами в целях ее вывоза, действуют в течение 90 календарных дней со дня снятия ими наличных с собственных счетов в банках.

Напоминаем, Постановление № 127 вступило в силу со дня официального опубликования, то есть с 13 декабря 2017 года.  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #138686 · Ответов: 0 · Просмотров: 24
 

>  Порядок расчета пособия по безработице
Володя Гройсман
Отправлено: Вчера, 0:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 12537
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


Процедура, условия начисления и выплаты пособия по безработице определены статьями 22, 23 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы» (далее - Закон) и Порядком предоставления помощи по безработице, в том числе одноразовой ее выплаты для организации безработным предпринимательской деятельности, который утвержден приказом Минсоцполитики от 15.06.2015 г. № 613 (далее - Порядок № 613).

В частности, частью первой статьи 23 Закона предусмотрено, что застрахованным лицам, признанным в установленном порядке безработными, страховой стаж которых в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица в качестве безработного, составляет не менее шести месяцев по данным Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования (далее - Госреестр), размер пособия по безработице определяется в процентах к их средней заработной платы (дохода), определенной в соответствии с Порядком исчисления средней заработной платы (дохода) для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, утвержденным постановлением КМУ от 26.09.2001 г. № 1266 (далее - Порядок № 1266), в зависимости от страхового стажа: до 2 лет - 50%; от 2 до 6 лет - 55%, от 6 до 10 лет - 60%, свыше 10 лет -70%.

В зависимости от продолжительности безработицы пособие по безработице уменьшается и выплачивается в процентах к определенному размеру: первые 90 календарных дней 100 %; в течение следующих 90 календарных дней - 80%; в дальнейшем - 70%.

Порядком № 1266 (в редакции постановления КМУ от 26.06.2015 г. № 439) предусмотрено, что средняя заработная плата расчитывается центрами занятости с использованием данных Госреестра.

В соответствии с пунктом 9 раздела II Порядка № 613, если на восьмой день с даты регистрации безработного, который является застрахованным лицом, отсутствуют данные в полном объеме для расчета страхового стажа и средней заработной платы (дохода, денежного обеспечения), пособие по безработице назначается в минимальном размере, устанавливаемом правлением Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #138685 · Ответов: 0 · Просмотров: 29
 

>  Налоговая скидка: рассчитываем к возврату сумму
Володя Гройсман
Отправлено: Вчера, 0:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 12537
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


Порядок применения налоговой скидки определен ст. 166 НКУ.

Плательщик налога имеет право включить в налоговую скидку в уменьшение налогооблагаемого дохода плательщика налога по результатам отчетного налогового года, определенного с учетом положений п. 164.6 НКУ, фактически осуществленные им в течение отчетного налогового года расходы в виде суммы средств, уплаченных налогоплательщиком в пользу отечественных высших и профессионально-технических учебных заведений для компенсации стоимости получения среднего профессионального или высшего образования такого налогоплательщика и / или члена его семьи первой степени родства.

Подпунктом 166.4.2 НКУ предусмотрено, что общая сумма налоговой скидки, начисленная налогоплательщику в отчетном налоговом году, не может превышать суммы годового общего налогооблагаемого дохода налогоплательщика, начисленного как заработная плата, уменьшенная с учетом положений п. 164.6 НКУ.

При начислении доходов в форме заработной платы база налогообложения определяется как начисленная заработная плата, уменьшенная на сумму страховых взносов в Накопительный фонд, а в случаях, предусмотренных законом, - обязательных страховых взносов в негосударственный пенсионный фонд, которые в соответствии с законом уплачиваются за счет заработной платы работника, а также на сумму налоговой социальной льготы (далее - НСЛ) при ее наличии.

Учитывая вышеизложенное, алгоритм начисления налоговой скидки в уменьшение налогооблагаемого дохода плательщика налога на сумму расходов, понесенных за обучение, по результатам отчетного налогового 2017 года рассчитывается следующим образом:

- определяется база налогообложения путем уменьшения годовой суммы начисленной заработной платы на сумму страховых взносов в Накопительный фонд, а также на сумму НСЛ при ее наличии (информацию о суммах начисленного общего годового налогооблагаемого дохода, примененных НСЛ, удержанного налога на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) физические лица получают в виде справки о доходах от своего работодателя);

- на основании подтверждающих документов определяется сумма (стоимость) расходов налогоплательщика - резидента, разрешенных к включению в налоговую скидку;

- рассчитывается сумма НДФЛ, на которую уменьшаются налоговые обязательства в связи с использованием права на налоговую скидку:

- с суммы НДФЛ, удержанного (уплаченного) с заработной платы за год, вычитаем сумму НДФЛ, определенную как произведение базы, уменьшенной на сумму понесенных налогоплательщиком расходов на оплату за обучение, и ставки налога.

При этом согласно п. 179.8 НКУ сумма, которая должна быть возвращена, зачисляется на банковский счет налогоплательщика, открытый в любом коммерческом банке, или направляется почтовым переводом по адресу, указанному в налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах в течение 60 календарных дней после поступления такой налоговой декларации.  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #138684 · Ответов: 0 · Просмотров: 20
 

>  Имеет ли право директор государственного учреждения находиться одновременно в трудовых отношениях с объединением совладельцев многоквартирного дома на должности председателя правления?
Володя Гройсман
Отправлено: Вчера, 0:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 12537
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


Гражданин, как правило, реализует свое право на труд, заключая трудовой договор с собственником или уполномоченным им органом предприятия, учреждения, организации или физическим лицом, по которому работник обязуется выполнять работу, определенную этим договором, с подчинением внутреннему трудовому распорядку, а владелец предприятия, учреждения, организации или уполномоченный им орган или физическое лицо обязуется выплачивать работнику заработную плату и обеспечивать условия труда, необходимые для выполнения работы, предусмотренные законодательством о труде, коллективным договором и соглашением сторон.

В соответствии с ч. 2 ст. 21 КЗоТ работник имеет право реализовать свои способности к продуктивному и творческому труду, заключая трудовой договор на одном или одновременно на нескольких предприятиях, в учреждениях, организациях, если другого не предусмотрено законодательством, коллективным договором или соглашением сторон.

Это позволяет работникам, кроме основного трудового договора, дополнительно заключать трудовые договоры (соглашения) по совместительству.

Порядок и условия совместительства определены постановлением Кабинета Министров Украины от 03.04.93 г. № 245 «О работе по совместительству работников государственных предприятий, учреждений и организаций» (далее - постановление № 245) и Положением об условиях работы по совместительству работников государственных предприятий, учреждений и организаций, утвержденным приказом Минтруда, Минюста и Минфина Украины от 28.06.93 г. № 43 (далее - Положение №43).

В соответствии с п. 1 Положения № 43 совместительством считается выполнение работником, кроме своей основной, другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время на том же или другом предприятии, в учреждении, организации или у гражданина (предпринимателя, частного лица) по найму.

В соответствии с п. 1 постановления № 245 рабочие, специалисты и служащие государственных предприятий, учреждений и организаций имеют право работать по совместительству, то есть выполнять, кроме своей основной, другую работу на условиях трудового договора. На условиях совместительства работники могут работать на том же или другом предприятии, в учреждении, организации или у гражданина в свободное от основной работы время.

Однако обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п. 4 Положения № 43 предусмотрено, что не имеют права работать по совместительству (за исключением научной, преподавательской, медицинской и творческой деятельности) руководители государственных предприятий, учреждений, организаций, их заместители, руководители структурных подразделений государственных предприятий, учреждений, организаций (цехов, отделов, лабораторий и т.п.) и их заместители.

Подчеркиваем, что данное письмо не устанавливает норм права, а носит информационный характер.

Людмила Полищук, главный государственный инспектор отдела по вопросам соблюдения законодательства о труде, занятости и других нормативно-правовых актов Управление Гоструда в Ровенской области  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #138683 · Ответов: 0 · Просмотров: 30
 

>  О декларации для выезда за границу
Володя Гройсман
Отправлено: Вчера, 0:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 12537
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


В какой контролирующий орган подается декларация об имущественном состоянии и доходах для получения справки об уплате НДФЛ налогоплательщиком - резидентом, выезжающим за границу на постоянное место жительства, если гражданин Украины выписался с последнего места постоянного проживания и сдал паспорт гражданина Украины?

Плательщики налога - резиденты, выезжающие за границу на постоянное место жительства, обязаны подать в контролирующий орган налоговую декларацию не позднее 60 календарных дней, предшествующих выезду (п. 179.3 НКУ).

Налоговая декларация подается за отчетный период в установленные НКУ сроки контролирующему органу, в котором состоял на учете налогоплательщик (п. 49.1 НКУ).

Все физические лица - плательщики налогов и сборов регистрируются в контролирующих органах путем включения сведений о них в Государственный реестр физических лиц - плательщиков налогов в порядке, определенном НКУ (п. 63.5 НКУ).

Учет налогоплательщиков в контролирующих органах ведется по налоговым номерам (п. 63.6 НКУ).

Итак, гражданин Украины, который выписался с последнего места постоянного проживания в Украине и сдал паспорт гражданина Украины, в соответствии с нормами действующего законодательства обязан предоставить налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах в контролирующий орган по месту нахождения на учете, которое было указано в учетной карточке налогоплательщика.  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #138682 · Ответов: 0 · Просмотров: 20
 

>  Нормативная база: Письма: Письма ГФСУ: Щодо оподаткування окремого виду доходу (лист ДФС від 09.02.2018 р. № 539/6/99-99-13-02-03-15/ІПК)
Володя Гройсман
Отправлено: Вчера, 0:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 12537
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 09.02.2018 р. № 539/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), розглянула звернення щодо оподаткування окремого виду доходу і в межах компетенції повідомляє, що відповідь надається з урахуванням фактичних обставин, викладених у листі.

Відносини, пов'язані з орендою землі, регулюються Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України (далі - ЦКУ), Законом України від 06 жовтня 1998 року N 161-XIV "Про оренду землі" (далі - Закон N 161), іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також договором оренди землі.

Однією з істотних умов договору оренди землі є строк дії договору оренди (ст. 15 Закону N 161).

Договір оренди землі припиняється, зокрема, у разі закінчення строку, на який його було укладено (ст. 31 Закону N 161).

При цьому перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи (у тому числі в порядку спадкування), реорганізація юридичної особи - орендаря не є підставою для зміни умов або припинення договору, якщо інше не передбачено договором оренди землі (ст. 32 Закону N 161).

Спадкуванням є перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців) (ст. 1216 ЦКУ).

Пунктом 1 ст. 1225 ЦКУ встановлено, що право власності на земельну ділянку переходить до спадкоємців на загальних підставах із збереженням її цільового призначення.

До складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті (ст. 1218 ЦКУ).

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом IV ПКУ, відповідно до ст. 163 якого об'єктом оподаткування резидента (нерезидента) є, зокрема загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого включається дохід від надання майна в оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому п. 170.1 ст. 170 ПКУ (пп. 164.2.5 п. 164.2 ст. 164 ПКУ).

Особливості оподаткування доходів фізичної особи від надання нерухомості в оренду (суборенду) регламентується п. 170.1 ст. 170 ПКУ, згідно з пп. 170.1.1 якого податковим агентом платника податку - орендодавця щодо його доходу від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю є орендар.

При цьому доходи, зазначені, зокрема, у пп. 170.1.1 п. 170.1 ст. 170 ПКУ, оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування (виплати) (пп. 170.1.4 п. 170.1 ст. 170 ПКУ).

Також відповідно до пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX ПКУ об'єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 ПКУ.

Водночас, відповідно до п. 162.3 ст. 162 ПКУ у разі смерті платника податку (за відсутності податкових зобов'язань як нерезидента згідно з ПКУ) податок за останній податковий період справляється з нарахованих на його користь доходів. Відповідно до цього останнім податковим періодом вважається період, який закінчується днем, на який припадає смерть такого платника податку.

Отже, якщо за договором оренди землі, у разі смерті платника податку - фізичної особи - орендодавця, не передбачено припинення такого договору, то юридична особа при нарахуванні (виплаті) спадкоємцям доходу від надання в оренду земельної частки (паю) утримує і сплачує до бюджету податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.

Згідно з Довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р. N 4 (далі - Порядок), дохід від надання нерухомого майна (земельної частки (паю)) в оренду відображається податковим агентом - орендарем у тому податковому періоді, в якому він буде нарахований (виплачений) на користь спадкоємців під ознакою доходу "106".

Крім того, відповідно до пп. 3.11 п. 3 Порядку у рядку "Військовий збір" розділу II податкового розрахунку форми N 1ДФ загальна сума нарахованого доходу, загальна сума виплаченого доходу, загальна сума нарахованого військового збору та загальна сума перерахованого до бюджету військового збору відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками). Відомості про фізичну особу - платника податку, якій нараховані доходи, з яких утримується військовий збір, не зазначаються.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #138681 · Ответов: 0 · Просмотров: 15
 

>  Порядок обслуживания крупных налогоплательщиков
Володя Гройсман
Отправлено: 16.02.18, 0:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 12537
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


С 01.01.2018 г. в соответствии с новациями в налоговом законодательстве Офисом будет осуществляться комплексное обслуживание крупных налогоплательщиков в части администрирования всех видов налогов и сборов, уплачиваемых Крупным плательщиком в государственный и местный бюджеты по тем объектам налогообложения, которые расположены в пределах городов Киев, Днепра , Запорожья, Львова, Одессы, Харькова.

Для постановки на учет по неосновному месту учета в городах Киеве, Днепре, Запорожье, Львове, Одессе, Харькове крупному плательщику необходимо подать заявление по ф. № 17-ОПП (в бумажном или электронном виде) в то территориальное управления Офиса, где обслуживается плательщик, указав в заявлении все обособленные структурные подразделения Офиса, в которых крупный плательщик должен встать на учет по неосновному месту учета.

Общая информация о неосновных местах учета крупного плательщика во всех территориальных органах ГФС доступна для просмотра в приватной части «Электронного кабинета» / «Учетные данные плательщика».

Обращаем внимание, что отчетность по неосновному месту учета (в пределах Киева, Днепра, Запорожья, Львова, Одессы, Харькова) подается в Офис крупных плательщиков, а уплата налогов, сборов и других платежей в бюджеты должна осуществляться на реквизиты счетов, которые открыты в соответствующих территориальных органах госказначейской службы для Офиса крупных плательщиков с ведомственным признаком «99».

Дополнительно сообщаем, что независимо от места расположения объекта, комплексное администрирование налогов и сборов и проведение камеральных проверок плательщиков по неосновному месту учета будет осуществлять налоговый координатор, закрепленный за крупным плательщиком по основному месту учета.По материалам: Офис КПН ГФС
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #138653 · Ответов: 0 · Просмотров: 27
 

>  Использование программной продукции
Володя Гройсман
Отправлено: 16.02.18, 0:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 12537
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


"Вісник. Офіційно про податки"

Если в соответствии с лицензионным договором условия использования программной продукции (компьютерной программы и/или ее компонентов) не ограничены функциональным назначением такой продукции и ее воспроизведение не ограничено количеством копий, необходимых для такого использования и/или условия передачи права на распространение экземпляров программной продукции предусматривают предоставление права на их воспроизведение или если их воспроизведение не ограничено использованием конечным потребителем, то получение платежа в качестве вознаграждения за предоставление указанного права на использование программной продукции/распространение экземпляров программной продукции для целей обложения НДС определяется как роялти и соответственно такая операция не является объектом обложения НДС.

В случае если использование программной продукции (компьютерной программы и/или ее компонентов) ограничено функциональным назначением такой программы и ее воспроизведение ограничено количеством копий, необходимых для такого использования (использование «конечным потребителем») и/или условия передачи права на распространение экземпляров программной продукции не предусматривают предоставление права на их воспроизведение или если их воспроизведение ограниченно использованием конечным потребителем, то получение платежа в качестве вознаграждения за предоставление права на использование такой программной продукции/распространение экземпляров программной продукции не будет считаться роялти, а такой платеж является оплатой стоимости поставленной программной продукции (компьютерной программы и/или ее компонентов), в том числе ее копий, операция по поставке которой освобождается от обложения НДС в соответствии с п. 261 подраздела 2 раздела XX Налогового кодекса.

(Письмо ГФС от 05.02.2018 г. № 480/6/99-99-15-03-02/ІПК)По материалам: Бухгалтер 911
  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #138652 · Ответов: 0 · Просмотров: 34
 

>  До 20 февраля плательщикам единого налога 4 группы следует подать налоговую декларацию на 2018 г.
Володя Гройсман
Отправлено: 16.02.18, 0:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 12537
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


Согласно п 298.8.1 НКУ сельскохозяйственные товаропроизводители для перехода на упрощенную систему налогообложения или ежегодного подтверждения статуса плательщика единого налога подают до 20 февраля текущего года:

 • общую налоговую декларацию по налогу на текущий год по всей площади земельных участков, с которых взимается налог (сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосов, пастбищ, многолетних насаждений), и / или земель водного фонда внутренних водоемов (озер, прудов и водохранилищ)
 • отчетную налоговую декларацию по налогу на текущий год отдельно по каждому земельному участку;
 • расчет доли сельскохозяйственного товаропроизводства;
 • сведения (справку) о наличии земельных участков.
Расчет доли сельскохозяйственного товаропроизводства является неотъемлемой частью налоговой декларации.

Форма расчета доли сельскохозяйственного товаропроизводства утверждена приказом Минагрополитики от 26.12.2011 г. № 772 «Об утверждении Расчета доли сельскохозяйственного товаропроизводства».

В 2018 году плательщикам единого налога IV группы нужно подавать декларацию по единому налогу по форме, утвержденной приказом Минфина от 19.06.2015 г. № 578 с изменениями, внесенными приказом Минфина № 369 от 17.03.2017 г.

Следует подчеркнуть, что юридическое лицо - плательщик единого налога подает расчет доли сельскохозяйственного товаропроизводства вместе с налоговой декларацией плательщика единого налога 4 группы и справкой о наличии земельных участков в контролирующий орган по своему местонахождению и по месту расположения земельных участков.

Согласно п 295.9.2 НКУ плательщики единого налога 4 группы уплачивают налог ежеквартально в течение 30 календарных дней, следующих за последним календарным днем налогового (отчетного) квартала, в следующих размерах:

 • в I квартале - 10%;
 • во II квартале - 10%;
 • в III квартале - 50%;
 • в IV квартале - 30%.
Плательщики единого налога 4 группы образованы в течение года путем слияния, присоединения или преобразования в отчетном налоговом периоде, в том числе за приобретенные ими площади новых земельных участков, впервые уплачивают налог в течение 30 календарных дней, следующих за последним календарным днем налогового (отчетного) квартала, в котором произошло образование (возникновение права на земельный участок), а в дальнейшем - в порядке, определенном п.п. 295.9.2 НКУ (п.п. 295.9.3 НКУ).

Плательщики единого налога 4 группы перечисляют в установленный срок общую сумму средств на соответствующий счет местного бюджета по месту расположения земельного участка (п.п. 295.9.8 НКУ).

Кроме этого, следует отметить, что индекс потребительских цен, используемый для определения величины коэффициента индексации нормативной денежной оценки сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосов, пастбищ и многолетних насаждений) и/или земель водного фонда (внутренних водоемов, озер, прудов, водохранилищ) для целей налогообложения единым налогом 4 группы, применяется со значением 100% не только за 2015 год, но и за 2017 год. Соответствующие изменения внесены Законом Украины от 07.12.2017 г. № 2245-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году» в. п. 5 подр. 8 разд. ХХ НКУ.

Для плательщиков единого налога 4 группы ставки налога в 2018 году не изменились (п. 293.9 НКУ), как и раньше, устанавливаются в процентах к нормативной денежной оценки земельного участка:

для пашни, сенокосов и пастбищ (кроме пашни, сенокосов и пастбищ, расположенных в горных зонах и на полесских территориях, а также сельскохозяйственных угодий, находящихся в условиях закрытого грунта) - 0,95%;

для пашни, сенокосов и пастбищ, расположенных в горных зонах и на полесских территориях, - 0,57%;

для многолетних насаждений (кроме многолетних насаждений, расположенных в горных зонах и на полесских территориях) - 0,57%;

для многолетних насаждений, расположенных в горных зонах и на полесских территориях, - 0,19%;

для земель водного фонда - 2,43%;

для сельскохозяйственных угодий, находящихся в условиях закрытого грунта - 6,33%.  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #138651 · Ответов: 0 · Просмотров: 40
 

>  Насиров просит суд восстановить его в должности Главы ГФС
Володя Гройсман
Отправлено: 16.02.18, 0:50


Живет на форуме
***********

Группа: Пользователи
Сообщений: 12537
Регистрация: 10.05.16
Пользователь №: 49997


В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Романа Насирова в Кабмин, второй ответчик - ГФСУ.

Истец просит суд признать противоправным и незаконным распоряжение Кабмина от 31 января 2018 года «Об освобождении Насирова Р.М. от должности Главы Государственной фискальной службы Украины», а также просит восстановить его должности Главы ГФС.

Кроме этого, Насиров просит взыскать в его пользу средний заработок за время вынужденного прогула.

Сейчас судом рассматривается вопрос об открытии производства по административному делу.

  Форум: Бухгалтерский учет, налоги, последние изменения... · Просмотр сообщения: #138650 · Ответов: 0 · Просмотров: 38
 

500 страниц V   1 2 3 > » 

Новые сообщения  Открытая тема (есть новые ответы)
Опрос  Опрос (есть новые голоса)
Нет новых сообщений  Открытая тема (нет новых ответов)
Нет новых голосов  Опрос (нет новых голосов)
Популярная тема  Горячая тема (есть новые ответы)
Закрыта  Закрытая тема
Нет новых  Горячая тема (нет новых ответов) Перемещена  Тема перемещена
 

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.02.18, 1:04
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!

Курсы валют: доллар США к гривне Курсы валют: евро к гривне Курсы валют: российский рубль к гривне